Vzor - Smlouva o převodu družstevního podílu podle § 736 ZOK (bezúplatná)Garance

13.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o převodu družstevního podílu podle § 736 ZOK (bezúplatná)

13.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.2.6
Vzor – Smlouva o převodu družstevního podílu podle § 736 ZOK (bezúplatná)

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

1. Zdeněk Kakosta st.

rodné číslo 450308/012

trvale bytem Adamcova 336, Jesenice, PSČ 530 01

(dále jen „převodce”)

a

2. Zdeněk Kakosta ml.

rodné číslo 660530/1127

trvale bytem Jirchářova 428/17, Praha 1, PSČ 110 00

(dále jen „nabyvatel”)

(převodce a nabyvatel společně dále jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřeli v souladu s § 736 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích” nebo „ZOK”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o převodu družstevního podílu
(dále jen „smlouva”):

1.1 Převodce prohlašuje, že mu svědčí členství v tomto bytovém družstvu:

Jirchářova 17, bytové družstvo, IČO 22344875, se sídlem Jirchářova 428/17, Praha 4, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl D, vložka 3333 (dále jen „bytové družstvo”), s nímž je spojen nájem družstevního bytu ev. č. 6 ve třetím podlaží domu č. p. 428, který je součástí pozemku p. č. 140/31, to vše v k. ú. Nové Město, obec Praha, okres. Hl. město Praha, o velikosti cca 65,2 m2, skládajícího se ze 3 pokojů, kuchyně, předsíně, WC, koupelny, spíže a lodžie (dále jen „družstevní byt”).

1.2 Bytové družstvo je výlučným vlastníkem bytového domu č. p. 428, který je součástí pozemku p. č. 140/31, to vše v k. ú. Nové Město, obec Praha, okres. Hl. město Praha. Vlastnické právo bytového družstva k uvedeným nemovitostem je zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1562 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Nové Město.

II.

2.1 Předmětem této smlouvy je převod družstevního podílu vyplývajícího z členství převodce v bytovém družstvu. S družstevním podílem je spojeno nájemní právo k družstevnímu bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, přičemž toto nájemní právo ve smyslu § 736 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech práv a povinností s tím spojených přechází za podmínek stanovených touto smlouvou a zákonem na nabyvatele.

III.

3.1 Převod družstevního podílu vyplývajícího z členství převodce v bytovém družstvu se uskutečňuje bezúplatně.

IV.

4.1 Nabyvatel prohlašuje, že:

  • si družstevní byt prohlédl a seznámil se s jeho stavem,

  • se seznámil se stanovami bytového družstva, výpisem z katastru nemovitostí domu, ve kterém se družstevní byt nachází,

  • se seznámil s veškerými právy a povinnostmi souvisejícími s družstevním podílem,

  • se seznámil se skutečností, že s družstevním podílem nesouvisí povinnost uhradit další členský vklad.

4.2 Převodce dále prohlašuje, že:

a) je oprávněn nakládat s členskými právy a povinnostmi v bytovém družstvu způsobem předvídaným touto smlouvou a není omezen právními předpisy, rozhodnutími státních orgánů, smluvními závazky ani stanovami bytového družstva v uzavření a plnění této smlouvy,

b) že k družstevnímu bytu není uzavřena žádná další nájemní či podnájemní smlouva ani další právní vztah zakládající užívací práva dalších osob,

c) že nemá vůči bytovému družstvu

 
 Nahoru