Input:

Vzor - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní (nemovitosti - podrobná) podle § 1785 NOZ Garance

1.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.47.3
Vzor – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní (nemovitosti – podrobná) podle § 1785 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

Manželé

Mgr. Zdeněk Vaňous

narozený 21. 1. 1945

bytem Milíčova 350, Jesenice, PSČ 252 42

a

Mgr. Jana Vaňousová

narozená 6. 7. 1946

bytem Milíčova 350, Jesenice, PSČ 252 42

(dále jen „budoucí prodávající”)

a

LIMO s.r.o.

se sídlem Vrážná 555/8, Liberec, PSČ 460 00

IČO 22322425

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8345

zastoupená jednatelem Petrem Jelínkem

(dále jen „budoucí kupující”)

(budoucí prodávající a budoucí kupující dále jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřely podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní

(dále jen „smlouva”):

Preambule

(A) Budoucí prodávající je vlastníkem předmětu převodu specifikovaného v článku I níže a nositelem práv a povinností vyplývajících z vlastnického práva k předmětu převodu, který je v jeho vlastnictví.

(B) Budoucí prodávající má zájem v budoucnu prodat, odevzdat a umožnit budoucímu kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu převodu a budoucí kupující má zájem v budoucnu nabýt vlastnické právo k předmětu převodu, předmět převodu převzít a zaplatit za něj budoucímu prodávajícímu kupní cenu, jak je níže specifikována, a to podle podmínek stanovených touto smlouvou.

(C) Budoucí kupující si přeje nabýt vlastnictví k předmětu převodu pro účely podnikání.

Článek I

Specifikace předmětu budoucího převodu

1.1 Budoucí prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:

(i) pozemku parc. č. 1355/14, o výměře 102 m2 – ostatní plocha (způsob využití: jiná plocha),

(ii) pozemku parc. č. 1655/6, o výměře 179 m2 – ostatní plocha (způsob využití: sportoviště a rekreační plocha),

(iii) pozemku parc. č. 1355/8, o výměře 1866 m2 – ostatní plocha (způsob využití: sportoviště a rekreační plocha),

(iv) parc.č. 1355/2, o výměře 884 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. – garáž umístěná na tomto pozemku,

vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3847 pro k. ú. Malešice, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „předmět převodu” nebo „nemovitosti”).

1.2 Na předmětu převodu vázne ke dni podpisu této smlouvy věcné břemeno (podle listiny) – právo průchodu a průjezdu po vnitřní areálové vozovce podle čl. 2 smlouvy a GP č. 3065-121/2009 zřízené podle smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 1. 6. 2010, právní účinky vkladu práva ke dni 3. 6. 2010 (V-27055/2010-101) (dále jen „věcné břemeno”).

1.3 Budoucí prodávající prohlašuje, že podle jeho vědomí (i) jsou právní tituly k předmětu převodu platné, účinné a vymahatelné, (ii) že na těchto právních titulech neváznou jakékoliv vady, které by mohly zapříčinit jakékoliv zpochybnění vlastnického práva budoucího prodávajícího nebo případně budoucího kupujícího a (iii) že je oprávněn s předmětem převodu nakládat bez jakýchkoliv omezení.

1.4 Budoucí prodávající dále prohlašuje, že:

− není v úpadku a ani mu úpadek nehrozí, nejsou na jeho majetek nařízeny žádné exekuce a ani jiný výkon rozhodnutí, jakož ani nemá žádné věřitele, kteří by mohli odporovat uzavření této smlouvy a budoucímu převodu předmětu převodu na budoucího kupujícího,

− neexistují žádné smlouvy, které zakládají práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, ani nejsou u katastrálního úřadu ohledně předmětu převodu podány návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto,

− žádná třetí osoba nevznesla ve vztahu k nemovitostem jakýkoliv nárok, v jehož důsledku by mohlo dojít k omezení práva budoucího prodávajícího nemovitosti prodat budoucímu kupujícímu,

− vlastnické právo k předmětu převodu není podle vědomosti budoucího prodávajícího předmětem sporu, soudního ani správního řízení,

− u žádného soudu nebo orgánu státní správy nebyla proti budoucímu prodávajícímu podle vědomosti budoucího prodávajícího podána žaloba či jiný návrh, který by mohl v případě nepříznivého rozhodnutí ovlivnit převod předmětu převodu do vlastnictví budoucího kupujícího či omezit vlastnické právo k předmětu převodu nabyté budoucím kupující (zejm. vznikem soudcovského zástavního práva či návrh na exekuci, výkon rozhodnutí či zahájení insolvenčního řízení),

− předmět převodu ani jeho jakákoliv část nejsou předmětem nedořešených restitučních nároků,

− neexistují, podle vědomosti budoucího prodávajícího, žádné spory s vlastníky nebo držiteli sousedních nemovitostí v souvislosti s hranicemi pozemků, emisemi, věcnými břemeny, právy přístupu nebo ostatními právy týkajícími se předmětu převodu,

− je oprávněn uzavřít s budoucím kupujícím tuto smlouvu a následně převést vlastnické právo k nemovitosti budoucímu kupujícímu a k převodu má všechny potřebné souhlasy,

− podle jeho vědomí s vlastnictvím nemovitosti se nespojují žádné dluhy, o kterých by nebyl budoucí kupující informován,

− nemovitosti jsou ke dni podpisu této smlouvy využívány jako sportoviště,

− předmět převodu je v územním plánu určen pro „území sloužící pro umístění stav a zařízení pro sport a tělovýchovu”

− na hranici předmětu převodu jsou dovedeny funkční přípojky inženýrských sítí, a to vody, kanalizace, elektřiny a plynu (dále jen „přípojky”) a je možné se na tyto přípojky napojit,

− předmět převodu má podle vědomosti budoucího prodávajícího přístup a příjezd k veřejně přístupné pozemní komunikaci,

− ke dni podpisu této smlouvy nejsou budoucímu prodávajícímu známy důvody, pro které by nebylo možné zajistit územní rozhodnutí na výstavbu podle platného územního plánu na předmětu převodu (viz bod 1.6).

1.5 Prohlášení budoucího prodávajícího uvedená v bodech 1.3 a 1.4 tohoto článku jsou dále označena jen jako „prohlášení budoucí prodávajícího”.

1.6 Budoucí prodávající je povinen po podpisu této smlouvy požádat o vydání územního rozhodnutí ve smyslu § 76 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterým bude povolena změna stavby bez č. p./č. e., garáž, která je součástí pozemku p. č. 1348/2, na ubytovací zařízení pro krátkodobé pobyty, případně byty včetně příslušenství a souvisejících nebytových prostor (např. restaurace, obchod apod.), a to v intencích stávajícího platného územního plánu (dále jen „územní rozhodnutí”). Náklady spojené s vydáním územního rozhodnutí nese budoucí prodávající.

1.7 Budoucí prodávající je povinen na žádost budoucího kupujícího poskytnout informaci o svém postupu v řízení o vydání územního rozhodnutí, zejména je povinen budoucímu kupujícímu na jeho žádost doložit, že byl k příslušnému stavebnímu úřadu podán návrh na vydání územního rozhodnutí, případně též budoucímu kupujícímu zpřístupnit podklady, na jehož základě řízení o vydání územního rozhodnutí bude probíhat.

Článek II

Předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany se zavazují uzavřít kupní smlouvu na nemovitosti uvedené v bodě 1.1 této smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím (dále jen „kupní smlouva”), a to nejpozději do ……………... ode dne, kdy nabude právní moci územní rozhodnutí. Vyzvat k uzavření kupní smlouvy může po vydání územního rozhodnutí kterákoliv smluvní strana.

2.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud územní rozhodnutí nenabude právní moci do ……………..., (termín) závazek budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy zaniká. Uvedený termín může být prodloužen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným stranami. Pokud nebude vydáno územní rozhodnutí v takto stanoveném termínu, nezakládá tato skutečnost budoucímu kupujícímu žádné právo na úhradu smluvní pokuty, náhrady škod či jiné újmy s výjimkou práva na vrácení plnění, které budoucímu prodávajícímu poskytl na základě této smlouvy (zejména pak první část kupní ceny – podle bodu 3.1 této smlouvy).

2.3 Nad rámec výše uvedeného strany sjednávají, že budoucí kupující může kdykoliv ode dne podpisu této smlouvy zaslat budoucímu prodávajícímu písemnou výzvu k uzavření kupní smlouvy (dále jen „výzva”), a to i bez toho, že by bylo vydáno územní rozhodnutí. Kupní cena zůstává zachována. Na základě výzvy se prodávající zavazuje uzavřít kupní smlouvu (za podmínek zde uvedených) nejpozději do jednoho měsíce od doručení výzvy. Tento bod je samostatným oddělitelným ustanovením, které představuje závaznou smlouvou o smlouvě budoucí ve smyslu § 1785 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.4 Strany se dohodly na tom, že v době uzavření kupní smlouvy musejí být všechna prohlášení budoucího prodávajícího stále pravdivá a aktuální, přičemž mimo jiné nesmějí na předmětu převodu váznout žádné dluhy, věcná práva ani jiná práva ve prospěch třetích osob či ve prospěch budoucího prodávajícího s výjimkou věcného břemene.

Za účelem doložení právního stavu nemovitostí předloží před podpisem kupní smlouvy budoucí prodávající budoucímu kupujícímu LV, z něhož bude vyplývat:

- v části A musí být jako výhradní vlastník uveden budoucí prodávající,

- v části B musí být uveden předmět převodu,

- v části B1 a C musí být uvedeno „Bez zápisu”; v části C však může být uvedeno věcné břemeno,

- v části D může být zapsána pouze případná změna výměr obnovou operátu a ve vztahu k plombám a upozorněním musí být zapsáno „Bez zápisu” (dále jen „čisté LV”).

2.5 V případě že by se ukázalo některé z prohlášení budoucího prodávajícího nepravdivé nebo budoucí prodávající nepředložil (nebyl schopen předložit) budoucímu kupujícímu čisté LV, není budoucí kupující povinen uzavřít kupní smlouvu a je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.6 V případě, že nedojde k uzavření kupní smlouvy nejpozději v termínu uvedeném v bodě 2.1, vzniká kterékoliv smluvní straně právo od této smlouvy odstoupit. To nemá vliv na případné právo na úhradu smluvních pokut vzniklých před odstoupením. Dohodou smluvních stran se vylučují účinky § 1788 odst. 1 občanského zákoníku.

2.7 Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě kryjí veškeré případné škody smluvních stran vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

2.8 V případě smrti některého z budoucích prodávajících nebo v případě jeho prohlášení za nezvěstného dochází k zániku povinnosti smluvních stran k uzavření kupní smlouvy (pokud se zbývající účastníci smlouvy nedohodnou s dědici jinak). Budoucí kupující má pak právo na vrácení první části kupní ceny poskytnuté podle bodu 3.1 této smlouvy.

Článek III

Kupní cena

3.1 Smluvní strany se dohodly, že celková výše kupní ceny za předmět převodu s veškerými součástmi a příslušenstvím a s veškerými právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy činí 50.000.000 Kč (slovy padesát milionů korun českých) (dále jen „kupní cena”). Smluvní strany se dohodly, že první část kupní ceny ve výši 3.500.000 Kč (slovy tři miliony pět set tisíc korun českých) bude uhrazena budoucím kupujícím na základě této smlouvy jako záloha, a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne uzavření této smlouvy (dále jen „první část kupní ceny”). První část kupní ceny je splatná na účet budoucího prodávajícího č. ú. 1111111/0800. Nebude-li budoucím kupujícím řádně a včas splněna povinnost k úhradě první části kupní ceny, smlouva se od počátku ruší. Doplatek kupní ceny ve výši 46.500.000 Kč (dále jen „doplatek kupní ceny”) pak musí být před podpisem kupní smlouvy složen do úchovy advokáta nebo notáře, kterého budoucí prodávající na výzvu budoucího kupujícího určí (dále jen „schovatel”). Za tímto účelem se strany zavazují uzavřít se schovatelem smlouvu o úschově, která bude respektovat podmínky dohodnuté v kupní smlouvě (článek IV).

3.2 Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy v termínu podle článku II této smlouvy z důvodů na straně budoucího kupujícího (např. z důvodu neuhrazení doplatku kupní ceny, neuzavření smlouvy o advokátní úschově se schovatelem apod.), vzniká budoucímu prodávajícímu právo na smluvní pokutu ve výši 3.500.000 Kč (slovy tři miliony pět set tisíc korun českých), splatnou 5. (pátým) dnem ode dne, kdy marně uplyne lhůta uvedená v bodech 2.1 nebo 2.3 této smlouvy určená pro uzavření kupní smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že budoucí prodávající je oprávněn započíst smluvní pokutu vzniklou podle předchozí věty oproti nároku budoucího kupujícího na vrácení první části kupní ceny.

3.3 Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy v termínu podle článku II této smlouvy z důvodů na straně budoucího prodávajícího (např. z důvodu, že budoucí prodávající nebude schopen předložit čisté LV, bezdůvodně odmítne uzavřít kupní smlouvu, neurčí osobu schovatele advokáta atd.), zavazuje se budoucí prodávající uhradit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.500.000 Kč (slovy tři miliony pět set tisíc korun českých), splatnou 5. (pátým) dnem ode dne, kdy marně uplyne lhůta uvedená v bodech 2.1 nebo 2.3 této smlouvy určená pro uzavření kupní smlouvy. Budoucí prodávající však není povinen hradit smluvní pokutu v případě, kdy nebude schopen předložit čisté LV, nebo v případě, kdy se prohlášení budoucího prodávajícího ukáže jako nepravdivé, a to z důvodů výlučně stojících na straně třetích osob či státních orgánů (např. předběžné opatření, exekuční řízení apod.) nezpůsobené zanedbáním povinností budoucího prodávajícího a kterým nemohl budoucí prodávající účinně zabránit.

3.4 Text kupní smlouvy je pro vyloučení veškerých pochybností uveden v článku IV této smlouvy. Znění kupní smlouvy bude upraveno v závislosti na aktuálním právním stavu nemovitostí a na dalších aktuálních okolnostech (např. právní úprava, osoba schovatele apod.).

Článek IV

Text kupní smlouvy

4.1 Smluvní strany se dohodly, že v budoucnu uzavřou kupní smlouvu následujícího znění, na jejímž základě dojde k převodu vlastnického práva k předmětu převodu, přičemž ke změně textu kupní smlouvy může dojít na základě skutečností předvídaných v této smlouvě:

Smluvní strany:

manželé

Mgr. Zdeněk Vaňous

narozený 21. 1. 1945

bytem Milíčná 350, Jesenice, PSČ 252 42

a

Mgr. Jana Vaňousová

narozená 6. 7. 1946

bytem Milíčova 350, Jesenice, PSČ 252 42

(dále jen „prodávající”)

a

LIMO s.r.o.

se sídlem Vrážná 555/8, Liberec, PSČ 460 00

IČO 22322425

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8345

zastoupená jednatelem Petrem Jelínkem

(dále jen „kupující”)

(prodávající a kupující dále jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

kupní smlouvu na nemovitosti

(dále jen „smlouva”):

Preambule

(A) Prodávající je vlastníkem předmětu převodu specifikovaného v článku I níže a nositelem práv a povinností vyplývajících z vlastnického práva k tomuto předmětu převodu, který je v jeho vlastnictví.

(B) Prodávající má zájem prodat, odevzdat a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu převodu a kupující má zájem nabýt vlastnické právo k předmětu převodu, předmět převodu převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu podle podmínek stanovených touto smlouvou.

(C) Kupující si přeje nabýt vlastnictví k předmětu převodu pro účely podnikání.

Článek I

Specifikace předmětu převodu

1.1 Prodávající prohlašuje a dokládá výpisem z katastru nemovitostí tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, že je výlučným vlastníkem:

i. pozemku parc. č. 1355/14, o výměře 102 m2 – ostatní plocha (způsob využití: jiná plocha),

ii. pozemku parc. č. 1655/6, o výměře 179 m2 – ostatní plocha (způsob využití: sportoviště a rekreační plocha),

iii. pozemku parc. č. 1355/8, o výměře 1866 m2 – ostatní plocha (způsob využití: sportoviště a rekreační plocha),

iv. parc. č. 1355/2, o výměře 884 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. – garáž umístěná na tomto pozemku,

vše zapsané v katastru nemovitosti na listu vlastnictví č. 3847 pro k. ú. Malešice, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „předmět převodu” nebo „nemovitosti”).

1.2 Prodávající prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy neváznou na nemovitostech žádné dluhy, věcná břemena, předkupní práva, nájemní práva, zástavní práva, služebnosti, práva stavby ani jiné právní vady vyjma věcného břemene (podle listiny) – právo průchodu a průjezdu po vnitřní areálové vozovce podle čl. 2 smlouvy a GP č. 3065-121/2009 zřízené podle smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 1. 6. 2010, právní účinky vkladu práva ke dni 3. 6. 2010 (V-27055/2010-101) (dále jen „věcné břemeno”).

Článek II

Předmět smlouvy

2.1 Prodávající touto smlouvou prodává, odevzdává předmět převodu kupujícímu a zavazuje se, že mu umožní nabýt vlastnické právo k předmětu převodu včetně všech jeho součástí a příslušenství a s veškerými k němu příslušejícími právy a povinnostmi za kupní cenu uvedenou v článku III níže a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Kupující touto smlouvou předmět převodu od prodávajícího kupuje a přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se předmět převodu od prodávajícího převzít a zaplatit prodávajícímu za předmět převodu včetně všech jeho součástí a příslušenství a k němu příslušejících práv a povinností kupní cenu uvedenou v článku III níže, a to v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

Článek III

Kupní cena

3.1 Smluvní strany se dohodly, že celková výše kupní ceny za předmět převodu s veškerými součástmi a příslušenstvím a s veškerými právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy činí 50.000.000 Kč (slovy padesát milionů korun českých) (dále jen „kupní cena”). Kupní cena bude hrazena následovně:

- první část kupní ceny ve výši 3.500.000 Kč (slovy tři miliony pět set tisíc korun českých) byla uhrazena kupujícímu na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne …..…… jako záloha (dále jen „první část kupní ceny”). Okamžikem podpisu této smlouvy se tato záloha započítá na kupní cenu.

- doplatek kupní ceny ve výši 47500.000 Kč (slovy čtyřicet sedm milionů pět set tisíc korun českých) (dále jen „doplatek”) byl kupujícím uhrazen před podpisem kupní smlouvy do úschovy ………………….. (dále jen „schovatel”).

3.2 Prodávající tímto potvrzuje, že veškeré platby, které mají být učiněny v jeho prospěch podle této smlouvy, budou připisovány na následující účet prodávajícího: účet č. ………………….. vedený u …………………..

3.3 Výplatu doplatku kupní ceny z úschovy si smluvní strany sjednaly tak, že celá částka doplatku kupní ceny bude schovatelem vyplacena prodávajícímu po předložení následujícího dokumentu:

originálu listu vlastnictví pro vlastnictví nemovitostí, kde mj.

− v části A bude uveden jako vlastník nemovitostí kupující,

− v části B bude uvedeny nemovitosti,

− v části část B1 musí být uvedeno „Bez zápisu”,

− část C musí být prosta jakýchkoliv zápisů omezení vlastnického práva, jež by bylo zřízeno ještě prodávajícím či jeho právními předchůdci, vyjma případných zápisů omezení vlastnického práva zřízených již z důvodů stojících na kupujícího a věcného břemene,

− v části D nebude zapsána žádná poznámka zapsaná z důvodů stojících na straně prodávajícího či jeho právních předchůdců,

− na LV nebudou uvedeny plomby svědčící o zahájení jakéhokoliv řízení o vkladu či záznamu práva třetí osoby či o zahájení řízení o zápisu poznámky z důvodů stojících na straně prodávajícího či jeho právních předchůdců, vyjma případných plomb zřízených z důvodů na straně kupujícího,

3.4 Konkrétní podmínky úschovy doplatku kupní ceny jsou upraveny samostatnou smlouvou o úschově ze dne …..……… uzavřenou prodávajícím ze strany jedné, kupujícím ze strany druhé a schovatelem ze strany třetí.

3.5 Náklady spojené s úschovou u schovatele hradí prodávající.

Článek IV

Prohlášení a záruky smluvních stran

4.1 Prodávající tímto prohlašuje, garantuje a zavazuje se zajistit pravdivost a úplnost následujících prohlášení:

a) ke dni podpisu této smlouvy je prodávající výlučným vlastníkem předmětu převodu a není jakkoliv smluvně nebo zákonně omezen v dispozici s předmětem převodu,

b) předmět převodu není zatížen jakýmikoliv dluhy, břemeny, zástavními právy (ať zákonnými, smluvními či zřízenými na základě soudního či správního rozhodnutí), omezeními, služebností, jakýmikoliv nájemními smlouvami, právními nebo faktickými vadami, jakýmikoliv daňovými nebo finančními závazky, či právy třetích osob jakéhokoliv druhu, s výjimkou těch uvedených v bodu 1.2 této smlouvy,

c) po dni podpisu této smlouvy jakkoliv nezadluží, nezatíží, nepronajme, neprodá, nedaruje, nepřevede, nevloží ani jinak nebude usilovat o převod předmětu převodu (zcela či částečně) a nepodepíše, nezruší či nezmění žádnou smlouvu, dokument či ujednání ohledně jakékoliv