Input:

100/1988 Sb., Zákon o sociálním zabezpečení, ve znění účinném k 1.1.2011 Archiv

č. 100/1988 Sb.
[zrušeno č. 329/2011 Sb.]
ZÁKON
ze dne 16. června 1988
o sociálním zabezpečení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
110/1990 Sb.
(k 1.5.1990)
mění
180/1990 Sb.
(k 1.7.1990)
mění, doplňuje
231/1990 Sb.
(k 1.10.1990)
mění nepřímo, nové sazby
1/1991 Sb.
(k 1.2.1991)
ruší § 80 až 85
46/1991 Sb.
(k 1.3.1991)
ruší § 160
246/1991 Sb.
(k 1.7.1991)
mění nepřímo, nové sazby
306/1991 Sb.
(k 1.8.1991)
mění, doplňuje
482/1991 Sb.
(k 29.11.1991)
ruší § 92 odst. 5
578/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
mění, doplňuje
582/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
mění
116/1992 Sb.
(k 31.3.1992)
mění nepřímo, nové sazby
235/1992 Sb.
(k 1.6.1992)
mění, doplňuje
547/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
nepřímo, nové sazby
589/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
ruší § 11 písm. b) věta za středníkem a § 145b odst. 2
37/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
84/1993 Sb.
(k 1.3.1993)
ruší § 103 odst. 4, jde-li o dávky a služby sociální péče
154/1993 Sb.
(k 27.5.1993)
mění nepřímo, nové sazby
160/1993 Sb.
(k 1.7.1993)
mění, doplňuje
255/1993 Sb.
(k 1.11.1993)
mění nepřímo, nové sazby
266/1993 Sb.
(k 1.11.1993)
mění, doplňuje
307/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
41/1994 Sb.
(k 1.4.1994)
mění nepřímo, nové sazby
ÚZ 140/1994 Sb.
 
 
143/1994 Sb.
(k 1.10.1994)
mění nepřímo, nové sazby
182/1994 Sb.
(k 1.10.1994)
mění
183/1994 Sb.
(k 1.12.1994)
mění nepřímo, nové sazby
241/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění, doplňuje
155/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
ruší (viz text)
160/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění
133/1997 Sb.
(k 26.6.1997)
mění, doplňuje
91/1998 Sb.
(k 1.8.1998)
mění, doplňuje
155/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
mění
350/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění
360/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění, též ruší § 73 odst. 6 písm. d) a § 75
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 128 odst. 3
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 145d odst. 1
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 107 odst. 3 a § 109 odst. 2 nahrazuje slova „opravném prostředku“
213/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 80, v § 81 doplňuje odst. 2, nové znění § 82, § 83 a § 84
320/2002 Sb.
(k 1.8.2002)
v § 73a vkládá nový odst. 3
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 93 odst. 3, § 106a odst. 2, vkládá nový § 173a
320/2002 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 73a odst. 1 a 2
426/2002 Sb.
(k 1.10.2002)
v § 73a odst. 3 vkládá datum
281/2004 Sb.
(k 7.5.2004)
mění slova v § 145b odst. 3 písm. c)
v § 145e ruší odstavec 5
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění § 106 odst. 4 a nahrazuje slova v 124 písm. b)
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
v § 81 doplňuje odst. 3
218/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
mění slova v § 81 až 84, vkládá nový § 89a, nová přechodná ustanovení
47/2006 Sb.
(k 27.2.2006)
mění § 94 a 103, vkládá § 103a
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění celkem 35 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
135/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
vkládá v § 73 odst. 6 písm. l) a § 74a § 74b
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 103 odst. 1 vkládá větu
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší v § 1 odst. 5 a 6, v § 2 odst. 1 písm. c) - po přečíslování písm. b)
29/2007 Sb.
(k 20.2.2007)
ruší v § 73 odst. 6 se písm. l), § 74a a § 74b
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 103a odst. 2
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Základní zásady
(1) Právo na sociální zabezpečení podle tohoto zákona se zaručuje všem občanům. Dávky sociálního zabezpečení poskytuje stát. Dávky sociálního zabezpečení nepodléhají dani.
(2) Právo na dávky sociálního zabezpečení nezaniká uplynutím času.
§ 2
Rozsah sociálního zabezpečení
Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje:
a) sociální péči,
§ 3
Účastníci právních vztahů sociálního zabezpečení
Účastníky právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona a podle dalších předpisů sociálního zabezpečení jsou občané, organizace a orgány sociálního zabezpečení.
§ 4
Občané
(1) Způsobilost občana mít v právních vztazích sociálního zabezpečení práva a povinnosti vzniká narozením a zaniká smrtí, popřípadě prohlášením za mrtvého.
(2) Způsobilost občana vlastními právními úkony nabývat v právních vztazích sociálního zabezpečení práv a brát na sebe povinnosti vzniká dovršením šestnáctého roku věku. Občan mladší šestnácti let musí být zastoupen zákonným zástupcem; kdo je zákonným zástupcem občana mladšího šestnácti let, stanoví zákon o rodině.
(3) O omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákonném zástupci občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena nebo který byl této způsobilosti zbaven, a o prohlášení občana za mrtvého platí ustanovení občanského zákoníku.
§ 5
Organizace
Organizacemi se pro účely předpisů sociálního zabezpečení rozumějí právnické osoby a občané, kteří zaměstnávají jiné občany.
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 109/2006 Sb. k 1.1.2007)
ČÁST TŘETÍ
SOCIÁLNÍ PÉČE
HLAVA PRVNÍ
ROZSAH SOCIÁLNÍ PÉČE
§ 73
(1) Sociální péčí zajišťuje stát pomoc občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy z pracovní činnosti, dávkami důchodového nebo nemocenského zabezpečení, popřípadě jinými příjmy, a občanům, kteří ji potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, anebo kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní poměry.
(2) V oblasti sociální péče stát zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost, zejména výchovu k odpovědnému rodičovství, k upevňování rodinných vztahů a k vzájemné pomoci mezi občany, především pomoci občanům těžce zdravotně postiženým a starým občanům, a poskytuje další dávky a služby.
(3) Při plnění úkolů sociální péče státní orgány úzce spolupracují se společenskými a jinými organizacemi.
(4) (zrušen)
(5) Sociální péče zahrnuje zejména péči o občany těžce zdravotně postižené.
(6) V rámci sociální péče se poskytují zejména tyto dávky:
a) peněžité dávky,
b) věcné dávky,
c) mimořádné výhody pro některé skupiny občanů těžce zdravotně postižených,
§ 73a
(zrušen zák. č. 109/2006 Sb. k 1.1.2007)
§ 73b
(zrušen zák. č. 109/2006 Sb. k 1.1.2007)
HLAVA DRUHÁ
(zrušena zák. č. 109/2006 Sb. k 1.1.2007)
§ 74a
(zrušen zák. č. 29/2007 Sb. k 20.2.2007)
§ 74b
(zrušen zák. č. 29/2007 Sb. k 20.2.2007)
§ 75
(zrušen)
HLAVA TŘETÍ
(§ 76 až § 79)
(zrušena)
HLAVA ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 109/2006 Sb. k 1.1.2007)
HLAVA PÁTÁ
PÉČE O TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY
§ 86
(1) Občanům těžce zdravotně postiženým, zejména nevidomým a občanům s těžkým postižením pohybového nebo nosného ústrojí se poskytují věcné dávky, peněžité dávky a bezúročné půjčky k překonání