Input:

114/1993 Sb., Zákon o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění účinném k 1.7.2004 Garance

č. 114/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. března 1993
o Kanceláři prezidenta republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
224/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
nové znění § 5
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 1 ruší větu druhou
49/2004 Sb.
(k 1.3.2004)
v § 2 doplňuje odst. 2
281/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
v § 4 doplňuje odst. 3 a 4
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Zřizuje se Kancelář prezidenta republiky (dále jen „Kancelář“).
(2) Kancelář je rozpočtovou organizací se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu České republiky.
§ 2
(1) Kancelář zajišťuje obstarávání věcí spojených
a) s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony,
b) s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky.
(2) Kancelář ze svého rozpočtu vyplácí rentu a víceúčelovou paušální náhradu bývalému prezidentu republiky a zajišťuje vozidlo s řidičem i bez něho k osobní dispozici, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.1)
§ 3
(1) Kancelář vykonává právo hospodaření k nemovitému majetku České republiky tvořícímu areál Pražského hradu, k zámku Lány a k ostatním nemovitostem tvořícím s nimi jeden funkční celek a pečuje o ně jako o sídlo prezidenta republiky; vykonává též právo hospodaření k movitým věcem, které souvisejí s těmito nemovitými věcmi historicky nebo funkčně anebo souvisejí s činností Kanceláře. Ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčeny zvláštní zákony o úpravě vlastnických vztahů.1a)
(2) Kancelář si k doplnění úkolů podle odstavce 1 může zřizovat příspěvkové organizace.2)
§ 4
(1) V čele Kanceláře je vedoucí Kanceláře, kterého jmenuje a odvolává prezident republiky.
(2) Prezident stanoví vnitřní organizaci Kanceláře a okruh vedoucích pracovníků, které jmenuje a odvolává.
(3) Plat a odměna za pracovní pohotovost zaměstnanců Kanceláře se řídí zvláštním právním předpisem2a) a Platovým řádem Kanceláře.
(4) Platový řád Kanceláře vydává vedoucí Kanceláře po vyslovení souhlasu prezidentem republiky.
§ 5
Vojenská kancelář prezidenta republiky je vojenským útvarem ozbrojených sil České republiky. Úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky, jmenování a odvolávání náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky a jeho pravomoci upravuje