Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o příplatku do společnosti

3.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.1 Vzor – Smlouva o příplatku do společnosti

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Smlouva o příplatku


(dále jen „Smlouva”)

Beta, a. s.

IČO: 876 76 654

se sídlem Praha 4, Na Výšince 12, PSČ 140 00

zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 12458 vedenou u Městského soudu v Praze

zastoupená Davidem Novotným, předsedou představenstva

(dále jen „Akcionář”)

a

Alfa, a. s.

IČO: 123 45 654

se sídlem Praha 4, Na Výšince 12, PSČ 140 00

zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 23456 vedenou u Městského soudu v Praze,

zastoupená Ing. Pavlem Novákem, statautárním ředitelem

bankovní spojení: 1238746/0800

(dále jen „Společnost”)

(Akcionář a Společnost dále také společně jen „Strany”, a každý z nich samostatně jen „Strana”)

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Akcionář je akcionářem Společnosti.

1.2 Akcionář má zájem poskytnout Společnosti příplatek do vlastního kapitálu Společnosti ve výši 20 000 000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) (dále jen „Příplatek”). Cílem a účelem této Smlouvy je zejména úprava vzájemných práv a povinností Stran, týkajících se poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti.

1.3 K přijetí příplatku udělil souhlas statutární ředitel Společnosti.

II.
Poskytnutí příplatku

2.1 Akcionář se touto Smlouvou zavazuje, že poskytne Společnosti dobrovolný Příplatek v penězích na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál Společnosti ve výši 20 000 000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).

2.2 Společnost se zavazuje v souladu s podmínkami této Smlouvy od Společníka Příplatek převzít.

2.3 Poskytnutí příplatku podle této Smlouvy nemá vliv na výši základního kapitálu Společnosti.

III.
Splacení příplatku

3.1 Strany se dohodly, že ke splnění závazku Akcionáře dle čl. 2.1 této Smlouvy dojde bezhotovostním převodem částky příplatku ve výši 20 000 000 Kč na účet Společnosti č. 1238746/0800, a to nejpozději do 31. 12. 2019.

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy Stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a může být změněna pouze písemnými a číslovanými dodatky uzavřenými mezi Stranami.

4.2 Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dle této Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Toto oznámení, žádost či jiné sdělení bude, pokud z této Smlouvy nevyplývá jinak, považováno za řádně dané či učiněné druhé Straně, bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou nebo e-mailem na

 
 Nahoru