Input:

1/1994 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb. o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášek Ministerstva spravedlnosti č. 71/1993 Sb. a č. 178/1993 Sb., platné do 31.3.2002 Archiv

č. 1/1994 Sb.
[zrušeno č. 6/2002 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 23. prosince 1993,
kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášek Ministerstva spravedlnosti č. 71/1993 Sb., a č. 178/1993 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti podle § 33 odst. 5 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 17/1993 Sb., stanoví:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášek Ministerstva spravedlnosti č. 71/1993 Sb. a č. 178/1993 Sb., se doplňuje takto:
1. Za § 4b se vkládají nové § 4c, 4d, 4e a 4f, které včetně nadpisů znějí:
„Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře
§ 4c
V obvodu krajského soudu v Českých Budějovicích se zřizuje jeho pobočka se sídlem v Táboře.
§ 4d
Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře
a) rozhoduje v trestním řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v Pelhřimově a Táboře,
b) rozhoduje v trestním řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresního soudu v Českých Budějovicích ve věcech, v nichž je zvláštním předpisem stanovena příslušnost okresního soudu v Českých Budějovicích,3
c) rozhoduje v trestním řízení o odnětí věci okresnímu soudu v Pelhřimově nebo okresnímu soudu v Táboře a ve věcech uvedených v písmenu b) též okresnímu soudu v Českých Budějovicích a přikázání jinému soudu ve svém obvodu,
d) rozhoduje v trestním řízení