Vzor s výkladem - Zpráva o finanční asistenci podle § 311 ZOKGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Zpráva o finanční asistenci podle § 311 ZOK

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.11.2
Vzor s výkladem – Zpráva o finanční asistenci podle § 311 ZOK

JUDr. Vladimíra Knoblochová

ZPRÁVA O FINANČNÍ ASISTENCI

vypracovaná představenstvem obchodní společnosti Alfa, a. s.

se sídlem Dvořákova 12, Praha 5, PSČ 155 00

IČO 13344654

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1233

(dále jen „společnost”)

1.Úvod

1.1 Představenstvo společnosti zpracovalo tuto zprávu podle § 311 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK”), v návaznosti na následující skutečnosti:

 1. Společnost Beta GROUP, spol. s r. o., IČO 44344568, se sídlem Dlouhá 1826, Praha 13, PSČ 135 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22345 (dále jen „Beta GROUP, spol. s r. o.”), která je majoritním akcionářem společnosti, podala dne 12. 4. 2017 společnosti žádost (dále jen „žádost Beta GROUP, spol. s r.o.”), aby se společnost zabývala možností uzavřít se společností Beta GROUP, spol. s r. o., smlouvu o úvěru. Na základě této smlouvy by společnost poskytla společnosti Beta GROUP, spol. s r. o., úvěr určený k úhradě kupní ceny za akcie společnosti, které nyní Beta GROUP, spol. s r. o., vykupuje.
 2. Vzhledem k účelu, pro který by podle bodu (a) společnost poskytla uvedený úvěr společnosti Beta GROUP, spol. s r.o. (dále jen „úvěr pro Beta GROUP, spol. s r. o.” nebo též „finanční asistence”), naplňuje poskytnutí příslušných úvěrových prostředků podle názoru představenstva a jeho právních poradců znaky finanční asistence ve smyslu § 41 ZOK.
 3. Společnost může finanční asistenci poskytnout, pokud jí to umožňují právní předpisy a stanovy společnosti (které finanční asistenci připouštějí). Za tímto účelem bude na žádost Beta GROUP, spol. s r. o., svolána valná hromada společnosti, na které bude valné hromadě předložen ke schválení návrh schválení finanční asistence.

1.2 Představenstvo společnosti posoudilo podmínky a okolnosti zvažovaného úvěru pro Beta GROUP, spol. s r. o., včetně výhod a rizik plynoucích z jeho případného poskytnutí. Dále posoudilo finanční způsobilost společnosti Beta GROUP, spol. s r. o. Na základě takového posouzení došlo představenstvo společnosti k závěrům uvedeným v bodě 6.

1.3 Při posuzování skutečností uvedených v bodě 1.2 spolupracovalo představenstvo společnosti také s renomovanými odborníky, které přizvalo jako externí poradce pro analyzování finanční asistence, včetně mj. spravedlivých podmínek trhu, zejména pokud jde o úročení finanční asistence ve prospěch společnosti a vhodných způsobů prošetření finanční způsobilosti společnosti Beta GROUP, spol. s r. o.

1.4 Z ekonomických poradců využila společnost služby společnosti Znalecká kancelář, s. r. o., IČO, se sídlem Hradní 2323/10, Praha 4, PSČ 148 00. Představenstvo posoudilo a projednalo závěry poradce a ztotožnilo se s nimi.

1.5 Při posuzování skutečností uvedených v bodě 1.2 vycházelo představenstvo společnosti zejména z následujících podkladů:

 1. žádost Beta GROUP, spol. s r. o.,
 2. zpráva společnosti Znalecká kancelář, s. r. o., ze dne 20. 4. 2017 – Posouzení vybraných podmínek poskytnutí finanční asistence,
 3. interní výhled podnikání společnosti,
 4. aktuální auditované účetní výkazy společnosti k datu 31. 12. 2016,
 5. aktuální auditované účetní výkazy Beta GROUP, spol. s r. o., k datu 31. 12. 2016,
 6. auditované účetní výkazy společnosti k datu 31. 12. 2015,
 7. auditované účetní výkazy Beta GROUP, spol. s r. o., k datu 31. 12. 2016,
 8. podmínky Finanční Asistence uvedené v bodě 2.2,
 9. podmínky úročení na bankovních účtech u Komerční banka, a.s.

1.6 Představenstvo společnosti se způsobem, který pokládá za dostatečný, seznámilo s těmito uvedenými podklady, které považuje za dostatečné pro posouzení skutečností uvedených v bodě 1.2.

2. Podmínky poskytnutí finanční asistence

2.1 Společnost má v současné době dostatek volných finančních prostředků k poskytnutí úvěru pro Beta GROUP, spol. s r. o., ve výši uvedené v žádosti Beta GROUP, spol. s r. o. V současné době jsou úrokové sazby na bankovních účtech na natolik nízké úrovni, že společnost nemá z volných prostředků v zásadě žádný výnos.

2.2 Na základě jednání se společností Beta GROUP, spol. s r. o., má být úvěr pro Beta GROUP, spol. s r. o., poskytnut za následujících smluvních podmínek a v následujícím rozsahu:

a)  výše poskytnutého úvěru (jistiny)  až do 2.000.000 Kč,  
b)  účel poskytnutého úvěru  úhrada kupní ceny za akcie společnosti na základě smluv uzavřených mezi Beta GROUP, spol. s r. o., a minoritními akcionáři,  
c)  den splatnosti úvěru  do 3 let od data prvního čerpání úvěru,  
d)  úroková míra  3 % p. a.,  
e)  úrokové období  k poslednímu dni každého kalendářního roku,  
f)  dobrovolné předčasné splacení  kdykoliv přede dnem splatnosti bez sankcí,  
g)  zajištění úvěru  zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví Beta GROUP, spol. s r. o.,  
h)  odkládací podmínky čerpání úvěru  
 1. schválení poskytnutí finanční asistence valnou hromadou a dalšími orgány společnosti v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti,
 2. podepsání smlouvy o úvěru se společností,
 3. podání žádosti Beta GROUP, spol. s r. o., o čerpání úvěru.
 

2.3 Společnost poskytne finanční asistenci pouze v rozsahu, ve kterém její poskytnutí nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle ZOK nebo stanov společnosti rozdělit mezi akcionáře (§ 311 písm. e) ZOK].

2.4 Společnost poskytne finanční asistenci pouze v rozsahu, který nezpůsobí její úpadek (§ 41 ZOK).

2.5 Představenstvo společnosti při sjednávání smlouvy o úvěru zajistí zejména to, aby ve smlouvě byly reflektovány podmínky uvedené v bodě 2.2 a aby bylo odpovídajícím způsobem zajištěno dosažení výhod finanční asistence pro společnost předvídaných v této zprávě a příslušné

 
 Nahoru