Input:

100/2016 Sb., Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let Archiv

č. 100/2016 Sb.
[zrušeno č. 136/2018 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. března 2016
o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky použití prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) formou úvěrů poskytovaných na pořízení obydlí osobám mladším 36 let pečujícím o dítě do 6 let.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) obydlím byt1) nebo rodinný dům,
b) pořízením obydlí
1. výstavba novostavby rodinného domu, vestavba, nástavba nebo přístavba bytu anebo změna jiné stavby nebo její části na obydlí (dále jen „výstavba“),
2. koupě obydlí nebo převod družstevního podílu, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu, v bytovém družstvu.
§ 3
Podmínky pro poskytnutí úvěru
(1) Úvěr na pořízení obydlí (dále jen „úvěr“) lze poskytnout žadateli, který
a) nedovrší ke dni podání žádosti o úvěr věk 36 let,
b) trvale pečuje o dítě, které nedovrší ke dni podání žádosti o úvěr věk 6 let, a
c) není v době podání žádosti o úvěr vlastníkem či spoluvlastníkem obydlí ani nájemcem družstevního bytu.
(2) Úvěr lze poskytnout,
a) je-li dostatečně zajištěn,
b) nemá-li žadatel ke dni podání žádosti o úvěr evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení se splácením splátek a
c) nebyl-li žadatel po dobu 3 let před podáním žádosti o úvěr v úpadku, není-li v úpadku ke dni podání žádosti o úvěr ani mu úpadek nehrozí, není-li proti žadateli veden výkon rozhodnutí, není-li proti žadateli vedeno trestní řízení a nebyl-li odsouzen pro hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku.
(3) Pořizované obydlí nesmí být v záplavovém území.
(4) Úvěr nelze poskytnout opakovaně stejnému žadateli ani jinému žadateli, který žije v domácnosti s příjemcem úvěru.
(5) Pokud příjemce úvěru užívá část obydlí k výkonu hospodářské činnosti, je podpora spočívající v poskytnutí úvěru omezena v souladu s pravidly poskytování podpory malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) .
(6) Úvěr podle tohoto nařízení nelze poskytnout žadateli, kterému byly poskytnuty prostředky podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami