Input:

113/2018 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 113/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. května 2018,
kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna vodního zákona
Čl. I
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 3 větě první se za slova „a odváděním,“ vkládají slova „akumulací nebo“, za slovo „čištěním“ se vkládají slova „odpadních vod s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních“ a slova „ , popřípadě jiným zneškodňováním“ se zrušují.
2. V § 7 odst. 3 se za slova „Provozovatelé přístavů“ vkládají slova „ , speciálních servisních zařízení56“ a za slova „v přístavech nebo pomocí“ se vkládají slova „speciálních servisních zařízení nebo“.
Poznámka pod čarou č. 56 zní:


56Bod 11 přílohy č. 1 k zákonu č. 114/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
3. V § 7 odst. 4 se za slova „tyto činnosti nezabezpečuje“ vkládají slova „speciální servisní zařízení nebo“.
4. V § 8 odst. 1 písm. e) se slova „do těchto vod, popřípadě do vod povrchových“ zrušují.
5. V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor, chránících stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením, do vod povrchových.“.
6. V § 9 odst. 3 se slova „§ 88 a 101“ nahrazují slovy „hlava X díl 1 a hlava XI“.
7. V § 10 odstavec 1 zní:
„(1) Oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami s výjimkou povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bodů 2 až 4 a § 8 odst. 1 písm. c) v celkovém množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci, ten, kdo má povolení k nakládání s vodami v tomto množství, které jsou přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod nebo které jsou vyhrazeným nerostem, nebo ten, kdo má povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 v množství překračujícím objem podle § 88b, je povinen měřit množství vody, se kterou nakládá, a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci povodí postupem podle § 22 odst. 2.“.
8. § 16