Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.12.2018

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.10.2018

1.7.2019

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.2.2019

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.1.2019

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.4.2019

1.7.2019, 1.1.2020

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.4.2019

1.1.2020, 1.1.2021

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2018

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.4.2019

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.1.2018

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.12.2018

-

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.1.2019

-

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.9.2018

-

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.3.2019

1.1.2020

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

31.8.2018

1.7.2019

Školský zákon, 561/2004 Sb.

15.2.2019

1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

2.3.2019

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.2.2019

24.4.2019

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.2.2019

24.4.2019

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.2.2019

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.2.2019

24.4.2019

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

sledování změn zákonů

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2019.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv.

V části Sbírka zákonů naleznete on-line všechny zákony, vyhlášky a nařízení vlády vydané od roku 1945 do současnosti ve znění k dnešnímu dni i v budoucím znění. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 19. dubna 2019

Právní servis

Pečlivě sledujeme změnu práva a informujeme Vás e-mailem. Kompletní přehled změn zasíláme zdarma.

Sledovat změny zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 19. dubna 2019, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

20. - 26. dubna 2019 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

113/2019 Sb.; Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce částka 48 z 24.4.2019
112/2019 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů částka 48 z 24.4.2019
111/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů částka 47 z 24.4.2019
110/2019 Sb.; Zákon o zpracování osobních údajů částka 47 z 24.4.2019

pozbude platnosti

101/2000 Sb.; Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 24.4.2019
177/2001 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 24.4.2019
277/2011 Sb.; Nařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů 24.4.2019

nabude účinnosti

110/2019 Sb.; Zákon o zpracování osobních údajů 24.4.2019
111/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24.4.2019
108/2019 Sb.; Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 24.4.2019

novelizované předpisy

141/1961 Sb.; Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 24.4.2019
99/1963 Sb.; Občanský soudní řád 24.4.2019
582/1991 Sb.; Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 24.4.2019
358/1992 Sb.; Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 24.4.2019
555/1992 Sb.; Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 24.4.2019
6/1993 Sb.; Zákon České národní rady o České národní bance 24.4.2019
96/1993 Sb.; Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 24.4.2019
182/1993 Sb.; Zákon o Ústavním soudu 24.4.2019
283/1993 Sb.; Zákon o státním zastupitelství 24.4.2019
269/1994 Sb.; Zákon o Rejstříku trestů 24.4.2019
236/1995 Sb.; Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu 24.4.2019
85/1996 Sb.; Zákon o advokacii 24.4.2019
48/1997 Sb.; Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 24.4.2019
49/1997 Sb.; Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 24.4.2019
111/1998 Sb.; Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 24.4.2019
106/1999 Sb.; Zákon o svobodném přístupu k informacím 24.4.2019
133/2000 Sb.; Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 24.4.2019
257/2000 Sb.; Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) 24.4.2019
450/2001 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 24.4.2019
6/2002 Sb.; Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 24.4.2019
107/2002 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony 24.4.2019
150/2002 Sb.; Zákon soudní řád správní 24.4.2019
310/2002 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů 24.4.2019
517/2002 Sb.; Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony 24.4.2019
256/2004 Sb.; Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 24.4.2019
439/2004 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 24.4.2019
480/2004 Sb.; Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 24.4.2019
499/2004 Sb.; Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 24.4.2019
626/2004 Sb.; Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování 24.4.2019
413/2005 Sb.; Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 24.4.2019
109/2006 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách 24.4.2019
187/2006 Sb.; Zákon o nemocenském pojištění 24.4.2019
264/2006 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 24.4.2019
342/2006 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 24.4.2019
170/2007 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru 24.4.2019
129/2008 Sb.; Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 24.4.2019
253/2008 Sb.; Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 24.4.2019
273/2008 Sb.; Zákon o Policii České republiky 24.4.2019
41/2009 Sb.; Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 24.4.2019
52/2009 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 24.4.2019
227/2009 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 24.4.2019
280/2009 Sb.; Zákon daňový řád 24.4.2019
281/2009 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 24.4.2019
341/2011 Sb.; Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 24.4.2019
372/2011 Sb.; Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 24.4.2019
375/2011 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě 24.4.2019
427/2011 Sb.; Zákon o doplňkovém penzijním spoření 24.4.2019
456/2011 Sb.; Zákon o Finanční správě České republiky 24.4.2019
468/2011 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 24.4.2019
17/2012 Sb.; Zákon o Celní správě České republiky 24.4.2019
104/2013 Sb.; Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 24.4.2019
300/2013 Sb.; Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 24.4.2019
64/2014 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 24.4.2019
181/2014 Sb.; Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 24.4.2019
234/2014 Sb.; Zákon o státní službě 24.4.2019
250/2014 Sb.; Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 24.4.2019
374/2015 Sb.; Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 24.4.2019
186/2016 Sb.; Zákon o hazardních hrách 24.4.2019
300/2016 Sb.; Zákon o centrální evidenci účtů 24.4.2019
301/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů 24.4.2019
183/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 24.4.2019

Judikatura

  • 12/2019 Sb. rozh.; Je-li předmětem zajištění neužívaná bytová jednotka, patří mezi náklady spojené s její správou, jež se ve smyslu ustanovení § 298 odst. 2 insolvenčního zákona odečítají od výtěžku zpeněžení, i náklady vynaložené na spotřebované energie a ...
  • 5/2019 Sb. rozh. tr.; Zrušení rozhodnutí napadeného dovoláním nemůže v situaci, kdy právní posouzení skutku je důsledkem použití zásad vyplývajících z § 259 odst. 4 tr. ř., § 264 odst. 2 či § 265s odst. 2 tr. ř., odůvodnit samotná námitka dovolatele, že užitá ...
  • 3835/2019 Sb. NSS; Podle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, má Akademie věd povinnost uzavřít dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů s oprávněnou organizací, které bylo uděleno platné povolení k provádění ...
  • Nález 116/2017 SbNU; 1. V případě soudního rozhodování o dětech nelze upřednostňovat abstraktní principy před nejlepším zájmem dítěte v konkrétním případě.
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

  • 16/2019 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951, revidované na 20. zasedání konference FAO v listopadu 1979 a na 29. zasedání konference FAO v listopadu 1997
  • 15/2019 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
  • 14/2019 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010
  • Zámek13/2019 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
  • Zámek12/2019 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

4/2019 F.z.; Pokyn GFŘ-D-40: Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018
další Finanční zpravodaj...
 Nahoru