Input:

100/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Garance

č. 100/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. dubna 2000,
kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 zní:
„(1) Tento zákon upravuje postavení a činnost spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „družstevní záložna“), pojištění vkladů členů v družstevních záložnách a dohled nad činností a hospodařením družstevních záložen a právnických osob, ve kterých mají družstevní záložny kontrolu, (dále jen „kontrolovaná osoba“), který vykonává Úřad pro dohled nad družstevními záložnami (dále jen „Úřad“). Kontrolou se rozumí jakýkoliv přímý podíl na základním jmění právnické osoby nebo nepřímý podíl na základním jmění právnické osoby vyšší než 50 %, nebo právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů statutárního orgánu, dozorčí rady, ředitelů právnické osoby, nebo možnost vykonávat rozhodující vliv na řízení právnické osoby, ve které je osoba společníkem, akcionářem nebo členem, na základě smlouvy s právnickou osobou, ustanovení ve stanovách právnické osoby, dohody s ostatními společníky, akcionáři nebo členy právnické osoby, nebo možnost vykonávat rozhodující vliv jiným způsobem. Nepřímým podílem se rozumí podíl na základním jmění právnické osoby držený zprostředkovaně, a to prostřednictvím kontrolované osoby.“.
2. V § 1 odstavec 6 zní:
„(6) Družstevní záložna
a) je oprávněna vykonávat pouze činnosti stanovené tímto zákonem, a to v rozsahu povolení působit jako družstevní záložna podle § 2a (dále jen „povolení“),
b) je povinna při výkonu své činnosti postupovat obezřetně a s náležitou péčí, zejména vykonávat činnost způsobem, který neohrožuje návratnost vkladů jejích členů a její bezpečnost a stabilitu,
c) je povinna dodržovat zejména povinnosti uložené jí právními předpisy a rozhodnutími vydanými podle tohoto zákona.“.
3. V § 1 se doplňují odstavce 7, 8 a 9, které včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) znějí:
„(7) Schválená účetní závěrka,3avýroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny (dále jen „výroční zpráva“), opis povolení a zpráva pro členy, jejichž obsah a způsob aktualizace stanoví na návrh Úřadu Ministerstvo financí právním předpisem podle tohoto zákona; musí být zveřejněny na místě veřejně přístupném v sídle družstevní záložny, v jejích pobočkách, expoziturách a jednatelstvích.
(8) Udělení prokury