Vzor s výkladem - Zápis ze schůze shromáždění SVJ podle § 1206 ve spojení s § 254 NOZ - volba nových členů výboruGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Zápis ze schůze shromáždění SVJ podle § 1206 ve spojení s § 254 NOZ - volba nových členů výboru

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.6.3.4
Vzor s výkladem – Zápis ze schůze shromáždění SVJ podle § 1206 ve spojení s § 254 NOZ – volba nových členů výboru

Mgr. Pavla Krejčí

ZÁPIS

ze schůze shromáždění Společenství pro dům Mikova 9, č. p. 555

se sídlem Mikova 9, č. p. 555, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00

(dále jen „společenství”)

Datum a hodina konání: 4. 10. 2016, 19.00 hodin

Místo konání: Mikova 9, Praha 2

Přítomni: podle listiny přítomných

Program schůze shromáždění:

1. Zahájení

2. Volba orgánů schůze shromáždění

3. Odvolání stávajících členů výboru

4. Volba členů výboru

5. Závěr

Ad 1

Jednání zahájila Ing. Simona Hálková, která uvítala přítomné členy společenství a seznámila je s programem schůze shromáždění. Konstatovala také, že podle prezenční listiny jsou na schůzi přítomni členové společenství, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů, takže shromáždění je usnášeníschopné. Konkrétně byli přítomni členové společenství disponující počtem 63,707 % všech hlasů.

Ad 2

Po zahájení Ing. Simona Hálková navrhla, aby do funkce předsedy schůze shromáždění byla zvolena Ing. Simona Hálková, do funkce zapisovatele Michal Houšek.

Po předložení návrhu se uskutečnilo hlasování.

Pro: 100 % hlasů přítomných

Proti: 0 % hlasů přítomných

Zdržel se hlasování: 0 % hlasů přítomných

Návrh, aby do funkce předsedy schůze shromáždění byla zvolena Ing. Simona Háková a do funkce zapisovatele pan Michal Houšek, byl schválen nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

Ad 3

Poté se slova opět ujala předsedkyně schůze shromáždění a konstatovala, že dalším bodem programu schůze shromáždění je volba členů výboru společenství, neboť stávajícím členům výboru skončí funkční období. Dále předsedkyně výboru navrhla, aby novými členy výboru byli zvoleni opětovně zvoleni stávající členové výboru:

Ing. Simona Hálková

narozená 9. 4. 1969

trvale bytem Mikova 9/555, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00

Irena Vaňová

narozená 9. 5. 1967

trvale bytem Filova 470/16, Praha 5 – Hlubočepy, PSČ 152 00

Jiří Junek

narozen 19. prosince 1967

trvale bytem Mikova 9/555, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00

Po předložení návrhu se uskutečnilo hlasování.

Pro: 100 % hlasů přítomných

Proti: 0 % hlasů přítomných

Zdržel se hlasování: 0 % hlasů přítomných

Návrh, aby se členy výboru společenství stali Ing. Simona Hálková, Irena Vaňová a Jiří

 
 Nahoru