Input:

109/1980 Sb., Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysokých školách, platné do 30.6.1990 Archiv

č. 109/1980 Sb., Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysokých školách, platné do 30.6.1990
[zrušeno č. 172/1990 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství České socialistické republiky
ze dne 21. července 1980
o přijímání ke studiu na vysokých školách
Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 98 odst. 1 písm. b) zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
OBECNÉ PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU
§ 1
Ke studiu na vysoké škole se v souladu s potřebami socialistické společnosti přijímají uchazeči podle znalosti, schopnosti, nadání, zájmu a zdravotního stavu se zřetelem k jejich občanským a morálním vlastnostem. Přijmout lze jen uchazeče, který získal úplné střední vzdělání a úspěšně vykonal přijímací zkoušku, pokud mu nebyla prominuta.
ČÁST DRUHÁ
PŘIJÍMÁNÍ K ŘÁDNÉMU DENNÍMU STUDIU
§ 2
Přihlášky ke studiu
(1) Přihlášky ke studiu na vysokých školách (dále jen „přihlášky“) se podávají na tiskopisech vydaných ministerstvem školství České socialistické republiky (dále jen „ministerstvo školství“).
(2) Uchazeči ze středních škol, které poskytují úplné střední vzdělání (dále jen „střední školy“), podávají přihlášky ředitelům středních škol, na kterých studují, a to do 30. listopadu běžného roku pro příští školní rok.
(3) Uchazeči, kteří nejsou žáky střední školy, podávají přihlášky organizaci, k níž jsou v pracovním, členském, služebním poměru nebo v jiném pracovněprávním vztahu (dále jen „pracovní poměr“) do 30. listopadu běžného roku; nejsou-li uchazeči v pracovním poměru, podávají přihlášky do 30. listopadu běžného roku místnímu (městskému) národnímu výboru v místě svého trvalého bydliště.
(4) Uchazeči, kteří mají zájem o studium na zahraničních vysokých školách, podávají přihlášky podle odstavce 2 nebo 3 do 31. října běžného roku. Současně v přihlášce uvedou stát, popřípadě i školu, na kterou chtějí být po přijetí ke studiu na vysoké škole v Československé socialistické republice vysláni.
(5) Ředitelé středních škol, vedoucí socialistických organizací nebo národní výbory vypracují osobní charakteristiku uchazeče, potvrdí správnost v přihlášce uvedených údajů a zašlou ji se svým vyjádřením děkanátu příslušné fakulty do 28. února následujícího roku; u uchazečů uvedených v odstavci 4 do 30. listopadu běžného roku.
(6) Součástí přihlášky uchazečů je lékařské potvrzení o jejich zdravotní způsobilosti ke studiu na vysoké škole ve zvoleném studijním oboru a k výkonu povolání, pro které se mají studiem na vysoké škole připravovat. Uchazeči se změněnou pracovní schopností předloží též posudek vydaný posudkovou komisí sociálního zabezpečení okresního národního výboru.1)
(7) Uchazeči mohou pro příslušný školní rok podat jen jednu přihlášku ke studiu na vysoké škole v Československé socialistické republice.
Přijímací řízení
§ 3
(1) Přijímací řízení začíná dnem kdy přihláška uchazeče došla na fakultu (vysokou školu).
(2) Má-li přihláška formální nedostatky nebo nejsou-li některé údaje správné nebo úplné nebo řádně doloženy, vyzve děkanát uchazeče, aby tyto