Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o zřízení zástavního práva ke kmenovému listu podle § 1309 NOZ Garance

15.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.8.3
Vzor s výkladem – Smlouva o zřízení zástavního práva ke kmenovému listu podle § 1309 NOZ

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Alfa, s.r.o.

se sídlem Kolbenova 12, Praha 9, PSČ 190 00

IČO 12345678

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1234

zastoupená jednatelem Ing. Davidem Novotným

(dále jen „zástavní věřitel”)

a

Beta, s.r.o.

se sídlem Hradecká 765/12, Praha 7, PSČ 170 00

IČO 34678765

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 6876

zastoupená jednatelem Janem Pavlíčkem

(dále jen „zástavce”)

(zástavce a zástavní věřitel dále jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřely podle § 1309 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o zřízení zástavního práva ke kmenovému listu

(dále jen „smlouva”):

Úvodní ustanovení

Vzhledem k tomu, že:

 • na základě smlouvy o úvěru ze dne 10. 12. 2019 (dále jen „smlouva o úvěru”) uzavřené mezi zástavcem jako úvěrovaným a zástavním věřitelem jako úvěrujícím se zástavní věřitel zavázal poskytnout zástavci úvěr ve výši 40.000.000 Kč (slovy čtyřicet milionů korun českých), a to za podmínek stanovených smlouvou o úvěru,

 • jednou z podmínek poskytnutí úvěru podle smlouvy o úvěru je zřízení zástavního práva ke kmenovému listu (jak je tento pojem definován níže) k zajištění veškerých dluhů zástavce jako úvěrovaného vůči zástavnímu věřiteli ze smlouvy o úvěru a

 • k zajištění úplného a včasného splacení zajištěných dluhů (jak je tento pojem definován níže) si zástavce přeje poskytnout zástavnímu věřiteli zajištění ve formě zástavního práva ke kmenovému listu,

smluvní strany se dohodly následovně:

Článek I

Definice a výklad smlouvy

1.1 Není-li uvedeno v této smlouvě jinak, mají definovaná slova a spojení vyskytující se ve smlouvě dále uvedený význam:

 1. „kmenový list” znamená kmenový list č. KL01 vydaný na základní podíl ve společnosti (jak je tento pojem definován níže) o velikosti vkladu 1.000.000 Kč, vydaný na řad zástavce,
 2. „datum splnění” znamená okamžik, kdy veškeré zajištěné dluhy byly zcela splaceny (bez ohledu na to, jestli byly splněny v čase řádné nebo mimořádné splatnosti) a ani zástavce, ani zástavní věřitel nemají vůči sobě žádné existující ani podmíněné dluhy ze smlouvy o úvěru,
 3. „občanský zákoník” znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 4. „podíl” znamená podíl ve společnosti o velikosti 100 %, jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 1.000.000 Kč, který je představován kmenovým listem,
 5. „přímý prodej” má význam uvedený v bodě 6.1 této smlouvy,
 6. „společnost” znamená společnost GAMA s.r.o., se sídlem Kolbenova 12, Praha 9, PSČ 190 00, IČO 12345658, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 42215, která jako emitent vydala kmenový list,
 7. „smlouva o úvěru” má význam uvedený v bodě (A) úvodních ustanovení,
 8. „zajištěné dluhy” znamenají veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné peněžité dluhy zástavce vůči zástavnímu věřiteli, které zástavce je nebo bude povinen uhradit zástavnímu věřiteli na základě smlouvy o úvěru a které co do výše a měny odpovídají částkám dlužným podle smlouvy o úvěru, včetně:

−dluhů z titulu smlouvy o úvěru na splacení jistiny úvěru až do výše 40.000.000 Kč (slovy čtyřicet milionů korun českých), spolu s příslušenstvím, kterým jsou úroky, úroky z prodlení, úroky z úroků z prodlení a náklady spojené s uplatněním těchto pohledávek,

−veškerých stávajících i budoucích, nepodmíněných i podmíněných peněžitých dluhů z titulu smlouvy o úvěru (i) na zaplacení veškerých částek dlužných podle smlouvy o úvěru, jako jsou zejména poplatky, provize, odměny, výdaje, náklady a jiné částky související s úvěrem, (ii) na zaplacení nákladů spojených s uplatněním a vymáháním dluhů, k jejichž vzniku došlo nebo dojde v souladu se smlouvou o úvěru, zejména nákladů na rozhodčí nebo soudní řízení, včetně nákladů výkonu rozhodnutí v takových řízeních vydaných, (iii) vzniklé v souvislosti s uzavřením nebo udržováním v platnosti a účinnosti smlouvy o úvěru a jejích případných dodatků, (iv) vzniklé z titulu odpovědnosti zástavce za škodu způsobenou zástavnímu věřiteli porušením nebo neplatností smlouvy o úvěru. Za porušení se pro tyto účely považuje i nesprávnost, nepravdivost nebo neúplnost prohlášení a ujištění zástavce, (v) vzniklé z titulu bezdůvodného obohacení zástavce na úkor zástavního věřitele v případě plnění na základě neplatné smlouvy o úvěru, (vi) vzniklé v souvislosti s nároky zástavního věřitele z odstoupení od smlouvy o úvěru, a/nebo (vii) na úhradu jakýchkoliv jiných částek podle smlouvy o úvěru; a

−veškeré stávající i budoucí, nepodmíněné i podmíněné peněžité dluhy zástavce vůči zástavnímu věřiteli z titulu této smlouvy, včetně dluhů spojených s uzavřením této smlouvy a jakýchkoliv dodatků této smlouvy, udržováním platnosti a účinnosti této smlouvy, porušením závazků zástavce podle této smlouvy a udržováním platnosti a účinnosti, výkonem a vymáháním práv zástavního věřitele podle této smlouvy, včetně nákladů spojených s realizací zástavního práva podle této smlouvy,

−s tím, že zajištěnými dluhy jsou dluhy až do souhrnné výše 60.000.000 Kč (slovy šedesát milionů korun českých), které budou vznikat v období ode dne podpisu smlouvy o úvěru až do 31. prosince 2022,

 1. „základní kapitál” znamená základní kapitál společnosti, který je ke dni uzavření této smlouvy ve výši 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých),
 2. „zákon o podnikání na kapitálovém trhu” znamená zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
 3. „zákon o veřejných dražbách” znamená zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů,
 4. „zástavní právo” má význam uvedený v bodě 2.2 (Zřízení zástavního práva).

1.2 Výrazy nedefinované v této Smlouvě. Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, výrazy použité v této smlouvě, ale zde nedefinované (včetně úvodních ustanovení), mají význam uvedený ve smlouvě o úvěru.

1.3 Výklad. Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, v této smlouvě:

(a) nadpisy slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této smlouvy,

(b) výraz „zakladatelská právní jednání” zahrnuje stanovy, společenskou smlouvu nebo jakékoliv obdobné zakladatelské právní jednání obchodní společnosti,

(c) slova v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak,

(c) odkaz na jakýkoliv odstavec, článek, stranu nebo přílohu je odkazem na příslušný odstavec, článek, stranu nebo přílohu této smlouvy,

(d) odkaz na jakýkoliv dokument zahrnuje jakýkoliv dodatek, změnu, náhradu nebo novaci takového dokumentu, ale pouze pokud takovýto dodatek, změna, náhrada nebo novace tohoto dokumentu neporušuje tuto smlouvu, a

(e) odkaz na jakoukoliv stranu jakéhokoliv dokumentu zahrnuje nástupce a povolené postupníky takové strany.

Článek II

Zřízení zástavního práva

2.1 Výlučné vlastnictví. Zástavce prohlašuje, že je výlučným a neomezeným vlastníkem kmenového listu.

2.2 Zřízení zástavního práva. K zajištění řádného a včasného splnění zajištěných dluhů tímto zřizuje zástavce ve prospěch zástavního věřitele v souladu s § 1312 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zástavní právo ke kmenovému listu (dále jen „zástavní právo”). Pro vyloučení pochybností se zástavní právo vztahuje na veškeré příslušenství, výnosy a přírůstky náležející ke kmenovému listu, resp. k podílu, který je představován kmenovým listem. Zástavní věřitel tímto zástavní právo od zástavce přijímá.

2.3 Vznik zástavního práva. Zástavní právo ke kmenovému listu vznikne v souladu s § 1328 občanského zákoníku vyhotovením zástavního rubopisu ve prospěch zástavního věřitele na kmenovém listu a předáním kmenového listu zástavcem zástavnímu věřiteli. Zástavce vyhotoví zástavní rubopis a předá kmenový list zástavnímu věřiteli současně s podpisem této smlouvy. Zástavní rubopis bude vyhotoven v souladu s § 1328 odst. 2 občanského zákoníku a ve znění uspokojivém pro zástavního věřitele. O předání kmenového listu sepíšou smluvní strany předávací protokol, který bude formou a obsahem odpovídat vzoru uvedenému v příloze č. 1 (Vzor předávacího protokolu).

2.4 Zánik zástavního práva. Zástavní právo zůstane v platnosti a účinnosti až do data splnění. Zástavní věřitel vyznačí zánik zástavního práva na kmenovém listu škrtnutím zástavního rubopisu a předá kmenový list zpět zástavci do 5 (pěti) pracovních dnů po dni zániku zástavního práva.

2.5 Žádné finanční zajištění. Smluvní strany stanoví, že tato smlouva nezakládá finanční zajištění ve smyslu zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že pro účely této smlouvy je vyloučeno použití zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů.

2.6 Zákaz zřízení jiného zástavního práva ke kmenovému listu. Zástavce a zástavní věřitel se dohodli, že zástavce nezřídí od podpisu této smlouvy až do data splnění jiné zástavní právo (kromě zástavního práva) ke kmenovému listu, včetně všech jejích součástí a příslušenství.

Článek III

Prohlášení a ujištění

3.1 Prohlášení a ujištění. Zástavce tímto prohlašuje a ujišťuje zástavního věřitele, že:

 1. zástavce a společnost jsou plně seznámeni s obsahem smlouvy o úvěru a souhlasí s jejich obsahem včetně všech příloh a dodatků, zejména je jim známo ujednání mezi smluvními stranami o výši úroků, způsobu výpočtu a splatnosti úroků,
 2. zástavce a společnost mají veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, která je podle právních předpisů potřebná k uzavření této smlouvy a/nebo k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této smlouvy,
 3. společnost je osobou řádně založenou a existující v souladu s právním řádem České republiky,
 4. zástavce má veškerá povolení a souhlasy nezbytné k tomu, aby uzavřel tuto smlouvu, plnil povinnosti z ní vyplývající a podnikl veškeré nezbytné či žádoucí kroky k tomu, aby mohl realizovat záležitosti předvídané touto smlouvou, veškeré tyto souhlasy byly získány a takovéto souhlasy jsou stále platné a účinné, a s uzavřením této smlouvy udělila souhlas jeho manželka,
 5. základní kapitál společnosti činí ke dni uzavření této Smlouvy 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) a byl plně splacen,
 6. kmenový list byl společností platně vydán, vklad do základního kapitálu je plně splacen, nebyla od něj oddělena samostatně převoditelná práva a převoditelnost kmenového listu nebyla jakýmkoliv způsobem omezena,
 7. zástavce je výlučným a neomezeným vlastníkem kmenového listu, na kterém s výjimkou zástavního práva nevázne žádné zástavní právo, jiné věcné právo k věci cizí, zatížení ani jakékoliv jiné právo ve prospěch třetích osob existující zejména za účelem zajištění dluhů zástavce. Zástavce neprodal ani se nezavázal prodat a ani jinak nepřevedl ani se (vyjma na základě této smlouvy) nezavázal jinak převést kmenový list či jakákoliv práva s ním spojená nebo jakýkoliv užitek z nich či z jejich části plynoucí včetně jakýchkoliv budoucích závazků,
 8. kmenový list ani jakékoliv právo s ním spojené není předmětem žádného sporu, soudního, rozhodčího, správního řízení či jiného obdobného řízení ani žádného nároku vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby přiznaného pravomocným rozhodnutím,
 9. zástavce neprovedl žádné právní jednání nebo úkony, které by mohly zástavnímu věřiteli zabránit ve vymáhání jakýchkoliv ustanovení této smlouvy nebo které by mohly takové vymáhání ze strany zástavního věřitele jakkoliv omezit, a zástavce si není vědom žádné skutečnosti, která by mohla zabránit vzniku zástavního práva,
 10. podle nejlepšího vědomí zástavce (i) ve vztahu ke společnosti nebyl podán žádný insolvenční návrh, návrh na vyhlášení moratoria ani povolení reorganizace (s výjimkou takových návrhů, o kterých zástavce zástavního věřitele písemně informoval a ve vztahu ke kterým doložil, že takové návrhy jsou zjevně neoprávněné a že společnost a/nebo zástavce činí řádně veškeré kroky k tomu, aby takové zjevně neoprávněné návrhy byly bezodkladně zamítnuty) a zástavce ani společnost nezamýšlejí takový návrh podat či jeho podání iniciovat, (ii) žádný soud neprohlásil úpadek zástavce ani společnosti ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci zástavce nebo společnosti, (iii) společnost nezahájila jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadala třetí osobě, (iv) žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek majetku zástavce a/nebo společnosti, (v) zástavce ani společnost nejsou v úpadku ani hrozícím úpadku ani nesplňují podmínky pro prohlášení úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 IZ, (vi) zástavce ani společnost nebyli předvoláni k prohlášení o majetku a zástavce si ani není vědom, že by byl podán návrh na prohlášení o majetku zástavce a/nebo společnosti, (vii) valná hromada ani žádný soud nerozhodly o zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace, a žádná z těchto událostí nehrozí,
 11. uzavření této smlouvy a přijetí povinností z ní vyplývajících a jejich následné plnění ze strany zástavce nepovede k porušení (i) žádné smlouvy, dluhopisu nebo jiného instrumentu nebo úmluvy, jejíž stranou zástavce je nebo jež je pro zástavce závazná, (ii) stanov či jiných zakladatelských právních jednání a vnitřních předpisů společnosti ani (iii) platných právních předpisů, nařízení nebo správních či soudních rozhodnutí závazných pro zástavce,
 12. veškeré údaje předložené zástavcem v souvislosti s touto smlouvou jsou aktuální, pravdivé a úplné,
 13. nemá žádné daňové nedoplatky ani splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a
 14. zástavní právo zřízené výlučně ve prospěch zástavního věřitele na základě této smlouvy bude zřízeno a vznikne jako zástavní právo prvního pořadí.

3.2 Důvěra. Zástavce bere na vědomí, že zástavní věřitel tuto smlouvu uzavírá spoléhaje se v plném rozsahu na každé jednotlivé prohlášení a ujištění učiněné zástavcem v bodě 3.1 (Prohlášení a ujištění). Zástavce dále zástavnímu věřiteli zaručuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou všechna jím uvedená prohlášení a ujištění ve všech podstatných ohledech aktuální, pravdivá a správná.

Článek IV

Povinnosti zástavce

4.1 Povinnosti zástavce. Zástavce se tímto zavazuje, že:

 1. provede na své náklady veškeré úkony či právní jednání a poskytne ujištění, které bude zástavní věřitel vyžadovat nebo které budou potřebné k platnému zřízení, zachování, ochraně nebo případnému výkonu zástavního práva v souladu s touto smlouvou, zejména v tomto smyslu podepíše veškeré doklady, listiny a dohody, získá potřebné souhlasy, schválení a jiná zmocnění a vydá veškeré pokyny, které bude zástavní věřitel považovat za vhodné k uplatnění jakéhokoliv práva vyplývajícího z této smlouvy nebo z právních předpisů,
 2. bude na vyžádání zástavního věřitele ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů poskytovat zástavnímu věřiteli všechny informace, které se týkají zástavního práva, kmenového listu nebo jsou jiným způsobem podstatné pro vztah zástavce a zástavního věřitele na základě této smlouvy, a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat zástavního věřitele o tom, že nastala jakákoliv skutečnost, na jejímž základě (i) třetí osoba nabyla nebo mohla nabýt jakékoliv právo ke kmenovému listu, (ii) došlo nebo mohlo dojít k ohrožení existence zástavního práva nebo k jakémukoliv omezení nebo znemožnění výkonu zástavního práva,
 3. v den podpisu této smlouvy opatří kmenový list zástavním rubopisem v souladu s aktuálně platnými právními předpisy, který bude přijatelný pro zástavního věřitele, a předá kmenový list v souladu s bodem 2.3 (Vznik zástavního práva) zástavnímu věřiteli a učiní veškeré jiné úkony či právní jednání potřebné pro platný vznik zástavního práva ke kmenovému listu,
 4. poskytne zástavnímu věřiteli na základě jeho žádosti veškeré podklady, listiny a dokumenty vztahující se ke kmenovému listu a umožní zástavnímu věřiteli provést takové úkony či právní jednání týkající se zástavního práva, které bude zástavní věřitel považovat za nezbytné k ochraně a zachování práv a nároků zástavního věřitele ve vztahu k zástavnímu právu a pro účely zachování, uplatnění a vymáhání práv zástavního věřitele vyplývajících z této smlouvy nebo s ní souvisejících,
 5. neprovede ani neumožní jiné osobě provedení žádného úkonu či právního jednání, které by mohly ohrozit nebo negativně ovlivnit hodnotu podílu, resp. kmenového listu či jejich existenci, a bude vykonávat svá práva související s kmenovým listem s péčí řádného hospodáře,
 6. nezřídí ani neumožní existenci jakéhokoliv zajištění (jiného než zřízeného ve prospěch zástavního věřitele), jiného věcného práva, práva ujednaného jako věcné právo či jiného práva třetí osoby ke kmenovému listu, neprodá ani jinak nezcizí, neposkytne předkupní právo ani souhlas se zcizením kmenového listu nebo práv s ním souvisejících,
 7. bude řádně a včas platit veškeré daně a poplatky vyplývající z právních předpisů a rozhodnutí příslušných orgánů, kterými je zástavce vázán,
 8. zřídí zástavní právo ve prospěch zástavního věřitele za účelem zajištění zajištěných dluhů k veškerým dalším kmenovým listům nebo podílům vydaným společností, které Zástavce nabude po podpisu této smlouvy, a za tím účelem bez zbytečného odkladu po jejich nabytí [nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů] uzavře se zástavním věřitelem smlouvu o zřízení zástavního práva (která bude v zásadě po formální a obsahové stránce odpovídat této smlouvě) k takovým cenným papírům nebo podílům.

Článek V

Nakládání se zástavou

5.1 Právo na plnění. Nebude-li kterýkoliv ze zajištěných dluhů řádně a včas splněn, má zástavní věřitel právo obdržet přímo od společnosti a ponechat si veškeré dividendy, jiné podíly na zisku a další platby, podíly a příspěvky spojené s kmenovým listem, resp. podílem, nebo z nich odvozené, a zástavce provede veškeré úkony či právní jednání, zejména učiní předání odpovídajících vyrozumění společnosti, která bude zástavní věřitel považovat za nezbytná nebo vhodná. Veškeré dividendy, jiné podíly na zisku a další platby, podíly a příspěvky spojené s kmenovým listem, resp. podílem, nebo z nich odvozené, které obdrží zástavce, je zástavce povinen odevzdat zástavnímu věřiteli, tj. tyto platby budou obdrženy ve prospěch zástavního věřitele, a jestliže tak zástavní věřitel určí, budou odděleny od ostatních fondů zástavce a budou bezodkladně na požádání zástavního věřitele během trvání prodlení se splacením zajištěných dluhů uhrazeny zástavnímu věřiteli ve stejné formě, v jaké byly obdrženy zástavcem. Zástavce je oprávněn obdržet od zástavního věřitele podíly na zisku a další platby, podíly a příspěvky spojené s kmenovým listem, resp. podílem, nebo z nich odvozené a nakládat s nimi pouze v souladu se smlouvou o úvěru jako s plněním určeným na úhradu zajištěných dluhů, které nebyly řádně a včas splněny.

5.2 Hlasování. Hlasovací práva spojená s kmenovým listem náležejí zástavci. V případě porušení, zejména ve formě prodlení se splacením zajištěných dluhů, zástavce tímto v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy zmocňuje zástavního věřitele, aby od okamžiku, kdy nastal případ porušení, až do doby úplného odstranění případu porušení vykonával veškerá práva spojená s kmenovým listem, zejména aby hlasoval na valné hromadě společnosti, resp. činil rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady, a v souvislosti s takovým hlasováním prováděl jakékoliv jiné úkony s ohledem na kmenový list podle svého výhradního uvážení se stejnou účinností a platností, jako kdyby byl zástavní věřitel jejich jediným vlastníkem. Pro tyto účely je zástavce povinen provést všechny takové úkony, které budou nezbytné nebo vhodné k tomu, aby zástavní věřitel realizoval veškerá práva uvedená v předchozí větě.

Článek VI

Výkon zástavního práva

6.1 Výkon zástavního práva. Aniž by tím byla dotčena jiná práva, která má zástavní věřitel podle českého práva, pokud kterýkoliv ze zajištěných dluhů není splněn řádně a včas, je zástavní věřitel oprávněn vykonat zástavní právo vlastním jménem a na náklady zástavce kterýmkoliv z uvedených způsobů a podle vlastní volby v souladu s tímto bodem 6.1 (Výkon zástavního práva). Smluvní strany se výslovně dohodly, že zástavní věřitel je oprávněn vykonat zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoliv z uvedených způsobů:

 1. ve veřejné dražbě prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, který má povolení k poskytování investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, nebo zahraniční osoby, která má povolení k poskytování této investiční služby, kteří budou pro účely prodeje kmenového listu vybráni zástavním věřitelem podle jeho výlučného uvážení,
 2. přímým prodejem (jak definováno dále), nebo
 3. jakýmkoliv jiným způsobem, který umožňují právní předpisy, včetně těch, které vstoupí v platnost a účinnost po podpisu této smlouvy.

Zástavce a zástavní věřitel tímto sjednávají, že zástavní věřitel je oprávněn prodat kmenový list též přímým prodejem třetí osobě za podmínek stanovených § 1365 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „přímý prodej”). Zástavní věřitel je při přímém prodeji povinen postupovat s odbornou péčí v zájmu svém i zástavce tak, aby kmenový list prodal za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na daném místě a v daném čase. Zástavní věřitel není povinen jakýmkoliv způsobem odkládat prodej zastaveného kmenového listu za účelem zvýšení prodejní ceny. Zástavní věřitel a zástavce tímto souhlasí, že požadavky § 1365 odst. 1 občanského zákoníku budou naplněny, pokud přímý prodej proběhne za splnění níže uvedených podmínek:

 1. zástavní věřitel zašle zástavci v písemné formě oznámení o započetí výkonu zástavního práva alespoň 30 dnů předem,
 2. zástavní věřitel zveřejní svůj záměr přímého prodeje způsobem, který bude považovat za vhodný vzhledem k povaze prodávaných aktiv a