Vzor - Smlouva o přepravě věciGarance

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor - Smlouva o přepravě věci

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor - Smlouva o přepravě věci

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.3.1
Vzor – Smlouva o přepravě věci

Mgr. Iva Jarolímová

Smlouva o přepravě věci

uzavřená v souladu s ust. § 2555 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi

Společností ………..,

se sídlem …………………,

IČO ……………………..,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném ………….soudem v ……… v oddílu …, vložka ……..,

zastoupenou ……….. , jednatelem

(dále jen „dopravce”),

a

…………….,

narozeným ……….,

trvale bytem …………….

(dále jen „odesílatel”),

(„odesílatel” a „dopravce” pro účely této smlouvy dále společně jen jako „smluvní strany”).

I.

1.1 Dopravce se touto smlouvou zavazuje odesílateli, že přepraví ………… (dále jen „zásilka” – vhodné konkrétněji specifikovat) z ……………(dále jen

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru