Input:

11/2010 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku Garance

č. 11/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. ledna 2010,
kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu
na financování programů reprodukce majetku
Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle § 13 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):
Čl. I
Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, se mění takto:
1. V § 1 se slova „informačním systému financování reprodukce majetku“ nahrazují slovy „Informačním systému programového financování“.
2. V § 2 písmeno b) zní:
„b) účastníkem programu organizační složka státu nebo příspěvková organizace financující přípravu a realizaci akce z prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO, anebo právnická nebo fyzická osoba financující přípravu a realizaci akce z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, včetně prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO,“.
3. V § 2 písm. c) se za slovo „indikátorem“ doplňují slova „nebo parametrem“ a slovo „programu“ se nahrazuje slovy „akce (projektu)“.
4. V § 2 písmeno e) včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:
„e) informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k evidenci podkladů pro přípravu a realizaci státního rozpočtu a realizaci výdajů státního rozpočtu z hlediska podrobného členění za oblast programů1včetně evidence vykonaných řídicích postupů podle zákona o finanční kontrole2,


1§ 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.
2Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).“.
5. V § 2 se doplňují písmena f) až j), která znějí:
„f) výdajovým titulem označení programu, nebo části programu pro účely výstupu z informačního systému, část Správa majetku ve vlastnictví státu,
g) dotačním titulem označení programu, nebo části programu pro účely výstupu z informačního systému, část Evidenční dotační systém,
h) subtitulem označení části výdajového nebo dotačního titulu pro účely výstupu z informačního systému,
i) dokumentací akce (projektu) soubor dokladů požadovaný správcem programu pro evidenci akce (projektu) v informačním systému,
j) cílem akce (projektu) hodnoty, které mají být dosaženy pro plnění cílů programu.“.
6. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Dokumentaci programu předkládá správce programu ministerstvu v listinné a elektronické podobě.“.
7. V § 3 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) stanoví cíle programu, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programu, přičemž tyto cíle programu musí navazovat na cíle programu obsažené v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO,“.
8. V § 3 odst. 4 se slova „indikátorů a