Vzor s výkladem - Speciální plná moc udělená několika zmocněncům podle § 441 NOZGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Speciální plná moc udělená několika zmocněncům podle § 441 NOZ

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.5
Vzor s výkladem – Speciální plná moc udělená několika zmocněncům podle § 441 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Jaroslav Dvořák

narozen 15. 5. 1960

trvale bytem Jarošova 17, Jaroměř, PSČ 551 01

(dále jen „zmocnitel”)

v souladu s § 441 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”), tímto

uděluje plnou moc

Jaroslavu Tkadlecovi
narozenému 15. 4. 1965

a

Mileně Tkadlecové
narozené 12. 6. 1968
oba trvale bytem Jakutská 15, Praha 5, PSČ 150 00

(dále jen „zmocněnci”),

aby zmocnitelovým jménem jednali, podepisovali a činili právní jednání ve věci uzavření (podepsání) smlouvy, jejímž předmětem je úplatné nabytí vlastnického práva k obráběcímu stoji KOOP 555 od Jaroslava Kempného, nar. 5. 6. 1980, a to za podmínek a za kupní cenu sjednaných zmocněnci (dále jen „kupní smlouva”), včetně sjednání obsahových náležitostí takové kupní smlouvy.

Zmocněnci jsou oprávněni zastupovat zmocnitele ve veškerých záležitostech s tímto souvisejícími, zejména pak k tomu, aby uzavřeli kupní smlouvu, a dále aby v této věci přebírali veškeré listiny, přijímali písemnosti, podávali návrhy, žaloby a žádosti, uzavírali smír a narovnání, uznávali uplatněné nároky a vzdávali se jich, vymáhali nároky a jejich plnění přijímali, potvrzovali a činili další nezbytná opatření.

Každý ze zmocněnců je oprávněn jednat za zmocnitele samostatně.*

V ………………………… dne …..………

………………………………

zmocnitel

Prohlašujeme, že výše uvedené zmocnění přijímáme:

V ………………………… dne …..……… V ………………………… dne …..………

…………………………………. ………………………………….

zmocněnec – Jaroslav Tkadlec zmocněnec – Milena Tkadlecová

Výklad:

Zastoupení nevzniká udělením plné moci, neboť plná moc slouží jen jako potvrzení zastoupeného o tom, že zastoupení bylo ujednáno a vzniklo. Plná moc je tedy jednostranné právní jednání zmocnitele, určené třetí osobě (třetím osobám), v němž zmocnitel prohlašuje, že si zvolil zmocněnce, aby ho zastupoval v rozsahu uvedeném v této plné moci; plná moc z hlediska obsahu právního jednání představuje osvědčení (průkaz) o zastoupení, vzniklém na základě dohody o zastoupení či zmocnění (upraveno podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 4. 2010 sp. zn. 21 Cdo 5429/2007).

* Plnou moc lze udělit i několika zmocněncům společně. Není-li v plné moci udělené několika zmocněncům určeno jinak, musejí jednat všichni společně. Pokud chcete, aby mohli zmocněnci jednat pouze společně, pak ze vzoru vypusťte větu označenou hvězdičkou.

Jinak musí být obsahem plné moci:

specifikace zmocnitele,

specifikace zmocněnců,

rozsah zmocněncova zmocnění.

Obecně rozlišujeme:

a) zástupčí oprávnění neomezené (generální plná moc), kdy je zástupce zmocněn ke všem právním jednáním za zmocnitele s výjimkou:

těch, pro

 
 Nahoru