Input:

111/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.4.2012 Garance

č. 111/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. dubna 2007,
kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 375/2011 Sb. k 1.4.2012)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
Čl. II
Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění zákona č. 160/1992 Sb. a zákona č. 285/2002 Sb., se mění takto:
1. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámek pod čarou č. 1a až 1h zní:
㤠6a
(1) Komora zapíše na základě žádosti do seznamu členů
a) státního příslušníka členského státu Evropské unie,
b) občana smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru1anebo Švýcarské konfederace1b,
c) rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie1cnebo rodinného příslušníka osoby uvedené pod písmenem b), pokud má na území České republiky právo pobytu,
d) státního příslušníka nečlenského státu Evropské unie, který je držitelem dokladu potvrzujícího přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky1d,
e) rodinného příslušníka osoby uvedené pod písmenem d), má-li tento rodinný příslušník povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky1e,
f) státního příslušníka nečlenského státu Evropské unie, který je držitelem dokladu potvrzujícího přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, má-li povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky1d,
g) rodinného příslušníka osoby uvedené pod písmenem f), má-li tento rodinný příslušník povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky1e,
h) osobu, které byl na území České republiky přiznán status doplňkové ochrany nebo postavení azylanta1e, nebo
i) rodinného příslušníka osoby uvedené pod písmenem h), má-li tento rodinný příslušník povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky1f,

který hodlá vykonávat na území České republiky soustavně zdravotnické povolání jako usazená osoba, a to po předložení rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.
(2) Komora vede seznam hostujících osob. Do tohoto seznamu komora bezplatně a dočasně zapíše na základě oznámení o výkonu zdravotnického povolání na území České republiky osobu uvedenou v odstavci 1 písm. a) a b), která je usazena na území jiného členského státu než České republiky a na území České republiky hodlá vykonávat zdravotnické povolání dočasně nebo příležitostně jako hostující osoba. K oznámení hostující osoba přiloží potvrzení osvědčující, že vykonává zdravotnické povolání ve státě svého usazení v souladu s jeho právními předpisy, a potvrzení osvědčující, že je držitelem dokladu o formální kvalifikaci pro výkon zdravotnického povolání; tyto doklady nesmí být při předložení starší 12 měsíců. Dočasný zápis do seznamu hostujících osob trvá po dobu poskytování zdravotnických služeb