Vzor s výkladem - Zápis z valné hromady s.r.o. - souhlas valné hromady s převodem podílu podle § 207 odst. 2 ZOKGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Zápis z valné hromady s.r.o. - souhlas valné hromady s převodem podílu podle § 207 odst. 2 ZOK

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2
Vzor s výkladem – Zápis z valné hromady s.r.o. - souhlas valné hromady s převodem podílu podle § 207 odst. 2 ZOK

Mgr. Pavla Krejčí

ZÁPIS

z jednání valné hromady společnosti Roubíček Development s.r.o.

IČO 12323456, se sídlem Hrušková 2556/35, Vršovice, Praha 10, PSČ 106 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26952

(dále jen „společnost“)

Datum konání: 10. 2. 2017

Místo konání: sídlo společnosti

Program jednání valné hromady podle pozvánky:

  1. Prezence společníků
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Udělení souhlasu s převodem podílu společníka Michaely Plánkové na třetí osobu
  4. Závěr

I.

Prezence společníků

Jednání valné hromady společnosti zahájil v 10.00 hodin jednatel společnosti MUDr. Pavel Roubíček, který je zároveň svolavatelem této valné hromady. Uvítal přítomné společníky a uvedl, že valná hromada společnosti byla po dohodě všech společníků svolána na dnešní den na 10.00 hodin za účelem udělení souhlasu s převodem podílu společníka Michaely Plánkové na třetí osobu.

Jednatel dále prohlásil, že podle zápisu v obchodním rejstříku a podle platného seznamu společníků společnosti se valné hromady účastní osobně následující společníci společnosti, a sice:

MUDr. Pavel Roubíček, nar. 8. července 1975, Za Vrchem 2658/8, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00, s podílem o velikosti 34 %, hlasující prostřednictvím 34.000 hlasů,

Michaela Plánková, nar. 16. června 1981, Bělská 623/8, Praha 10, Vršovice, PSČ 100 00, s podílem o velikosti 33 %, hlasující prostřednictvím 33.000 hlasů,

Sylva Poláková, nar. 13. května 1977, Dlouhá 1333/6, Praha 4, Kunratice, PSČ 148 00, s podílem o velikosti 33 %, hlasující prostřednictvím 33.000 hlasů.

Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Shora uvedení společníci se výslovně ústně vzdali práva na včasné a řádně svolání valné hromady.

II.

Volba orgánů valné hromady

Po prezenci společníků bylo přistoupeno k volbě orgánů valné hromady. Jednatel společnosti navrhl, aby valná hromada přijala následující usnesení o volbě orgánů valné hromady:

Valná hromada společnosti volí orgány valné hromady v následujícím složení:

předseda valné hromady: MUDr. Pavel Roubíček,

zapisovatel: Sylva Poláková.

O uvedeném návrhu usnesení hlasovali společníci následovně:

−pro přijetí: 100 % hlasů přítomných společníků,

−proti přijetí: 0 % hlasů přítomných společníků,

−zdrželi se: 0 % hlasů přítomných společníků.

Jednatel společnosti konstatoval, že valná hromada řádně zvolila své orgány.

III.

Souhlas

 
 Nahoru