Input:

350/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh Garance

č. 350/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. listopadu 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh:
Čl. I
V § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
„b)  letecké vybavení, pokud toto vybavení spadá do oblasti působnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla v oblasti civilního letectví3a je určeno výlučně pro použití ve vzduchu, a to:
1.  letadla, kromě bezpilotních letadel, a jejich motory, vrtule, letadlové části a nezastavěné vybavení a
2.