Vzor s výkladem - Zápis ze zasedání představenstva - rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu podle § 503 NOZGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Zápis ze zasedání představenstva - rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu podle § 503 NOZ

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1
Vzor s výkladem – Zápis ze zasedání představenstva – rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu podle § 503 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

ZÁPIS

ze zasedání představenstva Autopůjčovna Zrzavý & synové, a. s.,

IČO 25788956, se sídlem Strojírenská 47/18, Praha 5 – Zličín, PSČ 155 21

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1568

(dále jen „společnost”),

Představenstvo společnosti se sešlo na svém zasedání konaném dne 2. 2. 2017 v 15.30 hodin v sídle společnosti za účasti všech svých členů, a to:

  1. Ing. Milana Zrzavého, nar. 18. 10. 1959, bytem Akátová 1992, 257 01 Radonice,
  2. Mgr. Pavla Zrzavého, nar. 23. 6. 1984, bytem Věstonická 431/1, Praha 5, Zličín,
  3. Aleny Zrzavé, nar. 16. 8. 1961, bytem Akátová 1992, 257 01 Radonice.

Protože zasedání představenstva společnosti nebylo svoláno řádně a včas způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a stanovami společnosti, dotázal se předseda představenstva Ing. Milan Zrzavý, zda se ostatní členové představenstva vzdávají práva na řádné a včasné svolání zasedání představenstva společnosti:

Ing. Milan Zrzavý prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání zasedání představenstva způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.

Mgr. Pavel Zrzavý prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání zasedání představenstva způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.

Alena Zrzavá prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání zasedání představenstva způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.

Předseda představenstva konstatoval, že zasedání představenstva společnosti je usnášeníschopné, neboť se ho zúčastnili všichni členové představenstva, a že všichni se vzdali práva na řádné a včasné svolání zasedání představenstva společnosti.

Předseda představenstva přivítal přítomné členy představenstva a přednesl následující program zasedání představenstva.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele

2. Rozhodnutí představenstva o zřízení odštěpného závodu Autopůjčovna Zrzavý & synové, a. s., odštěpný závod Chodov

3. Závěr

K bodu 1 – volba předsedajícího a zapisovatele

Po zahájení zasedání představenstva přistoupil předseda představenstva k prvnímu bodu programu, volbě předsedajícího a zapisovatele. Předsedajícím zasedání byl navržen Ing. Milan Zrzavý, nar. 18. 10. 1959, bytem Akátová 1992, Hostivice, a zapisovatelkou byla navržena Alena Zrzavá, nar. 16. 8. 1961, bytem Akátová 1992, Hostivice.

Jelikož k tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy, přistoupilo se k hlasování o tomto bodu pořadu jednání.

Pro zvolení předsedajícího Ing. Milana Zrzavého vyslovili:

−souhlas: 100 % přítomných členů,

−nesouhlas: 0 % přítomných členů,

−zdržel se: 0 % přítomných členů.

Předsedajícím byl jednomyslně zvolen Ing. Milan Zrzavý.

Pro zvolení zapisovatelky Aleny Zrzavé vyslovili:

−souhlas: 100 % přítomných členů,

−nesouhlas: 0 % přítomných členů,

−zdržel se: 0 % přítomných členů.

Zapisovatelkou byla jednomyslně zvolena Alena Zrzavá.

K bodu 2 - rozhodnutí představenstva společnosti o zřízení odštěpného závodu Autopůjčovna Zrzavý & synové, a. s., odštěpný závod Chodov

Předsedající předložil představenstvu návrh na zřízení odštěpného závodu Chodov, a to v následujícím znění:

I.

Zřizovatel odštěpného závodu

Autopůjčovna Zrzavý & synové, a. s., IČO 25788956, se sídlem Strojírenská 47/18, Praha 5 – Zličín, PSČ 155 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1568.

II.

Označení odštěpného závodu

Označení odštěpného závodu je „Autopůjčovna Zrzavý & synové, a. s., odštěpný závod Chodov”.

III.

Sídlo odštěpného závodu

Sídlo odštěpného závodu je na adrese: Šebkova 56/869, Praha 4, PSČ 144 00.

IV.

Předmět podnikání odštěpného závodu

Předmět podnikání odštěpného závodu je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

V.

Vedoucí odštěpného závodu

Vedoucím odštěpného závodu je jmenován Ing. Jaroslav Kocourek, rodné číslo 550215/8945, bytem Praha 7, Kladenská 56/896, PSČ 170 00.

VI.

Zastupování akciové společnosti vedoucím odštěpného závodu

Ve smyslu § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je vedoucí odštěpného závodu oprávněn ode dne, kdy je zapsán do obchodního rejstříku, zastupovat společnost ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu. Vedoucí odštěpného závodu zastupuje a podepisuje ve věcech týkajících se odštěpného závodu samostatně.

Nato předsedající přednesl návrh, aby představenstvo společnosti schválilo zřízení odštěpného závodu Chodov.

Jelikož k tomuto návrhu nebyly

 
 Nahoru