Milá paní, milý pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2023-2024. Fulsoft.cz je optimalizován pro všechny velikosti monitorů i mobilní telefony. Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.

Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů. Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články, komentáře, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv. Více informací.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 26. března 2023

Právní servis - sledování změn zákonů, judikatury i literatury

Sledujeme změny právních předpisů podle Vašeho zadání a zašleme e-mailem. Zvolte si:

 1. Zdroje, o kterých chcete být informováni (Sbírka zákonů, judikatura, vzory smluv,...)
 2. Obory, o kterých chcete být informováni (daně, základní zákony, ekologie, nemovitosti,...)
 3. Jak často chcete být informováni (týdně, denně, při změně...)
 4. Vaše oblíbené dokumenty
Průvodce sledování změn zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 26. března 2023, nenastaly žádné změny právních předpisů:

pozbylo platnosti

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

Sbírka zákonů - nejbližší změny

27. března - 2. dubna 2023 jsou známy tyto změny právních předpisů:

pozbude platnosti

65/2022 Sb.; Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 1.4.2023
66/2022 Sb.; Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 1.4.2023
67/2022 Sb.; Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 1.4.2023
73/2022 Sb.; Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost 1.4.2023
200/2022 Sb.; Nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech 1.4.2023
205/2022 Sb.; Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 1.4.2023
206/2022 Sb.; Nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou 1.4.2023
309/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech 1.4.2023
322/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou 1.4.2023
439/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 1.4.2023

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabude účinnosti

471/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.4.2023
34/2023 Sb.; Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům 1.4.2023
35/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům 1.4.2023
49/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.4.2023
56/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 1.4.2023
61/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními 1.4.2023
62/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě 1.4.2023
63/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy 1.4.2023
64/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací 1.4.2023
65/2023 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny 1.4.2023
67/2023 Sb.; Zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online 30.3.2023
70/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat 1.4.2023

novelizované předpisy

21/1992 Sb.; Zákon o bankách 1.4.2023
21/1992 Sb.; Zákon o bankách 1.4.2023
87/1995 Sb.; Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2023
89/1995 Sb.; Zákon o státní statistické službě 1.4.2023
236/1995 Sb.; Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu 1.4.2023
106/1999 Sb.; Zákon o svobodném přístupu k informacím 1.4.2023
365/2000 Sb.; Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 1.4.2023
115/2001 Sb.; Zákon o podpoře sportu 1.4.2023
179/2006 Sb.; Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 1.4.2023
300/2008 Sb.; Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 1.4.2023
111/2009 Sb.; Zákon o základních registrech 1.4.2023
277/2009 Sb.; Zákon o pojišťovnictví 1.4.2023
234/2014 Sb.; Zákon o státní službě 1.4.2023
340/2015 Sb.; Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 1.4.2023
297/2016 Sb.; Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 1.4.2023
300/2016 Sb.; Zákon o centrální evidenci účtů 1.4.2023
250/2017 Sb.; Zákon o elektronické identifikaci 1.4.2023
99/2019 Sb.; Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2023
12/2020 Sb.; Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 1.4.2023
12/2020 Sb.; Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 1.4.2023
355/2020 Sb.; Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 1.4.2023
269/2021 Sb.; Zákon o občanských průkazech 1.4.2023
5/2023 Sb.; Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny 1.4.2023

Judikatura

 • 84/2022 Sb. rozh.; Právní prostředky ochrany zaměstnance před nerovným zacházením upravuje antidiskriminační zákon.
 • 45/2022 Sb. rozh. tr.; Zákonné znaky přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku může naplnit i cizinec, jemuž bylo ve správním řízení uloženo vyhoštění a který se poté zdržoval na území České republiky, i ...
 • 4399/2022 Sb. NSS; I. Byl-li žadatel o mezinárodní ochranu vystaven v zemi původu jakožto „osoba politicky nespolehlivá“ policejní šikaně v podobě opakovaného předvolávání na policii a krátkodobého zadržování nejen při jakémkoli skutečném či ...
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

 • 13/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení
 • 12/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení
 • 11/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem
 • 10/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem
 • 9/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí 7/2023 Sb. m. s.
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

 • 8/2023 F.z.; Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
další Finanční zpravodaj...

Legservis - sledování legislativního procesu

Informace o legislativním procesu jsou velmi důležité a změny přicházejí prakticky každý den. Ulehčíme Vám orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí - stačí si objednat zasílání Novinek v legislativě - Legservis.

Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

6.1.2023

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.12.2022

1.1.2024

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.9.2022

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

-

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2023

1.1.2024, 1.7.2023

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.1.2023

1.7.2023

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2021

1.1.2024, 1.7.2023

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.1.2023

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2022

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.2.2023

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

15.1.2023

-

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.8.2022

1.7.2025, 1.1.2024, 1.8.2023, 1.7.2023

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

24.1.2023

1.1.2024, 1.7.2023

Nový stavební zákon, 283/2021 Sb.

1.7.2022

1.7.2023

Zákon o odpadech, 541/2020 Sb.

1.2.2022

1.7.2023

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.2.2022

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.2.2022

-

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.1.2023

1.1.2025, 1.1.2024

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.9.2022

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.1.2023

-

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

5.1.2023

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.9.2022

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší událost
27.3.2023 - podání přiznání k DPH za únor

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 24.3.2023
 1 EUR23,68 CZK (+0,02)
 1 USD22,04 CZK (+0,29)
 1 GBP26,92 CZK (+0,19)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY16,92 CZK (+0,37)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů