Input:

104/1984 Sb., Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o ověřování zbraní a kontrole střeliva pro civilní potřebu, platné do 31.8.1997 Archiv

č. 104/1984 Sb.
[zrušeno č. 22/1997 Sb.]
VYHLÁŠKA
Úřadu pro normalizaci a měření
ze dne 20. září 1984
o ověřování zbraní a kontrole střeliva pro civilní potřebu
Úřad pro normalizaci a měření stanoví podle § 60 odst. 2 písm. a) zákona č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu a podle § 24 a 35 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví:
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška se vztahuje na ověřování zbraní a kontrolu střeliva, které je oprávněna provádět organizace pověřená Úřadem pro normalizaci a měření (dále jen „státní zkušebna“).1)
(2) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují:
a) na zbraně a střelivo
- provážené československým celním územím,
- patřící cizincům, používají-li jich oprávněně při přechodném pobytu v
Československu ke své osobní potřebě,
- dovezené pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení;
b) na zbraně znehodnocené a zbraně, které byly odborně učiněny trvale nezpůsobilými ke střelbě;
c) na střelivo pro ruční plynové zbraně, které bylo dovezeno z ciziny, neobsahuje-li přídavný zdroj hnací energie (např. slož ve střele).
ČÁST PRVNÍ
ZBRANĚ
§ 2
Základní ustanovení
(1) Za zbraně se pro účely této vyhlášky považují zbraně a jejich samostatně dodávané části:
a) ruční palné zbraně
- s hladkým vývrtem,
- s drážkovaným vývrtem,
- kulobrokové,
- nízkého ústového výkonu a zbraně pro jedno použití;
b) vložné hlavně a vložné nábojové komory;
c) balistické zbraně určené k zjišťování balistických hodnot, jako například tlaku, rozptylu a rychlosti střely;
d) poplašné, signální a narkotizační zbraně a ostatní expanzní přístroje, u nichž je zdrojem energie střelivina nebo nárazová slož (jateční, omračovací a vstřelovací přístroje, palné lisy apod.);
e) ruční plynové zbraně (vzduchovky, plynovky, větrovky), pokud mohou být pro uživatele nebezpečné (zbraně s přídavným zdrojem hnací energie, s nekontrolovatelnou kompresí plynu v tlakové nádobě apod.);
f) hlavní části zbraní, jimiž jsou hlavně a závěry a další samostatně dodávané části zbraní, kterými jsou hlavně, nábojové komory, jestliže nejsou součástí hlavně (např. revolverové válce), závěry a dnové šrouby;
g) historické zbraně a jejich napodobeniny.
(2) U zbraní a samostatně dodávaných částí zbraní (dále jen „zbraně“), s výjimkou historických zbraní, podléhá ověřování každý kus (kusové ověřování); zbraně smějí být uváděny do oběhu a používány ke střelbě jen tehdy, jsou-li označeny kusovou ověřovací značkou.
(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na zbraně sestavené bez jakéhokoli přizpůsobení z již ověřených částí a na zbraně, jejichž typ byl ověřen (homologován) a byla mu přidělena homologační značka.
§ 3
Přihlašování a předkládání zbraní k ověřování
(1) Zbraně je jejich tuzemský výrobce povinen přihlásit státní zkušebně k ověřování a k označení příslušnou ověřovací značkou; jejich dovozce2) je tak povinen učinit do 60 dnů po dovezení z ciziny. K ověřování se zbraně předkládají ve lhůtách stanovených státní zkušebnou.
(2) Pokud se zjistí, že zbraň není označena příslušnou ověřovací značkou, má povinnost podle odstavce 1:
a) opravna, jíž byla taková zbraň svěřena k opravě;
b) každý vlastník.
(3) Na