Input:

109/2006 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, ve znění účinném k 24.4.2019 Garance

č. 109/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 2006,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část první a druhou
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část devátou
110/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
ruší část jedenáctou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 329/2011 Sb. k 1.1.2012)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 329/2011 Sb. k 1.1.2012)
ČÁST TŘETÍ
Změna živnostenského zákona
Čl. IV
V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se na konci písmene af) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ag), které včetně poznámky pod čarou č. 23p zní:
„ag) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p.


23pZákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. V
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. b) se slova „a zvýšení důchodu pro bezmocnost náležející podle zákona o sociálním zabezpečení4“ včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.
2. V § 4 odst. 2 se čárka za slovem „pojištění“ nahrazuje slovem „a“ a slova „lékaře okresní správy sociálního zabezpečení“ se nahrazují slovy „úřadu práce podle zvláštních právních předpisů46“.
Poznámka pod čarou č. 46 zní:


„46Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č.