Input:

Změna účelu užívání - přestavba nebytového prostoru na byt Garance

12.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.5
Změna účelu užívání – přestavba nebytového prostoru na byt

Mgr. Adriana Kvítková

Podle ust. § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ”), lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1 SZ, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.

Pro samotnou změnu v účelu užívání stavby je pak podstatné, zda tato změna bude vyžadovat stavební úpravy a jestli tyto stavební úpravy vyžadují stavební povolení, případně ohlášení stavebnímu úřadu.

V níže uvedeném textu vycházím z předpokladu, že plánovanými stavebními úpravami jednotky nedojde k zásahu do společných částí domu ani do nosných zdí.

Podle ust. § 103 odst. 1 písm. d) SZ platí, že stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Pro tyto stavební úpravy platí zásada, že všechny podmínky ve výše uvedeném ustanovení stavebního zákona musejí být splněny současně, v opačném případě by již záměr podléhal, podle charakteru stavby, ohlášení nebo stavebnímu povolení.

Pozice stavebníka

Pro ujasnění si pozice stavebníka doporučuji nejprve nahlédnout do prohlášení vlastníka a ověřit si, jakým způsobem je v něm jednotka vymezena – resp. co vše je do ní zahrnuto a spadá do vlastníkova výlučného vlastnictví, a co naopak patří mezi společné části domu. Prohlášení vlastníka si lze vyžádat u statutárního orgánu SVJ (tj. výbor či předseda), případně do něj lze nahlédnout (případně pořídit kopii) na příslušném katastrálním úřadě (je uloženo ve sbírce listin).

Podle ust. § 127 SZ platí, že změnu v užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené stavby, oznamuje stavebnímu úřadu osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání stavby. Toto ustanovení upravuje dále procesní otázky spojené s projednáním záměru změny užívání, a to od podání oznámení změny užívání a stanovení jeho náležitostí včetně povinných příloh přes způsob jeho přezkoumání z hlediska naplnění zákonných podmínek až po vydání písemného souhlasu se záměrem. Dále stanoví formální stránku souhlasu, nabytí jeho právních účinků a možnost zjednání nápravy v případě zjištění, že souhlas nebyl vydán v souladu se zákonem.

Změnu účelu užívání, která není podmíněna předchozí změnou dokončené stavby, je tedy zapotřebí oznámit stavebnímu úřadu na předepsaném formuláři postupem stanoveným v ust. § 127 SZ.

Pro absolutní jistotu ve zvoleném postupu doporučuji si pro stavební úpravy jednotky pořídit projektovou dokumentaci od projektanta. Ten by měl být také schopen poradit se všemi technickými detaily a navrhnout projekt tak, aby později bylo možné jednotku zkolaudovat jako byt. Projektant také může pomoci s vyřízením případného stavebního povolení, bude-li potřeba, a následné kolaudace. V případě nejasností se lze s žádostí o radu obrátit i na příslušný stavební úřad.

Kromě výše uvedeného je nutné se vypořádat i s SVJ