Vzor - Smlouva o provozu dopravního prostředkuGarance

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor - Smlouva o provozu dopravního prostředku

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor - Smlouva o provozu dopravního prostředku

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.1.1
Vzor – Smlouva o provozu dopravního prostředku

Mgr. Iva Jarolímová

Smlouva o provozu dopravního prostředku

uzavřená v souladu s ust. § 2582 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi

Společností ………..,

se sídlem …………………,

IČO ……………………..,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném ………….soudem v ……… v oddílu …, vložka ……..,

zastoupenou ……….. jednatelem,

(dále jen „provozce”)

a

…………….,

narozeným / IČO ……….,

trvale bytem / sídlem …………….,

(dále jen „objednatel”)

(„provozce” a „objednatel” pro účely této smlouvy dále společně jen jako „smluvní strany”).

I.

1.1 Touto smlouvou se provozce zavazuje přepravit ……………….(dále jen „náklad” – vhodné

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru