Vzor - Smlouva o převodu akcií Garance

14.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o převodu akcií

14.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.3.2.1 Vzor - Smlouva o převodu akcií

Mgr. Zuzana Kittrichová

Martin Vopička

nar. dne 1. srpna 1978

bytem Sokolovská 108/10, 186 00 Praha 8

číslo účtu 1234567/2100

(dále jen „Převodce” na straně jedné)

a

Karla Vomáčková

nar. dne 30. září 1960

bytem Veleslavínská 40/7, 162 00 Praha 6

číslo účtu 9876543/6100

(dále jen „Nabyvatel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. NOZ ve spojení s § 1103 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ”) a ve spojení s § 269 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK”) tuto:

smlouvu o převodu akcií
I.
Úvodní prohlášení

1.1 Převodce je akcionářem společnosti ACUBE, a. s., IČO: 12345678, se sídlem Malostranské náměstí 5/26, Praha 1 - Malá Strana, PSČ: 118 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 14987 (dále jen „Společnost”).

1.2 Převodce vlastní 10 ks kmenových akcií Společnosti č. 001 až č. 010 o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč, které jsou vydány jako cenné papíry ve formě na jméno (společně dále jen „Akcie”).

1.3 Za podmínek dle této smlouvy Převodce tímto souhlasí, že prodá, jako zákonný a oprávněný vlastník, a Nabyvatel, vycházeje z prohlášení a záruk níže uvedených, tímto souhlasí, že koupí Akcie prosté zatížení jakýmikoliv věcnými či závazkovými právy ve prospěch třetích osob.

II.
Převod akcií

2.1 Převodce úplatně převádí Akcie na Nabyvatele za podmínek stanovených v této smlouvě.

2.2 Převodce se zavazuje předat Akcie Nabyvateli způsobem a ve lhůtě uvedené v čl. 4.1 této smlouvy.

2.3 Nabyvatel Akcie od Převodce přijímá a zavazuje se Převodci zaplatit jako protiplnění za Akcie kupní cenu.

III.
Kupní cena a platební podmínky

3.1 Kupní cena za převod Akcií z Převodce na Nabyvatele činí částku 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) (dále jako „Kupní cena”).

3.2 Kupní cenu se zavazuje Nabyvatel uhradit do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostním převodem na účet Převodce uvedený v záhlaví této smlouvy.

IV.
Účinnost převodu akcií

4.1 Účinnost převodu Akcií nastane ke dni uzavření této smlouvy, kdy Převodce předá Nabyvateli Akcie s rubopisem ve prospěch Nabyvatele, v němž bude uvedena jednoznačná identifikace Nabyvatele.

4.2 Účinnost převodu Akcií vůči Společnosti nastane ke dni, kdy Převodce nebo Nabyvatel oznámí společnosti změnu osoby akcionáře a předloží jí Akcie s rubopisem ve prospěch Nabyvatele. Smluvní strany se zavazují poskytnout si k tomu nezbytnou součinnost.

4.3 Nabyvatel bere na vědomí, že spolu s Akciemi přejímá také všechna práva a povinnosti Převodce, která vyplývají z jeho účasti na Společnosti na základě stanov Společnosti nebo z příslušných zákonných ustanovení.

V.
Prohlášení a záruky Nabyvatele

5.1 Nabyvatel tímto

 
 Nahoru