Vzor - Smlouva o převodu akcií Garance

14.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor - Smlouva o převodu akcií
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor - Smlouva o převodu akcií

14.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.3.2.1 Vzor - Smlouva o převodu akcií

Mgr. Zuzana Kittrichová

Martin Vopička

nar. dne 1. srpna 1978

bytem Sokolovská 108/10, 186 00 Praha 8

číslo účtu 1234567/2100

(dále jen „Převodce” na straně jedné)

a

Karla Vomáčková

nar. dne 30. září 1960

bytem Veleslavínská 40/7, 162 00 Praha 6

číslo účtu 9876543/6100

(dále jen „Nabyvatel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. NOZ ve spojení s § 1103 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ”) a ve spojení s § 269 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK”) tuto:

smlouvu o převodu akcií
I.
Úvodní prohlášení

1.1 Převodce je akcionářem

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru