Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o zájezdu

10.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14.1
Vzor - Smlouva o zájezdu

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Uzavřená mezi

Obchodní firma cestovní kanceláře

Se sídlem …………………………………..

IČO: ………………………………

DIČ: CZ………………………..

e-mail: …………………………….

Tel.:………………………..

údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, je-li tam CK zapisována

bankovní spojení: ……………………………….

(dále jen „pořadatel”)

a

Jméno a příjmení: ………………………….

Nar. …………………………

Bytem ……………………………….

E-mail (pro potřebu komunikace s CK): …………………………………….

Tel.: ………………………….

(dále jen „objednatel”)

(pořadatel a objednatel dále společně také jako „smluvní strany”)

I.
Zákazníci

1.1 Pořadatel se touto smlouvou o zájezdu zavazuje obstarat pro osoby uvedené v tomto článku zájezd sestávající se ze služeb cestovního ruchu definovaných v této smlouvě níže:

1. Jméno a příjmení: ……………………………….., datum narození …………………..…………, bytem …………………………………, národnost ……..…………………………, kontaktní údaj ………………………………….

2. Jméno a příjmení: ……………………………….., datum narození …………………..…………, bytem …………………………………, národnost ……..…………………………, kontaktní údaj ………………………………….

3. Jméno a příjmení: ……………………………….., datum narození …………………..…………, bytem …………………………………, národnost ……..…………………………, kontaktní údaj ………………………………….

4. Jméno a příjmení: ……………………………….., datum narození …………………..…………, bytem …………………………………, národnost ……..…………………………, kontaktní údaj ………………………………….

5. Jméno a příjmení: ……………………………….., datum narození …………………..…………, bytem …………………………………, národnost ……..…………………………, kontaktní údaj ………………………………….

6. Jméno a příjmení: ……………………………….., datum narození …………………..…………, bytem …………………………………, národnost ……..…………………………, kontaktní údaj ………………………………….

1.2 Objednatel žádá, aby mu byly veškeré informace týkající se zájezdu, a to včetně odbavení, cestovních dokladů, poukazů, letenek, voucherů či jiných dokumentů, umožňuje-li to jejich povaha, zaslány:

a) prostřednictvím elektronické pošty na e-mail: ……………….

b) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: ……………………………..

II.
Charakteristika poskytovaných služeb cestovního ruchu

Termín zájezdu (včetně cesty): od ………………. do ………………… Celkový počet nocí: ………

Místo pobytu: země: ……………………. Oblast (ostrov): ………………………. Město: ………………

Název ubytování: ……………………………….. klasifikace ubytování1: ………………..

Podrobná charakteristika ubytování je uvedena v katalogu, který je nedílnou součástí této smlouvy o zájezdu a objednatel svým podpisem stvrzuje, že mu byl tento katalog dnešního dne předán.

Typ dopravy:

a) Vlastní

b) Autobusem

c) Letecká

d) Lodní

e) Jiná ……………………….

f) Kombinace výše uvedeného, konkrétně písm.: ………………..

Cestovní třída: ……………………………….

Určení místa v dopravním prostředku závisí na rozhodnutí přepravce nebo pořadatele.

Místo odjezdu/odletu: ……………………………..

Místo příjezdu/příletu: ……………………………

Předpokládané časy odjezdů/odletů, příjezdů/příletů, jakož i informace o trase a zastávkách jsou uvedeny v katalogu u konkrétního zájezdu. Přesné časy, jakož i přepravní doklady obdrží zákazníci, popř. jejich zástupce maximálně 7 dní před odjezdem/odletem.

Transfer do místa odletu: ANO/NE

Nástup na transfer v místě: ……………………………

Transfer v cílové destinaci: ANO/NE

V případě transferu je sjednán transfer při cestě tam i zpět.

Strava:

a) Bez stravy

b) Snídaně

c) Polopenze

d) Plná penze

e) Soft all inclusive

f) All inclusive

g) Ultra all inclusive

Charakteristika stravy pro příslušné ubytování je uvedena v katalogu. Přesné informace o možnostech konzumace jsou vždy k dispozici v konkrétním ubytovacím zařízení.

Fakultativní služby cestovního ruchu:

1. Fakultativní výlet ………….(název) …………….., termín …………………………., služby zahrnuté v ceně: …………………………….

2. Fakultativní výlet ………….(název) …………….., termín …………………………., služby zahrnuté v ceně: …………………………….

3. Fakultativní výlet ………….(název) …………….., termín …………………………., služby zahrnuté v ceně: …………………………….

4. Fakultativní výlet ………….(název) …………….., termín …………………………., služby zahrnuté v ceně: …………………………….

Konkrétní informace o objednaných fakultativních výletech (čas odjezdu, návratu atp.) poskytne delegát/průvodce.

III.
Cena zájezdu

3.1 Objednatel se podpisem této smlouvy o zájezdu zavazuje uhradit cenu zájezdu v níže uvedené výši:

Rozpis ceny zájezdu:

1. Jméno a příjmení, datum narození

Základní cena: …………………….. Kč

Doprava (příplatek/sleva): …………………….. Kč

Strava: …………………….. Kč

Pojištění léčebných výloh: …………………….. Kč

…………………………………….…………………….. Kč

………………………………………………………….. Kč

Sleva: …………………….. Kč

Celkem: …………………….. Kč

2. Jméno a příjmení, datum narození

Základní cena: …………………….. Kč

Doprava (příplatek/sleva): …………………….. Kč

Strava: …………………….. Kč

Pojištění léčebných výloh: …………………….. Kč

…………………………………….…………………….. Kč

………………………………………………………….. Kč

Sleva: …………………….. Kč

Celkem: …………………….. Kč

3. Jméno a příjmení, datum narození

Základní cena: …………………….. Kč

Doprava (příplatek/sleva): …………………….. Kč

Strava: …………………….. Kč

Pojištění léčebných výloh: …………………….. Kč

…………………………………….…………………….. Kč

………………………………………………………….. Kč

Sleva: …………………….. Kč

Celkem: …………………….. Kč

4. Jméno a příjmení, datum narození

Základní cena: …………………….. Kč

Doprava (příplatek/sleva): …………………….. Kč

Strava: …………………….. Kč

Pojištění léčebných výloh: …………………….. Kč

…………………………………….…………………….. Kč

………………………………………………………….. Kč

Sleva: …………………….. Kč

Celkem: …………………….. Kč

3.2 Sjednaná cena je splatná:

a) V celé výši při podpisu této smlouvy o zájezdu.

b) Záloha ve výši …………………. Kč při podpisu této smlouvy o zájezdu a doplatek, tj. …………………. Kč nejpozději do ………………dní před zahájením poskytování služeb cestovního ruchu. V případě bezhotovostní platby se za okamžik zaplacení považuje okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet pořadatele.

IV.
Další informace o zájezdu

4.1 Objednatel bere na vědomí, že ŽÁDNÁ/NÍŽE UVEDENÉ služby cestovního ruchu bude zákazníkovi poskytována v rámci skupiny:

1. Charakteristika cestovní služby: …………………………………………… Přibližná velikost skupiny: ……….. osob.

2. Charakteristika cestovní služby: …………………………………………… Přibližná velikost skupiny: ……….. osob.

3. Charakteristika cestovní služby: …………………………………………… Přibližná velikost skupiny: ……….. osob.

4.2 Objednatel bere na vědomí, že další služby cestovního ruchu (závisí-li využití těchto služeb zákazníkem na ústní komunikaci) budou poskytovány v úředním jazyce příslušného státu, na jehož území bude daná služba cestovního ruchu poskytována.

4.3 Objednatel byl poučen a bere na vědomí, že cesta nebo pobyt JE/NENÍ obecně vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.

4.4 Objednatel byl poučen, že minimální počet osob nutných k uskutečnění zájezdu, který je předmětem této smlouvy, je: …… osob.

4.5 Objednatel bere na vědomí, že pořadatel může odstoupit od této smlouvy, pokud:

a) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a pořadatel oznámil zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než:

  • dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní,

  • sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní,

  • čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny, nebo

b) mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

4.6 Objednatel byl informován o:

a) pasových a vízových požadavcích, včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz a o zdravotních formalitách státu určení,

b) tom, že zákazník může odstoupit od smlouvy o zájezdu kdykoli před zahájením zájezdu proti zaplacení přiměřeného odstupného za předčasné ukončení závazku ze smlouvy, případně odstupného za předčasné ukončení závazku ze smlouvy stanoveného cestovní kanceláří v souladu s občanským zákoníkem včetně informace o výši odstupného,

c) pojištění pro případ krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze smlouvy zákazníkem nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti.

4.7 Objednatel potvrzuje, že veškeré shora uvedené údaje jsou uvedeny v katalogu, který je nedílnou součástí této smlouvy o zájezdu.

4.8 Objednatel potvrzuje, že mu byly předány informace na příslušném formuláři dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb.

V.
Ostatní ujednání

5.1 Všeobecné smluvní podmínky upravující práva a povinnosti pořadatele i zákazníka jsou uvedeny v katalogu, který je součástí této smlouvy, jako její příloha. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že si všechny tyto podmínky důkladně pročetl, všem porozuměl a případné nesrovnalosti mu byly ze strany pořadatele vysvětleny.

5.2 V případě rozporu mezi skutečnostmi uvedenými v této smlouvě o zájezdu a všeobecných obchodních podmínkách se užijí ustanovení této smlouvy.

5.3 Objednatel potvrzuje, že splňuje veškeré podmínky stanovené příslušnými právními předpisy pro uzavření této smlouvy, zejména, že před podpisem této smlouvy o zájezdu obdržel pokyn k uzavření této smlouvy od všech osob, v jejichž prospěch budou služby cestovního ruchu na základě této smlouvy poskytovány. V případě, že je zákazníkem osoba mladší 18 let, pak prohlašuje, že disponuje pokynem jeho zákonných zástupců.

5.4 Objednatel dále potvrzuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů, s nimiž souhlasí. Toto podepisuje též na zvláštním formuláři.

5.5 Vztahy vznikající z této smlouvy, jakož i právní vztahy s touto smlouvou související, včetně otázek její platnosti, eventuálně následky její neplatnosti, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5.6 Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 3 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.7 Tato smlouva včetně jejích příloh obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

5.8 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy,

 
 Nahoru