Input:

91/2009 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 91/2009 Sb.
[zrušeno č. 294/2015 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 31. března 2009,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 a k provedení § 62 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb., vyhlášky č. 193/2006 Sb., vyhlášky č. 507/2006 Sb. a vyhlášky č. 202/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) svislou dopravní značku upravující zastavení nebo stání, která platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u které je umístěna.“.
2. V § 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ii), které zní:
„ii) „Pohyblivý most“ (č. A 33), která upozorňuje na blízkost pohyblivého mostu.“.
3. V § 10 odst. 1 písm. z) se slova „30. dubna“ nahrazují slovy „31. března“.
4. V § 12 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; symbol této značky může být na dálnici a silnici pro motorová vozidla nahrazen textem s názvem okruhu provedeným černým písmem na bílém podkladu a umístěným nad příslušnou návěstí“.
5. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena oo) a pp), která znějí:
„oo) „Měření rychlosti“ (č. IP 31a), která označuje začátek úseku měření rychlosti jízdy obecní policií,
pp) „Konec měření rychlosti“ (č. IP 31b), která označuje konec úseku měření rychlosti jízdy obecní policií.“.
6. V § 14 odst. 1 písm. d) se slova „je-li v označníku“ nahrazují slovy „je-li ve značce“.
7. V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w), x) a y), která znějí:
„w) „Silniční kaple“ (č. IJ 16),
x) „Truckpark“ (č. IJ 17a), která informuje na dálnici a silnici pro motorová vozidla o nejbližší křižovatce, v jejíž blízkosti se nachází komplexní obslužné zařízení pro nákladní vozidla,
y) „Truckpark“ (č. IJ 17b), která informuje o vzdálenosti ke komplexnímu obslužnému zařízení pro nákladní vozidla.“.
8. V § 15 odst. 1 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které zní:
„n) „Jízda cyklistů v protisměru“ (č. E 12), která v případě, že je umístěna pod dopravní značkou č. IP 4a nebo č. IP 4b, upozorňuje řidiče, že v protisměru je povolena jízda cyklistů v odděleném jízdním pruhu,“.

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno o).
9. V § 15 odst. 1 písm. o) se slova „E 12“ nahrazují slovy „E 13“.
10. V § 16 nadpis zní: „Umístění, provedení a platnost vodorovných dopravních značek“.
11. V § 16 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Dočasná neplatnost vodorovných dopravních značek se vyznačuje přeškrtnutím žlutými souvislými čarami.“.