Input:

114/1988 Sb., Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění účinném k 1.1.2011 Archiv

č. 114/1988 Sb.
[zrušeno č. 329/2011 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 27. června 1988
o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
125/1990 Sb.
(k 1.5.1990)
mění, doplňuje
210/1990 Sb.
(k 1.9.1990)
mění, doplňuje
ÚZ 245/1990 Sb.
 
 
425/1990 Sb.
(k 24.11.1990)
mění
459/1990 Sb.
(k 30.10.1990)
mění
9/1991 Sb.
(k 1.2.1991)
mění, doplňuje
144/1991 Sb.
(k 26.4.1991)
mění, doplňuje
ÚZ 288/1991 Sb.
 
 
582/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
mění
84/1993 Sb.
(k 1.3.1993)
doplňuje
307/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
doplňuje
nález ÚS
72/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
ruší § 19 odst. 1 písm. a) č. 1
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění
238/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
doplňuje
289/1997 Sb.
(k 2.12.1997)
doplňuje
91/1998 Sb.
(k 1.8.1998)
mění, doplňuje
155/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
mění
169/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění
360/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění, též ruší § 5, § 20, § 21, § 45 písm. d), § 51a odst. 2 a 3, § 55 odst. 2, § 56 odst. 1, § 56a a § 58 písm. ch)
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, 11 novelizačních bodů
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
vkládá § 56c
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, 48 novelizačních bodů
518/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 3 odst. 2 doplňuje písm. c), mění § 15 odst. 1 písm. a) bod 3, § 32 odst. 1 písm. e), § 37 odst. 1 písm. e), § 46 odst. 1, § 51
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 54 mění odst. 1, kde též doplňuje písm. g), a mění odst. 5,
v § 56 odst. 1 nahrazuje slova
47/2006 Sb.
(k 27.2.2006)
vkládá nový díl jedenáctý hlavy druhé části druhé a nový § 54a
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění 20 novelizačních bodů
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění 10 novelizačních bodů
135/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 3 odst. 2 vkládá písm. d); mění § 45 a 46 - po novele č. 109/2006 Sb. a č. 112/2006 Sb. již nelze provést
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší slova v § 33
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 51a odst. 1 písm. b)
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ORGÁNY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH ÚKOLY
§ 1
Orgány sociálního zabezpečení
(1) Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zabezpečují:
a) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,
b) krajský úřad,
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností,
d) pověřený obecní úřad,
e) obecní úřad.
(2) Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obce a kraje.
(3) Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje:
a) (vypuštěno zák. č. 582/1991 Sb.)
b) (vypuštěno zák. č. 582/1991 Sb.)
c) sociální péči,4)
d) (vypuštěno zák. č. 582/1991 Sb.)
§ 2
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen„ministerstvo“)
a) řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení,
b) (vypuštěno zák. č. 582/1991 Sb.)
c) (vypuštěno zák. č. 582/1991 Sb.),
d) zajišťuje úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení.
(2) Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociální péče.
§ 3
Krajský úřad řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení,
d) zřizuje a spravuje intervenční centra.
§ 4
(vypuštěn 582/1991 Sb.)
§ 4a
Obce a obecní úřady
Obecní úřad při poskytování dávek sociální péče poskytuje občanům odbornou pomoc.
§ 5
(zrušen č. 360/1999 Sb.)
§ 6
(zrušen)
ČÁST DRUHÁ
PŮSOBNOST SPRÁV SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, OBCÍ A OBECNÍCH ÚŘADŮ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
HLAVA PRVNÍ
PŮSOBNOST SPRÁV SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
§ 7 až 9
(vypuštěny 582/1991 Sb.)
§ 10 až 13
(zrušeny)
HLAVA DRUHÁ
PŮSOBNOST OBCÍ A OBECNÍCH ÚŘADŮ NA ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE
DÍL PRVNÍ
§ 14
(1) Obec organizuje a poskytuje sociální péči občanům v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Za tím účelem ve spolupráci se státními orgány, občanskými sdruženími, církvemi charitativními a jinými organizacemi a jednotlivci vyhledává občany, kteří potřebují sociální péči. Pokud poskytování služeb a dávek, které je třeba těmto občanům poskytnout, není v působnosti obce, upozorní na tyto občany obecní úřad obce s rozšířenou působností, popřípadě jim poskytnutí dávek a služeb zprostředkuje.
(2) Obec a kraj sledují sleduje úroveň poskytovaných sociálních služeb, kontroluje hospodaření s poskytnutými příspěvky, vyžaduje jejich vyúčtování a vrácení v případě, jestliže byly použity v rozporu s účelem, na který byly poskytnuty.
DÍL DRUHÝ
PÉČE O RODINU A DĚTI
Působnost obcí a obecních úřadů
§ 15
(zrušen zák. č. 109/2006 Sb. k 1.1.2007)
§ 16
(zrušen zák. č. 112/2006 Sb. k 1.1.2007)
§ 17
(zrušen)
§ 18
(zrušen)
§ 19
(zrušen zák. č. 112/2006 Sb. k 1.1.2007)
§ 20
(zrušen č. 360/1999 Sb.)
§ 21
(zrušen č. 360/1999 Sb.)
§ 22 až 25
(zrušeny)
§ 26
Oprávnění občanů působících v péči o rodinu
Při plnění úkolů jsou pověření členové a zaměstnanci obcí oprávněni navštěvovat rodinu v bytě; mají též právo požadovat od všech zúčastněných orgánů, organizací a občanů potřebné informace a vysvětlení.
DÍL TŘETÍ
PÉČE O OBČANY KONAJÍCÍ SLUŽBU V OZBROJENÝCH SILÁCH
§ 27
(zrušen)
DÍL ČTVRTÝ
PÉČE O OBČANY SE