Vzor - Smlouva o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti Garance

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.3
Vzor – Smlouva o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti

Mgr. Markéta Káninská

Architektonický ateliér OVIN, spol. s r. o.,

IČO: 042 12 368,

se sídlem 169 00 Praha 6 – Střešovice, Patočkova 673/12,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 25789, zastoupená Ing. arch. Robertem Ostrým, jednatelem,

(dále jen jako Společnost na straně jedné)

a

Ing. arch. Luděk Vavruška,

nar. 23. 6. 1974,

bydliště Zubatého 289/3, Praha 5, Smíchov,

(dále jen jako Společník na straně druhé)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ”), a dále ve spojení s ustanovením § 163 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK”), tuto

smlouvu o poskytnutí dobrovolného příplatku.
I.

1.1 Dne 25. října 2017 udělil jednatel Společnosti svým rozhodnutím souhlas s poskytnutím dobrovolného příplatku Společníka mimo základní kapitál Společnosti na vytvoření vlastního kapitálu, a to formou peněžitého plnění ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Rozhodnutí jednatele tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha.

1.2 Předmětem této smlouvy je závazek Společníka poskytnout Společnosti v souladu s rozhodnutím jednatele specifikovaným v předchozím odstavci tohoto článku dobrovolný příplatek mimo základní kapitál Společnosti, kterým Společník přispěje na vytvoření vlastního kapitálu Společnosti, a dále oprávnění Společnosti dobrovolný příplatek mimo základní kapitál poskytnutý Společníkem přijmout.

1.3 Účelem poskytnutí dobrovolného příplatku Společníkem je vytvoření dostatku finančních prostředků na straně Společnosti na vytvoření nového architektonického softwaru OVIN architecture a na nákup nových počítačů pro jednotlivé pracovníky.

1.4 Smluvní strany berou na

 
 Nahoru