Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele Garance

1.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele

1.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.6
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele

Ing. Antonín Daněk

Pokud jde o postup zaměstnavatele, musíme z pohledu zdravotního pojištění důsledně rozlišovat, zda jsou zaměstnanci:

  1. osoby ze států Evropské unie, případně ze států EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo ze Švýcarska anebo
  2. osoby z ostatních, tzv. třetích zemí.

Koordinační nařízení Evropské unie

Při zaměstnávání osob ze států uvedených v bodě a) postupuje český zaměstnavatel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení včetně prováděcího nařízení č. 987/2009 (dále jen „nařízení”). Tato nařízení platí nejen ve státech Evropské unie, ale podle nich se postupuje i vůči osobám a institucím z Norska, Islandu, Lichtenštejnska a ze Švýcarska a za určitých podmínek dokonce i vůči osobám ze „třetích” zemí (například pokud by byl Ukrajinec zaměstnán na Slovensku a poté návazně v ČR).

Aplikace právních předpisů jednoho státu

Prostřednictvím tohoto důležitého principu je určována příslušnost k právním předpisům sociálního zabezpečení. Z hlediska určení příslušnosti platí, že osoba podléhá právním předpisům státu, ve kterém jako zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná vykonává svou výdělečnou činnost, bez ohledu na místo (stát) bydliště.

Základním kritériem pro určení příslušnosti je výkon výdělečné činnosti. V této souvislosti platí, že na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou se ve smyslu výše uvedených nařízení vztahují právní předpisy státu, na jehož území je vykonávána výdělečná činnost. Tyto osoby tak podléhají všem systémům sociálního zabezpečení tohoto státu a nemohou si vybrat, že například zdravotně a nemocensky chtějí být pojištěny v jedné zemi a důchodově v jiné zemi. Obdobně si příslušnost k pojištění nemohou vybrat ani nezaopatření rodinní příslušníci takové osoby, kteří jsou povinně účastni všech systémů sociálního zabezpečení v zemi pojištění živitele.

Zaměstnání pouze u českého zaměstnavatele

Je-li zaměstnání osoby z některé z výše uvedených zemí u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v ČR jejím jediným zaměstnáním, pohlíží se na takovou osobu jako na „běžného” českého zaměstnance se všemi právy a povinnostmi ve zdravotním pojištění. Tato osoba si může vybrat českou zdravotní pojišťovnu, které pak bude zaměstnavatel odvádět pojistné.

Za situace, kdy má český zaměstnavatel v úmyslu zaměstnat osobu ze státu podléhajícího režimu koordinace, doporučujeme nechat si od této osoby vystavit čestné prohlášení například tohoto znění:

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že moje zaměstnání u zaměstnavatele ……………………………………………… je mým jediným zaměstnáním ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a prováděcího nařízení č. 987/2009. Pokud dojde ke změně v příslušnosti k právním předpisům podle těchto nařízení, oznámím zaměstnavateli novou skutečnost do osmi dnů ode dne této změny.

V ……………………….. dne ……………………

………………………..

podpis

Poznámka:

V této souvislosti upozorňujeme, že osoba je povinna informovat příslušnou instituci ve státě výkonu výdělečné činnosti i v místě bydliště o jakékoliv změně situace významné z hlediska příslušnosti, resp. nároku podle nařízení. Za nesplnění této povinnosti může být udělena sankce podle národních právních předpisů.

Souběžné zaměstnání ve více státech – příslušnost k pojištění

V případě, že je osoba zaměstnána i v jiné zemi (zpravidla se jedná o stát, kde má tato osoba trvalé bydliště), musí tento zaměstnanec v rámci

 
 Nahoru