Input:

104/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění účinném k 1.1.2018 Garance

č. 104/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. listopadu 2004
kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
517/2005 Sb.
(k 28.12.2005)
mění § 4, termín účinnosti
450/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění přílohu
460/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 1, § 3 a přílohu
399/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohu
Vláda nařizuje k provedení § 116 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:
§ 1
Rozsah působnosti
Tímto nařízením se stanoví katalog činností ve výkonu služby v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky, Hasičském záchranném sboru České republiky a Generální inspekci bezpečnostních sborů..
§ 2
Vymezení některých pojmů
(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) koordinací - činnosti, které spočívají v aktivním působení na složky systému, jenž je vymezen příkladem činností (obory, agendy, činnosti), k dosažení jejich souladu,
b) zajišťováním - činnosti s plnou odpovědností za uskutečnění úkolů, které jsou vymezeny příkladem činností,
c) komplexními činnostmi - činnosti, které zahrnují všechny části daného celku (systému), vymezeného příkladem činností,
d) metodickým usměrňováním - určování jednotných obecně platných způsobů dosažení určitého cíle,
e) koncepcí - vedoucí idea, myšlenková osnova a vůdčí záměr,
f) oborem - ucelená oblast společenských, technických nebo přírodních nauk, které jsou zpravidla i obsahem studia akreditovaných studijních programů, a
g) agendou - souhrn věcně souvisejících činností, které tvoří ucelenou část určitého oboru včetně vazeb na ostatní agendy tohoto oboru.
§ 3
Katalog činností
Katalog činností ve výkonu služby v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky, Hasičském záchranném sboru České republiky a Generální inspekci bezpečnostních sborů se stanoví v příloze k tomuto nařízení.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
 
Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
1. místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb.
Katalog činností ve výkonu služby v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky, Hasičském záchranném sboru České republiky a Generální inspekci bezpečnostních sborů
1. Specifické činnosti
1.1. Celní správa České republiky
2. tarifní třída - vrchní referent
1. Základní úkony při dohledu a kontrole v působnosti orgánů Celní správy České republiky (dále jen „orgán celní správy“).
2. Úkony v rámci dohledu a kontroly v působnosti orgánů celní správy pod odborným vedením.
3. Ozbrojená přeprava kurýrních zásilek v rámci orgánů celní správy a orgánů Finanční správy České republiky.
3. tarifní třída - asistent
1. Provádění odborných úkonů v oblasti dohledu nebo kontroly v působnosti orgánů celní správy v rámci příslušných jednotlivých agend s vazbami na další agendy.
2. Provádění kontrolních činností v systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací nebo kontroly dálničních kupónů. Provádění kontrolních činností v rámci státního odborného dozoru v silniční dopravě.
3. Ozbrojený doprovod určených druhů zboží pod dohledem orgánů celní správy.
4. Provádění asistenční činnosti s výjimkou ozbrojené přepravy kurýrních zásilek.
5. Odhalování a řešení přestupků v