Vzor s výkladem - Žádost o poskytnutí finanční asistence podle § 311 ZOKGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Žádost o poskytnutí finanční asistence podle § 311 ZOK

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.11.1
Vzor s výkladem – Žádost o poskytnutí finanční asistence podle § 311 ZOK

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Alfa, a. s.

k rukám představenstva

IČO 13344654

se sídlem Dvořákova 12, Praha 5, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1233

V Praze dne 12. dubna 2017

Žádost o poskytnutí úvěru (finanční asistence)

Vážení obchodní přátelé,

obchodní společnost Beta GROUP, spol. s r.o., IČO: 123 45 658, se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ: 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. C 12345, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Beta GROUP”) je majoritním akcionářem společnosti Alfa, a. s., jelikož vlastní akciový podíl o velikosti 95 %.

V současné době jsme zahájili výkup akcií společnosti Alfa, a. s., od minoritních akcionářů, přičemž máme od všech minoritních akcionářů příslib k prodeji akcií. Akcie vykupujeme za kupní cenu ve výši 500 Kč.

Dovolujeme si obrátit se na Vás s žádostí o poskytnutí úvěru za účelem výkupu akcií společnosti Alfa, a. s., od minoritních akcionářů. Cílem naší snahy je zjednodušit akcionářskou strukturu společnosti Alfa, a. s., tak, že se naše společnost stane jediným akcionářem Alfa, a. s. Tím dojde mimo jiné k zefektivnění řízení společnosti, snížení administrativní zátěže a s tím spojených nákladů na správu. Podle našeho názoru naplňuje poskytnutí úvěru znaky finanční asistence ve smyslu § 41 ZOK.

Rádi bychom Vás tedy požádali o poskytnutí úvěru až do výše 2.000.000 Kč, a to za účelem výkupu akcií Alfa, a. s.

Věříme, že naší žádosti s ohledem na námi uváděné důvody vyhovíte. Za tímto účelem Vás jako majoritní akcionář dále žádáme o svolání valné hromady, na které bude schváleno poskytnutí finanční asistence. Návrh usnesení k navrženým záležitostem je přílohou tohoto dopisu.

S pozdravem

………………………………….

za Beta GROUP, spol. s r. o.

Příloha: návrh usnesení valné hromady Alfa, a. s.

Schválení finanční asistence:

Valná hromada na základě zprávy o finanční asistenci vyhotovené představenstvem společnosti dne ………..…, která byla před přijetím tohoto usnesení v souladu s právními předpisy umístěna na internetových stránkách společnosti a zpřístupněna akcionářům (dále jen „zpráva představenstva”), schvaluje, že společnosti Beta GROUP, spol. s r. o., IČO 44344568, se sídlem Dlouhá 12, Praha 3, PSČ 135 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22345 (dále jen „Beta GROUP, spol. s r. o.”), může společnost poskytnout finanční asistenci ve formě úvěru až do celkové výše jistiny 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých) pro účely úhrady kupní ceny za akcie společnosti vykupované ze strany Beta GROUP, spol. s r. o., od minoritních akcionářů, a to za podmínek, které jsou uvedeny

 
 Nahoru