Input:

102/1974 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím, platné do 31.12.2004 Archiv

č. 102/1974 Sb.
[zrušeno č. 499/2004 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra České socialistické republiky
ze dne 30. října 1974,
kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím
Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví podle §31 odst. 1 písm. h) zákona České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví (dále jen „zákon“):
§ 1
Zamýšlí-li vlastník archiválie (občan, organizace) převést vlastnictví k archiválii prodejem, směnou nebo darováním na někoho jiného než na stát, je povinen archiválii přednostně nabídnout ke koupi České socialistické republice (§ 10 odst. 1 zákona). Tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující bezplatný převod věci na stát.1)
§ 2
(1) Vlastník archiválie učiní nabídku písemně nebo ústně do protokolu u archivu, který nabídnutou archiválii vede v evidenci.2)
(2) Nabídka musí kromě požadované ceny obsahovat údaje o tom, kdy a kde byla archiválie vzata do evidence; není-li archiválie k nabídce připojena, musí se v nabídce výstižně popsat.
§ 3
Uzavřít kupní smlouvu je oprávněn archiv, který vede nabídnutou archiválii v evidenci; nemá-li však tento archiv způsobilost vystupovat v občanskoprávních vztazích svým jménem, je k tomu oprávněna organizace, která archiv spravuje.
§ 4
(1) Cena archiválie nesmí převyšovat cenu odhadní.
(2) Při určení ceny archiválie vychází archiv (§ 3) z historického, politického, hospodářského a kulturního významu archiválie a přihlíží