Input:

111/2009 Sb., Zákon o základních registrech, ve znění účinném k 1.9.2021 Garance

č. 111/2009 Sb., Zákon o základních registrech, ve znění účinném k 1.9.2021
ZÁKON
ze dne 26. března 2009
o základních registrech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
263/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění § 54; nové přechodné ustanovení
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 2 písm. f), § 7, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 50 odst. 1 písm. b), § 52, § 58 odst. 2
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 26 odst. 2
312/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 19
192/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 57, § 58a; vkládá § 5a, § 56a,
192/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 58 odst. 2
456/2016 Sb.
(k 1.6.2017)
mění § 18 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 2 písm. a) a o); nové přechodné ustanovení
460/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 25
251/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
303/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 26 odst. 2
279/2019 Sb.
(k 21.11.2019)
mění § 5, § 14 a vkládá § 62b
12/2020 Sb.
(k 1.2.2020)
mění § 2 a § 53
12/2020 Sb.
(k 1.8.2020)
mění § 51, § 52, § 52b, § 52c, § 54, § 55, § 56, § 57, § 69; vkládá § 52d a § 62c; nová přechodná ustanovení (body 2 a 4)
12/2020 Sb.
(k 1.2.2022)
mění - dosud neuvedeno
12/2020 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 8 - dosud neuvedeno
33/2020 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 26, § 27, § 61 a § 65
47/2020 Sb.
(k 1.7.2023)
mění - dosud neuvedeno
51/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 29, § 31, § 33 a § 40
36/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 52d a vkládá § 52e - dosud neuvedeno
36/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 52e - dosud neuvedeno
88/2021 Sb.
(k 16.3.2021)
mění § 31 odst. 2; nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.8.2021)
mění § 2, § 17, § 25, § 51, § 54, § 54a, § 55, § 56 a § 69; nové přechodné ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
mění § 18, § 19, § 51, § 58, § 60, § 69
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění - dosud neuvedeno
261/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
mění - dosud neuvedeno
261/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
mění - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ REGISTRY
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon
a) vymezuje obsah základních registrů, informačního systému základních registrů a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem,
b) zřizuje Správu základních registrů.
§ 2
Obecné pojmy
V tomto zákoně se rozumí
a) základním registrem informační systém veřejné správy1) uvedený v § 3,
b) referenčním údajem údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj,
c) orgánem veřejné moci státní orgán, územní samosprávný celek, fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notář, soudní exekutor a archiv,
d) soukromoprávním uživatelem údajů podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která a je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje ze základního registru nebo z agendového informačního systému, pro působení, které není působením orgánu veřejné moci,
e) agendou ucelená oblast působení orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů,
f) agendovým informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci,
g) informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, který je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné správy54) (dále jen „referenční rozhraní“) a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem , základními registry a agendovými informačními systémy a agendovými informačními systémy navzájem, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle tohoto zákona,
h) editorem orgán veřejné moci, který je oprávněn zapisovat údaje do základního registru a provádět změny zapsaných údajů.
§ 3
Základní registry
Základními registry jsou
a) základní registr obyvatel (dále jen „registr obyvatel“),
b) základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen „registr osob“),
c) základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „registr územní identifikace“),
d) základní registr agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (dále jen „registr práv a povinností“).
§ 4
Údaje základního registru
(1) Základní registr obsahuje referenční údaje, referenční vazby, identifikátory fyzických osob, popřípadě autentizační údaje, provozní údaje a jiné zákonem stanovené údaje. Referenční vazby jsou kódy nebo identifikátory, kterými je odkazováno na referenční údaje v základních registrech. Autentizační údaje jsou údaje umožňující provést ověření identity fyzické osoby.
(2) Editor je zodpovědný za to, že jím zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě jsou údaje do příslušného základního registru zapsány; orgány veřejné moci, fyzické a právnické osoby jsou povinny poskytnout editorovi potřebnou součinnost k plnění jeho úkolů tím, že mu