Vzor s výkladem - Stanovy společenství vlastníků podle § 1200 odst. 2 NOZGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Stanovy společenství vlastníků podle § 1200 odst. 2 NOZ

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.6.1.1
Vzor s výkladem – Stanovy společenství vlastníků podle § 1200 odst. 2 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Stanovy

Společenství vlastníků Kropáčkova č. p. 175, Brno

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. I

Základní ustanovení

(1) Společenství vlastníků jednotek Kropáčkova č. p. 175, Brno je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu č. p. 175 (dále jen „Dům”) a pozemku parc. č. 855 (dále jen „Pozemek”), které jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4871, obec Brno, kat. území Brno- střed (dále jen “Společenství“).

(2) Společenství je jako právnická osoba způsobilá vykonávat práva a zavazovat se k povinnostem ve věcech spojených se správou Domu a Pozemku a v dalších věcech v rozsahu a způsobem uvedeným v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OBčZ“) a v těchto stanovách. Společenství nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

(3) Členství ve Společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky v Domě. Za dluhy Společenství ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

(4) Alternativa 1 pro bytové spoluvlastnictví dle ObčZ- Jednotka je nemovitá věc, která zahrnuje byt nebo nebytový prostor jako oddělenou část Domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné (dále jen “jednotka“).

Alternativa 2 pro bytové spoluvlastnictví vzniklé dle zákona o vlastnictví bytů - Jednotkou je byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část Domu dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravovaly některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňovaly se některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) (dále jen “jednotka“).

(5) Společenství může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy Domu a Pozemku. K právnímu jednání, kterým Společenství zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží. Vzniknou-li vlastníkům jednotek práva vadou jednotky, zastupuje Společenství vlastníky jednotek při uplatňování těchto práv.

(6) Sdruží-li se Společenství vlastníků s jiným společenstvím vlastníků ke spolupráci při naplňování svého účelu nebo stane-li se členem právnické osoby sdružující společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo jinak působící v oblasti bydlení, nesmí se zavázat k jiné majetkové účasti, než je poskytnutí členského vkladu nebo poskytování členských příspěvků.

(7) Zaváže-li se Společenství podílet se na ztrátě jiné osoby, hradit její dluhy nebo je zajistit, nepřihlíží se k tomu.

Čl. II

Název a sídlo Společenství

(1) Název Společenství: Společenství vlastníků jednotek Kropáčkova č. p. 175, Brno

(2) Sídlo Společenství: Kropáčkova č. p. 175, Brno, PSČ 602 00

ČÁST DRUHÁ

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ

Čl. III

Předmět činnosti Společenství

(1) Správa Domu a Pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o Dům a Pozemek jako funkční celek a zachování a zlepšení společných částí. Správa Domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí Domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v Domě nebo na Pozemku sloužících všem spoluvlastníkům Domu. Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku či některým spoluvlastníkům.

(2) Činnosti Společenství, které se týkají správy Domu a Pozemku z hlediska provozního a technického, jsou zejména:

a) provoz, údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí Domu, včetně změn vedoucích ke změně v účelu jejich užívání; týká se to také všech technických zařízení Domu, jako společných částí, dále společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo stanov Společenství nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady,

b) revize technických sítí, společných technických zařízení Domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody a telekomunikačních zařízení, a jiných společných zařízení podle technického vybavení Domu,

c) údržba Pozemku a údržba přístupových cest na Pozemku,

d) uplatnění práva vstupu do jednotky v případě, že vlastník jednotky ji stavebně upravuje, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části Domu.

(3) Činnostmi Společenství, které se týkají správy Domu a Pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména:

a) zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace Domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení a zajišťování dalších činností, které vyplývají Společenství z právních předpisů,

b) stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek jako záloh na příspěvky na správu Domu a Pozemku, stanovení záloh na úhrady cen služeb a jejich vyúčtování a vypořádání,

c) vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s finančními prostředky, vedení seznamu členů Společenství,

d) uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek, které jim ukládají právní předpisy nebo vyplývají z těchto stanov a z usnesení shromáždění vlastníků jednotek

e) činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v Domě, včetně sjednávání s tím souvisejících smluv,

f) výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek.

(4) Pro účely správy Domu a Pozemku je Společenství oprávněno sjednávat smlouvy týkající se zejména

a) zajištění činností spojených se správou Domu a Pozemku,

b) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí a spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si vlastníci jednotek zajišťují u dodavatele přímo,

c) pojištění Domu,

d) nájmu společných částí Domu a

e) zajištění provozu vybraných technických zařízení spojených s užíváním společných částí Domu a s užíváním jednotek, ke kterým nemá Společenství oprávnění je provozovat, jako jsou domovní kotelny, výměníkové (předávací) stanice, dieselagregáty a podobná vyhrazená technická zařízení.

(5) Společenství dohlíží na plnění uzavřených smluv a vymáhá nároky z porušení povinností druhé smluvní strany.

(6) Společenství je oprávněno sjednat:

- smlouvu o úvěru za účelem získání finančních prostředků za účelem úhrady nákladů spojených se správou Domu (především pro opravy, úpravy společných částí Domu nebo jejich změn, jejichž realizace byla schválena usnesením shromáždění), pokud k uzavření takové smlouvy o úvěru bude udělen souhlas shromáždění včetně schválení výše a podmínek úvěru

- smlouvu o zástavním právu k jednotce k zajištění dluhu vyplývajícího z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou Domu, pokud dotčený vlastník s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil v písemné formě a pokud k tomu udělilo předchozí souhlas shromáždění.

(7) Společenství může zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti podle tohoto článku spojené se správou Domu a Pozemku, popřípadě některé z těchto činností, na základě smlouvy se správcem (dále jen „správce “), kterým může být fyzická nebo právnická osoba. Osoba správce musí být schválena shromážděním. Uzavření smlouvy o správě Domu a Pozemku se správcem (dále jen “Smlouva o správě Domu“) a její změny v ujednání o ceně nebo o rozsahu jeho činnosti vyžadují také předchozí souhlas shromáždění. Uzavřením Smlouvy o správě Domu se správcem není dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů Společenství plynoucí z těchto stanov nebo právních předpisů.

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ

Čl. IV

Společná ustanovení

(1) Orgány Společenství jsou:

a) shromáždění,

b) výbor,

 • Orgány Společenství vlastníků hlasují veřejně. Shromáždění může rozhodnout, že bude provedeno tajné hlasování, a to zejména pokud jde o volbu členů výboru.

Čl. V

Shromáždění

(1) Nejvyšším orgánem Společenství je shromáždění, které tvoří členové Společenství, tj. všichni vlastníci jednotek v domě. Každý z členů Společenství má na shromáždění počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech. V případě, že je vlastníkem jednotky Společenství, pak se k jeho hlasu nepřihlíží.

(2) Do působnosti shromáždění patří:

a) změna stanov,

b) změna prohlášení o rozdělení práva k Domu a Pozemku na vlastnické právo k jednotkám,

c) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,

d) určení osoby správce a o jeho změně, schválení Smlouvy o správě Domu se správcem a schválení změny Smlouvy o správě Domu v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti správce,

e) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření Společenství a správě Domu; pokud je správa Domu vykonávána správcem, předkládá zprávu rovněž správce v rozsahu a způsobem uvedeným ve Smlouvě o správě Domu.

f) schválení celkové výše příspěvku na správu Domu a Pozemku pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,

g) schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky,

h) rozhodování

 1. o členství Společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
 2. o změně účelu užívání Domu nebo Bytu,
 3. o změně podlahové plochy Bytu,
 4. o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,
 5. o změně podílu na společných částech,
 6. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
 7. o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku 2.000,- Kč v průměru na každou jednotku; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech

i) udělování předchozího souhlasu

 1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání
  s nimi, přičemž k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí ve vlastnictví Společenství nebo k jinému nakládání s nimi může shromáždění dát předchozí souhlas jen v případě, jde-li o nabytí nemovité věci pro účely správy Domu a Pozemku;
 2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací nebo zůstatková cena v kalendářním roce převyšuje souhrnnou částku 50.000,-Kč nebo k jinému nakládání s nimi;
 3. k uzavření smlouvy o úvěru Společenstvím dle čl. III. odst. 6. stanov včetně schválení výše a podmínek úvěru,
 4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce dle čl. III. odst. 6. stanov, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,
 1. schválit domovní řád, kterým budou stanovena podrobnější pravidla pro užívání společných částí Domu a Pozemku; namísto domovního řádu mohou být schválena též jednotlivá pravidla pro užívání společných částí
 2. rozhodování v dalších záležitostech určených těmito stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

(3) Výbor svolává shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Výbor svolá shromáždění i z podnětu nejméně dvou členů Společenství, kteří mají společně více než čtvrtinu hlasů. Pokud by tak výbor neučinil a shromáždění nesvolal, svolají shromáždění vlastníci, kteří podnět ke svolání dali a to na náklad Společenství. Pokud je shromáždění svoláno z podnětu vlastníků jednotek, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět dal.

(4) Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se vhodí všem členům Společenství nejméně 15 dní před konáním jednání do listovních schránek příslušejícím k jejich jednotkám, a současně vyvěsí v domě na domovní nástěnce. Pozvánka může být zaslána také elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v Seznamu členů nebo poštou na adresu člena uvedenou v katastru nemovitostí nebo na jinou adresu, uvedenou v Seznamu členů; doručování pozvánky tímto způsobem však není povinné. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání shromáždění. K pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se může člen Společenství s těmito podklady seznámit, přičemž podklady musí být členům dostupné nejméně 15 dní před konáním zasedání shromáždění.

(6) Kdo shromáždění svolal, může jej odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Pokud je shromáždění svoláno z podnětu vlastníků jednotek, může být zasedání odvoláno nebo odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo podnět dal.

(7) Každý člen Společenství je oprávněn účastnit se zasedání shromáždění a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Společenství, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání shromáždění.

(8) Člen Společenství může zmocnit jiného člena Společenství vlastníků nebo kteroukoliv jinou osobu, aby ho zastupovala při účasti na shromáždění nebo na všech shromážděních, a to včetně hlasování. Zmocnění musí mít písemnou formu, zastoupení dle generální plné moci se připouští. Podpisy na plné moci nemusejí být úředně ověřeny.

(9) Spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva na shromáždění. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. Zmocnění musí mít písemnou formu; podpisy nemusí být úředně ověřeny.

(10) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti členů Společenství, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných členů Společenství, pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžadují vyšší počet hlasů.

(11) K přijetí usnesení o změně účelu užívání Domu je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Mění-li se všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu Domu a Pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se také souhlas všech vlastníků jednotek.

(12) Spoluvlastníci jednotky jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a na schůzi shromáždění hlasují jako jeden vlastník - člen Společenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech, přičemž váha hlasu je nedělitelná.

(13) Při rovnosti hlasů se po dalším objasnění řešeného problému hlasuje znovu. Je-li výsledkem tohoto opětovného hlasování rovnost hlasů, nelze již o dané věci znovu na stejném zasedání hlasovat.

(14) Zasedání shromáždění zahájí předseda Společenství vlastníků. V případě svolání zasedání shromáždění vlastníky jednotek zahájí zasedání shromáždění člen Společenství vlastníků zmocněný těmito vlastníky jednotek. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je shromáždění schopno se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a zapisovatele. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže shromáždění rozhodne o předčasném ukončení. Před přijetím každého usnesení zjistí předseda zasedání počet přítomných členů, po hlasování uvede, počet souhlasných hlasů pro přijetí usnesení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů Společenství vlastníků.

(15) Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání shromáždění a to do 30 dnů ode dne jeho konání. Není-li to možné, vyhotoví zápis předseda zasedání nebo zapisovatel. Zápis musí obsahovat:

 • kdo shromáždění svolal,

 • datum a místo konání shromáždění,

 • kdo shromáždění zahájil

 • kdo shromáždění předsedal a kdo byl zvolen zapisovatelem

 • přijatá usnesení,

 • výsledky hlasování Uvedení počtu přítomných členů a počtu souhlasných hlasů při přijetí každého usnesení),

 • námitky členů proti rozhodnutí shromáždění, kteří požádali o jejich zaprotokolování,

 • kdy byl zápis vyhotoven

Zápis podepisuje předsedající zasedání a zapisovatel. Přílohu zápisu tvoří listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Každý z vlastníků má právo nahlížet do zápisů ze zasedání shromáždění a to v sídle Společenství nebo v sídle správce, je-li určen. Každý z vlastníků si vyžádat zápis z jednání shromáždění. Zápisy budou primárně zasílány na emailové adresy členů uvedené v Seznamu členů; pokud o to člen požádá a nahradí náklady s tím spojené, mohou být zaslány i poštou.

(16) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i Společenství, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla předložena shromáždění; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí shromáždění. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká. Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.

Čl. VI

Rozhodování per rollam

(1) Připouští se rozhodování mimo zasedání shromáždění a to ve všech případech, které spadají do působnosti shromáždění.

(2) Návrh na rozhodování mimo zasedání může dát výbor, ale i jiné osoby oprávněné svolat shromáždění (čl V. odst. 3 stanov). Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než patnáct dní. Návrh na rozhodování mimo zasedání se doručuje stejným způsobem jako pozvánka na shromáždění (čl. V odst. 3 stanov).

(3) K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

(4) Výbor oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady Společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl.

(5) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu Domu a Pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

Čl. VII

Výbor

(1) Výbor je voleným a statutárním orgánem Společenství. Výbor je výkonným orgánem Společenství, řídí a organizuje běžnou činnost Společenství, rozhoduje ve věcech spojených se správou Domu a Pozemku s výjimkou těch věcí, které jsou obecně závazným právním předpisem a těmito stanovami svěřeny do výlučné působnosti shromáždění, nebo které si shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

(2) Výbor zastupuje Společenství ve všech záležitostech. Společenství zastupují vždy alespoň dva členové výboru společně. Kdo za Společenství podepisuje, připojí k názvu Společenství svůj podpis a údaj o své funkci.

(3) Výbor je tříčlenný. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Na svém prvním zasedání výbor zvolí ze svého středu předsedu. První zasedání výboru svolává jeho nejstarší člen, který také řídí jeho zasedání do zvolení předsedy.

(4) Výbor svolává předseda podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Nesvolává-li v dohodnutých lhůtách výbor předseda nebo není-li funkce předsedy obsazena, svolají výbor jeho další členové.

(5) Členem výboru může být fyzická i právnická osoba. Způsobilým být členem výboru je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Členem voleného orgánu Společenství nemůže být současně ten, jehož příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel (manželka) je členem voleného orgánu Společenství. Je-li členem výboru právnická osoba, zmocní tato fyzickou osobu, aby ji při výkonu funkce zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

(6) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem výboru, oznámila-li to před svým zvolením shromáždění; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky. Byl-li osvědčen úpadek osoby, která je členem výboru, oznámí to tato osoba bez zbytečného odkladu Společenství. Nedošlo-li k oznámení, může se domáhat každý, kdo na tom má právní zájem, aby člena výboru z funkce odvolal soud. To neplatí, rozhodlo-li shromáždění, poté, co se o osvědčení úpadku této osoby dozvědělo, že má ve funkci setrvat.

(7) Závazek k výkonu volené funkce v orgánu Společenství je závazkem osobní povahy a člen voleného orgánu Společenství se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce. Člen výboru je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

(8) Funkční období členů výboru činí 5 let a počíná běžet dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období nebo dnem zvolení nového či nových členů výboru. Člen výboru může být volen do funkce opětovně.

(9) Člen výboru může během funkčního období ze své funkce odstoupit. Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce, doručí prohlášení o odstoupení statutárnímu orgánu Společenství, funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení. Za člena voleného orgánu, který odstoupil nebo byl odvolán z funkce, provede shromáždění novou volbu na nejbližší schůzi shromáždění.

(10) Členům volených orgánů může být poskytnuta odměna za výkon funkce; její výši schvaluje shromáždění.

(11) Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů členů. Každý člen výboru má jeden hlas. Z jednání výboru se pořizuje zápis.

(12) Jestliže s tím souhlasí všichni členové výboru, může výbor činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné.

(13) Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání výboru.

(14) Výbor zejména:

a) zajišťuje záležitosti Společenství ve věcech správy Domu a Pozemku a další činnosti Společenství, které nejsou ve výlučné působnosti shromáždění nebo pokud si je shromáždění nevyhradilo,

b) v souladu s právními předpisy, s těmito stanovami a s usneseními shromáždění zastupuje Společenství vlastníků navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá

 
 Nahoru