Milá paní, milý pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2023-2024. Fulsoft.cz je optimalizován pro všechny velikosti monitorů i mobilní telefony. Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.

Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů. Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články, komentáře, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv. Více informací.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 30. září 2023

Právní servis - sledování změn zákonů, judikatury i literatury

Sledujeme změny právních předpisů podle Vašeho zadání a zašleme e-mailem. Zvolte si:

 1. Zdroje, o kterých chcete být informováni (Sbírka zákonů, judikatura, vzory smluv,...)
 2. Obory, o kterých chcete být informováni (daně, základní zákony, ekologie, nemovitosti,...)
 3. Jak často chcete být informováni (týdně, denně, při změně...)
 4. Vaše oblíbené dokumenty
Průvodce sledování změn zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 30. září 2023, nenastaly žádné změny právních předpisů:

pozbylo platnosti

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

Sbírka zákonů - nejbližší změny

1. - 7. října 2023 jsou známy tyto změny právních předpisů:

pozbude platnosti

220/2016 Sb.; Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích 1.10.2023

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabude účinnosti

178/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1.10.2023
173/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.10.2023
225/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2023
270/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2023
281/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.10.2023
282/2023 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb. 1.10.2023
283/2023 Sb.; Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem 1.10.2023
289/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb. 1.10.2023
291/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2023
294/2023 Sb.; Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Hradec Králové" po 5 000 Kč 3.10.2023
297/2023 Sb.; Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu a cenového rozhodnutí 1.10.2023
298/2023 Sb.; Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích 1.10.2023
299/2023 Sb.; Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023 1.10.2023

novelizované předpisy

99/1963 Sb.; Občanský soudní řád 1.10.2023
483/1991 Sb.; Zákon České národní rady o České televizi 1.10.2023
484/1991 Sb.; Zákon České národní rady o Českém rozhlasu 1.10.2023
586/1992 Sb.; Zákon České národní rady o daních z příjmů 1.10.2023
90/1995 Sb.; Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 1.10.2023
155/1995 Sb.; Zákon o důchodovém pojištění 1.10.2023
13/1997 Sb.; Zákon o pozemních komunikacích 1.10.2023
221/1999 Sb.; Zákon o vojácích z povolání 1.10.2023
240/2000 Sb.; Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 1.10.2023
258/2000 Sb.; Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 1.10.2023
361/2003 Sb.; Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 1.10.2023
251/2005 Sb.; Zákon o inspekci práce 1.10.2023
317/2005 Sb.; Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 1.10.2023
262/2006 Sb.; Zákon zákoník práce 1.10.2023
234/2014 Sb.; Zákon o státní službě 1.10.2023
328/2015 Sb.; Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců 1.10.2023
31/2016 Sb.; Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu 1.10.2023
45/2016 Sb.; Zákon o službě vojáků v záloze 1.10.2023
65/2022 Sb.; Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 1.10.2023
103/2023 Sb.; Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů a cenového rozhodnutí 1.10.2023

Judikatura

 • 32/2023 Sb. rozh.; Při rozvázání pracovního poměru, který byl založen pracovní smlouvou, jež má vztah k právu různých zemí a v níž bylo sjednáno místo výkonu práce v České republice, nesmí být zaměstnanec v důsledku volby rozhodného práva podle čl. 3 odst. ...
 • 14/2023 Sb. rozh. tr.; Podle § 263 odst. 4 tr. ř. lze konat veřejné zasedání odvolacího soudu v nepřítomnosti obviněného, který je ve vazbě, jen tehdy, jestliže výslovně prohlásí, že se účasti na něm vzdává.
 • 4493/2023 Sb. NSS; Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu nemůže rozhodovat dle § 36a odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, spory o změnu již uzavřené smlouvy o přístupu k prvkům poštovní infrastruktury a k zvláštním službám ...
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

 • 37/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o výslovném ukončení platnosti Dohody o vývozu morfia a podobných drog ze Spojeného království do Československé republiky
 • 36/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přerušení provádění čl. 5 až 22 a čl. 24 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • 35/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí 73/2013 Sb. m. s., kterým byly vyhlášeny změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z rezoluce Sborů guvernérů IBRD 596
 • 34/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí 72/2013 Sb. m. s., kterým byly vyhlášeny změny Dohody zřizující Mnohostrannou agenturu pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA 86
 • 33/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě českého autentického znění článku 35 Konzulární úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

 • 11/2023 F.z.; Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
další Finanční zpravodaj...

Legservis - sledování legislativního procesu

Informace o legislativním procesu jsou velmi důležité a změny přicházejí prakticky každý den. Ulehčíme Vám orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí - stačí si objednat zasílání Novinek v legislativě - Legservis.

Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

6.1.2023

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

-

1.1.2024, 1.10.2023

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

16.7.2023

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

-

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

-

1.1.2024, 1.10.2023

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

23.9.2023

1.1.2024

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2021

1.1.2025, 1.1.2024

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.1.2023

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2022

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.7.2023

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

15.1.2023

1.1.2025, 1.1.2024

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.7.2023

1.7.2024, 1.4.2024, 1.1.2024

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.7.2023

1.1.2024

Nový stavební zákon, 283/2021 Sb.

1.7.2022

1.1.2024

Zákon o odpadech, 541/2020 Sb.

1.2.2022

1.1.2024

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.7.2023

1.1.2024

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.7.2023

1.1.2024

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

1.9.2023

1.1.2024

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.1.2023

1.1.2025, 1.1.2024

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

-

1.10.2023

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.7.2023

-

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.7.2023

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

-

1.10.2023

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší událost
30.9.2023 - podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku (využívající "dovozní režim") za zdaňovací období srpen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 29.9.2023
 1 EUR24,34 CZK (-0,12)
 1 USD22,97 CZK (-0,24)
 1 GBP28,15 CZK (-0,02)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,39 CZK (-0,16)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 34,40 Kč/l od 1. 7. 2023
ostatní
sledování změn zákonů