Vzor - Smlouva o provozu dopravního prostředkuGarance

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o provozu dopravního prostředku

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.1.1
Vzor – Smlouva o provozu dopravního prostředku

Mgr. Iva Jarolímová

Smlouva o provozu dopravního prostředku

uzavřená v souladu s ust. § 2582 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi

Společností ………..,

se sídlem …………………,

IČO ……………………..,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném ………….soudem v ……… v oddílu …, vložka ……..,

zastoupenou ……….. jednatelem,

(dále jen „provozce”)

a

…………….,

narozeným / IČO ……….,

trvale bytem / sídlem …………….,

(dále jen „objednatel”)

(„provozce” a „objednatel” pro účely této smlouvy dále společně jen jako „smluvní strany”).

I.

1.1 Touto smlouvou se provozce zavazuje přepravit ……………….(dále jen „náklad” – vhodné blíže popsat jednotlivé věci) a k tomu účelu vykonat potřebný počet cest a to z místa ………………(dále jen „místo odeslání” – vhodné doplnit například sídlo, provozovna, blíže specifikovat) do……………………(dále jen „místo určení” – vhodné doplnit například sídlo, provozovna, blíže specifikovat) a objednatel se zavazuje zaplatit provozci odměnu.

1.2 Náklad bude přepraven provozcem dopravním prostředkem …………….., značka………..RZ….., rok výroby………..

1.3 Přeprava nákladu se uskuteční v termínu od …………. do………..

1.4 Převzetí i předání nákladu či jeho části si strany vždy písemně potvrdí.

1.5 Provozce je povinen přepravit náklad do místa určení bez ohledu na počet cest, které je třeba k přepravě nákladu vykonat. V případě, že počet cest bude větší než jedna, je provozce povinen objednateli předávat v místě určení vždy příslušnou část nákladu, kterou provozce podle této smlouvy převzal.

1.6 Objednatel je povinen náklad či jeho část v místě určení převzít.

1.7 Objednatel se zavazuje sdělit provozci všechny skutečnosti o obsahu, povaze a vlastnostech nákladu a nejpozději v den přepravy mu předat následující listiny……………………… .

II.

2.1 Provozce zajistí způsobilost dopravního prostředku k smluvené cestě, jeho použitelnost pro dohodnutou přepravu a opatří dopravní prostředek způsobilou posádkou, pohonnými hmotami a dalšími potřebnými věcmi.

2.2 Není-li dopravní prostředek způsobilý podle odstavce 2.1, nahradí provozce objednateli škodu z toho vzniklou, ledaže prokáže, že tuto nezpůsobilost nemohl ani při zachování potřebné péče předvídat.

III.

3.1 Objednatel se zavazuje uhradit provozovateli odměnu za přepravu nákladu, která činí ……………Kč (slovy ............ korun českých), a to na základě faktury vystavené provozcem a doručené na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Splatnost faktury je …….dní ode dne jejího doručení objednateli.

IV.

4.1 Provozce se zavazuje dbát, aby na nákladu či jeho části nevznikla škoda, o nebezpečí jejího vzniku je povinen

 
 Nahoru