Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.12.2018

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.10.2018

1.7.2019

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.2.2019

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.1.2019

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2019

1.7.2019

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.2.2019

-

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2018

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

5.6.2018

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.1.2018

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.12.2018

-

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.1.2019

-

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.9.2018

-

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2018

1.3.2019, 1.1.2020

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

31.8.2018

1.7.2019

Školský zákon, 561/2004 Sb.

15.2.2019

1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.7.2018

1.3.2019

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.2.2019

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.2.2019

-

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.2.2019

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.2.2019

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

sledování změn zákonů

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2019.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv.

V části Sbírka zákonů naleznete on-line všechny zákony, vyhlášky a nařízení vlády vydané od roku 1945 do současnosti ve znění k dnešnímu dni i v budoucím znění. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 24. února 2019

Právní servis

Pečlivě sledujeme změnu práva a informujeme Vás e-mailem. Kompletní přehled změn zasíláme zdarma.

Sledovat změny zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 24. února 2019, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

25. února - 3. března 2019 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

61/2019 Sb.; Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu částka 23 z 26.2.2019
60/2019 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko částka 23 z 26.2.2019
59/2019 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů částka 23 z 26.2.2019
58/2019 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů částka 23 z 26.2.2019
57/2019 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními částka 23 z 26.2.2019

pozbude platnosti

134/2015 Sb.; Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance 1.3.2019

nabude účinnosti

296/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.3.2019
35/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 1.3.2019
45/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti 1.3.2019
38/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní 2.3.2019
44/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 2.3.2019
33/2019 Sb.; Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku 27.2.2019
36/2019 Sb.; Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2019
57/2019 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními 1.3.2019
58/2019 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2019
59/2019 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2019
34/2019 Sb.; Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny 27.2.2019
216/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2019
37/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2019
39/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 2.3.2019
61/2019 Sb.; Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu 26.2.2019

novelizované předpisy

48/1997 Sb.; Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 1.3.2019
185/2001 Sb.; Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 1.3.2019
6/2002 Sb.; Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 1.3.2019
350/2011 Sb.; Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 1.3.2019
372/2011 Sb.; Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 1.3.2019
234/2014 Sb.; Zákon o státní službě 1.3.2019
150/2017 Sb.; Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 1.3.2019
247/1995 Sb.; Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 2.3.2019
130/2000 Sb.; Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 2.3.2019
491/2001 Sb.; Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 2.3.2019
150/2002 Sb.; Zákon soudní řád správní 2.3.2019
62/2003 Sb.; Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 2.3.2019
22/2004 Sb.; Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů 2.3.2019
378/2007 Sb.; Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 2.3.2019
118/2010 Sb.; Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů 2.3.2019
372/2011 Sb.; Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 2.3.2019
275/2012 Sb.; Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) 2.3.2019
304/2014 Sb.; Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 1.3.2019
74/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 1.3.2019
75/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2019
76/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 1.3.2019
44/2018 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními 1.3.2019
529/2005 Sb.; Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registraci utajovaných informací 1.3.2019
194/2009 Sb.; Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek 1.3.2019
152/2000 Sb.; Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 2.3.2019
233/2000 Sb.; Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č 204/2000 Sb. 2.3.2019
59/2002 Sb.; Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 2.3.2019
409/2003 Sb.; Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 2.3.2019
294/2012 Sb.; Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 2.3.2019

Judikatura

  • 3835/2019 Sb. NSS; Podle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, má Akademie věd povinnost uzavřít dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů s oprávněnou organizací, které bylo uděleno platné povolení k provádění ...
  • 140/2018 Sb. rozh.; Pohledávku zaměstnavatele vůči zaměstnanci z pracovněprávního vztahu nelze zajistit směnkou.
  • 46/2018 Sb. rozh. tr.; V případě, že Policie České republiky instaluje za účelem předcházení nebo odstranění ohrožení veřejného pořádku (§ 76 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů) na místě veřejnosti přístupném ...
  • Nález 53/2017 SbNU; Ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, podle kterého lhůta, v níž lze pohledávku vymáhat, se řídila právem státu, jehož orgán ...
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

  • 8/2019 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
  • 7/2019 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů
  • 6/2019 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
  • 5/2019 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny
  • Zámek4/2019 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2019
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

4/2019 F.z.; Pokyn GFŘ-D-40: Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018
další Finanční zpravodaj...
 Nahoru