Input:

11/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování Garance

č. 11/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. ledna 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:
Čl. I
Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, se mění takto:
1. V § 17 odst. 2 písm. b), § 19 odst. 2 písm. a) a v § 20 odst. 1 a 4 se za slovo „celek“ vkládá slovo „členského“.
2. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova „členský stát“ nahrazují slovy „jeden nebo více členských států“.
3. V nadpisu § 20 se slova „cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných“ nahrazují slovy „investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydávaných nebo zaručených“.
4. V § 20 odst. 1 se slova „cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů“ nahrazují slovy „investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu“ a slova „členský stát“ se nahrazují slovy „jeden nebo více členských států“.
5. V § 47 odst. 1 se na konci textu písmene a) slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno a) se vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) podle statutu nebo srovnatelného dokumentu fondu, který tento cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydal, investuje tento fond nejvýše 10 % hodnoty svého majetku do cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy a“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
6. V § 47 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo je zajištěno, že se cena těchto cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů na trhu uvedeném v § 3 odst. 1 písm. a) významně neodchyluje od jejich aktuální hodnoty“.
7. V § 52 odst. 2 se slovo „nelze“ nahrazuje slovem „lze“ a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „jen za podmínek a z důvodů uvedených v rámci investiční strategie každého z těchto podfondů v jejich statutu“.
8. V § 56 odst. 1 se slova „za účelem přijetí úvěru“ nahrazují slovy „tehdy, je-li ve jmění tohoto fondu dluh, který má být tímto zástavním právem zajištěn“.
9. V § 57 odst. 1 písm. d) se slova „ , 56, 68, § 70 odst. 4, § 73 a 74“ nahrazují slovy „a 56“.
10. V § 60 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Pro nabývání investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, do jmění speciálního fondu se § 17 odst. 2 písm. b) a § 20 odst. 1, 3 a 4 použijí obdobně.
(4) Pro nabývání dluhopisů vydaných jednou bankou, jedním spořitelním a úvěrním družstvem nebo jednou zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě a podléhá dohledu tohoto státu chránícímu zájmy vlastníků dluhopisů, jsou-li peněžní prostředky získané emisí těchto dluhopisů investovány do takových druhů majetku, které do dne splatnosti dluhopisů kryjí závazky emitenta z těchto dluhopisů a které mohou být v případě platební