Input:

107/1990 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu Garance

č. 107/1990 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 588/1992 Sb.]
ZÁKON
ze dne 19. dubna 1990,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu
Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:
Článek I
Zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, se mění a doplňuje takto:
㤠1
Daň z obratu (dále jen „daň“) je nástrojem rozdělení a přerozdělení národního důchodu. “.
2. § 2 zní:
㤠2
Plátci daně
(1) Plátci daně1jsou:
a) státní podniky, státní hospodářské organizace, sdružení s právní subjektivitou, akciové společnosti, obchodní společnosti, státní organizace Československé státní dráhy a specializované železniční organizace, bytová, spotřební, výrobní a jiná družstva, svazy družstev, Ústřední rada družstev, družstevní podniky a jednotná zemědělská družstva, společné podniky, podniky a hospodářská zařízení společenských organizací;
b) podniky zahraničního obchodu, účelové zahraničně obchodní organizace, sdružení pro zahraniční obchod, podniky se zahraniční majetkovou účastí;
c) fyzické osoby (podnikatelé), které byly zapsány do podnikového rejstříku;
d) subjekty se sídlem v cizině provádějící hospodářskou činnost na území Československé federativní republiky.
(2) Daň vypořádávají též některé rozpočtové a jiné státní organizace a organizace s mezinárodním prvkem na území Československé federativní republiky, jestliže tak stanoví federální ministerstvo financí, pokud jde o subjekty v působnosti orgánů federace, a ministerstvo financí, cen a mezd České republiky a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské republiky, jde-li o ostatní subjekty.
(3) Používá-li se dále pojmu „podnik“, rozumějí, se jím subjekty uvedené v odstavcích 1 a 2
3. Název § 3 zní :
㤠3
Předmět daně“.
4. V § 3 odst. 1 se za slova „vlastního nákupu“ doplňují slova „a zboží z dovozu“.
5. § 3 odst. 4 zní:
„(4) Obrat z prodeje zboží do zahraničí nepodléhá dani. “.
6. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Dovoz neobchodního zboží nepodléhá dani; vztahují se na něj předpisy o cle. “.
7. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Zdanitelným obratem je rovněž prodejní cena zboží realizovaného na území Československé federativní republiky v jednotkách cizí měny. “.
8. V § 4 dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3, v němž se slova „Zdanitelnost obratu“ nahrazují slovy „Zdanitelný obrat“.
9. § 5 se vypouští.
10. § 6 zní:
㤠6
Stanovení daně
Federální ministerstvo financí stanoví způsob výpočtu daně v prováděcí vyhlášce a sazby v Sazebníku daně z obratu. “.
11. § 8 odst. 1 zní:
„(1) Podnik je povinen předložit místně příslušnému finančnímu orgánu2(dále jen „finanční orgán“) hlášení o dani z obratu (dále jen „hlášení“) na předepsaném tiskopisu ve lhůtách stanovených prováděcí vyhláškou. Podnik je povinen podat na vyzvání finančního orgánu vysvětlení, opravu nebo doplnění hlášení. „.
12. § 8 odst. 2 zní:
„(2) Finanční orgán přezkouší hlášení, a odchyluje-li se daň jím vypočtená od daně podle hlášení, vyrozumí o rozdílu podnik. “.
13. V § 8 odst. 3 se slova „okresnímu národnímu výboru“ nahrazují slovy „finančnímu orgánu“, slova „daňového“ a „daňové“ se