Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.1.2018

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.2.2018

1.6.2018

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.7.2017

1.3.2018, 1.1.2019

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

13.1.2018

-

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2018

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.7.2017

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.1.2018

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

3.1.2018

-

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.7.2017

1.7.2018

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.1.2018

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.9.2017

1.9.2018, 1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.1.2018

1.7.2018

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2018

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

3.1.2018

-

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

3.1.2018

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2018

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

sledování změn zákonů

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2018.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory smluv a dalšími dokumenty.

V části Sbírka zákonů naleznete on-line všechny zákony, vyhlášky a nařízení vlády vydané od roku 1945 do současnosti ve znění k dnešnímu dni i v budoucím znění. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 22. února 2018

Právní servis

Pečlivě sledujeme změnu práva a informujeme Vás e-mailem. Kompletní přehled změn zasíláme zdarma.

Sledovat změny zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 22. února 2018, nastaly tyto změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

33/2018 Sb.; Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2029, 2,75 % částka 17 z 22.2.2018
32/2018 Sb.; Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2021, 0,75 % částka 17 z 22.2.2018

nabylo účinnosti

17/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
18/2018 Sb.; Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek
19/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

novelizované předpisy

299/2003 Sb.; Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka (novelizováno 18/2018 Sb.)
206/2012 Sb.; Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky (novelizováno 17/2018 Sb.)
342/2012 Sb.; Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností (novelizováno 18/2018 Sb.)
342/2012 Sb.; Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností (novelizováno 19/2018 Sb.)

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

23. února - 1. března 2018 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

pozbude platnosti

376/2017 Sb.; Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb 1.3.2018

nabude účinnosti

24/2018 Sb.; Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce 1.3.2018
27/2018 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2018
28/2018 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2018
29/2018 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2018
15/2018 Sb.; Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy 28.2.2018
8/2018 Sb.; Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení 1.3.2018

novelizované předpisy

112/2016 Sb.; Zákon o evidenci tržeb 1.3.2018
262/2012 Sb.; Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu 1.3.2018
75/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2018
76/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 1.3.2018

Judikatura

  • 3666/2018 Sb. NSS; I. Registrace názvu politické strany nebo politického hnutí provedená v rozporu se zákazem zaměnitelnosti jejího názvu, respektive zkratky, obsaženým v § 6 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v ...
  • 120/2017 Sb. rozh.; Návrhem na ústavní ošetřování ve smyslu § 53 odst. 1 písm. a) zák. práce je třeba rozumět doporučení ošetřujícího lékaře k přijetí do ústavní péče; není zapotřebí, aby doporučení konkretizovalo zařízení, v němž má ústavní ošetřování ...
  • 47/2017 Sb. rozh. tr.; Pro posouzení, zda se pachatel neplněním vyživovací povinnosti vůči svým dětem dopustil jednoho nebo více samostatných přečinů zanedbání povinné výživy podle § 196 tr. zákoníku, je rozhodující počet výchovných prostředí, ve kterých se ...
  • Nález 122/2016 SbNU; I. Ústavní soud v judikatuře opakovaně zdůrazňuje, že porušení práva na spravedlivý proces představuje ústavně nekonformní výklad aplikovaného ustanovení.
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

  • 13/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé
  • 12/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti
  • 11/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány
  • 10/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
  • 9/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

5/2018 F.z.; Sdělení Ministerstva financí k § 19 odst. 3 písm. a) bodu 1, odst. 8 a odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
další Finanční zpravodaj...
 Nahoru