Vzor s výkladem - Smlouva o výstavbě formou půdní vestavby v domě s jednotkami podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, uzavřená podle § 1170 v návaznosti na § 3063 NOZGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o výstavbě formou půdní vestavby v domě s jednotkami podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, uzavřená podle § 1170 v návaznosti na § 3063 NOZ

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.5.1
Vzor s výkladem – Smlouva o výstavbě formou půdní vestavby v domě s jednotkami podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, uzavřená podle § 1170 v návaznosti na § 3063 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

Půdní nástavby trading s.r.o.

IČO 56785312

se sídlem Loučná 716/24, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2222

zastoupená jednatelem Josefem Pánkem

na straně jedné (dále jen „stavebník”)

a

1. Adriena Blahoutová

rodné číslo 557210/2233

trvale bytem Hlavní 720/6, Praha 10 – Vršovice, PSČ 110 00

(dále jen „vlastník č. 1”)

2. Pavel Bareš

rodné číslo 650310/1076

trvale bytem Hlavní 720/6, Praha 10 – Vršovice, PSČ 110 00

(dále jen „vlastník č. 2”)

3. Manželé

Milan Koubek

rodné číslo 500210/205

a

Nina Koubková

rodné číslo 565910/4565

oba trvale bytem Hlavní 720/6, Praha 10 – Vršovice, PSČ 110 00

(dále jen „vlastník č. 3”)

4. Lenka Červená

rodné číslo 795410/4597

trvale bytem Hlavní 720/6, Praha 10 – Vršovice, PSČ 110 00

(dále jen „vlastník č. 4”)

5. Lucie Damiánová

rodné číslo 755210/2557

trvale bytem Hlavní 720/6, Praha 10 – Vršovice, PSČ 110 00

(dále jen „vlastník č. 5”)

6. Marta Dvořáčková

rodné číslo 785301/3587

trvale bytem Hlavní 720/6, Praha 10 – Vršovice, PSČ 110 00

(dále jen „vlastník č. 6”)

7. Marcela Doubková

rodné číslo 625427/4526

trvale bytem Hlavní 720/6, Praha 10 – Vršovice, PSČ 110 00

(dále jen „vlastník č. 7”)

8. Michaela Sosnová

rodné číslo 815333/3518

trvale bytem Hlavní 720/6, Praha 10 – Vršovice, PSČ 110 00

(dále jen „vlastník č. 8”)

9. Manželé

Ing. Pavel Kopáč

rodné číslo 5411710/5145

a

Ing. Marcela Kopáčová

rodné číslo 576010/2448

oba trvale bytem Klánská 553/37, Praha 10 – Vršovice, PSČ 110 00

(dále jen „vlastník č. 9”)

10. Věra Kovářová

rodné číslo 565333/3515

trvale bytem Hlavní 720/6, Praha 10 – Vršovice, PSČ 110 00

(dále jen „vlastník č. 10”)

11. Jan Krutil

rodné číslo 741010/1047

trvale bytem Hlavní 720/6, Praha 10 – Vršovice, PSČ 110 00

(dále jen „vlastník č. 11”)

12. Alice Lipovská

rodné číslo 665310/3566

trvale bytem Hlavní 720/6, Praha 10 – Vršovice, PSČ 110 00

(dále jen „vlastník č. 12”)

13. Mgr. Alena Šímová

rodné číslo 765210/2567

trvale bytem V Březinkách, č. ev. 20, Blatnice, PSČ 281 63

(dále jen „vlastník č. 13”)

14. Manželé

Václav Uhlíř

rodné číslo 275810/137

a

Miloslava Uhlířová

rodné číslo 310210/664

oba trvale bytem Hlavní 720/6, Praha 10 – Vršovice, PSČ 110 00

(dále jen „vlastník č. 14”)

15. Emil Vondrák

rodné číslo 850333/3388

bytem Hlavní 720/6, Praha 10 – Vršovice, PSČ 110 00

(dále jen „vlastník č. 15”)

(dále jen společně „vlastníci” nebo „vlastník”)

(stavebník a vlastníci dále také společně jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřeli v souladu s § 1172 a násl. v návaznosti na § 3063 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o výstavbě nových jednotek formou půdní vestavby v domě č. p. 720,

který stojí na pozemku p. č. 333 v katastrálním území Vršovice, obec Praha

(dále jen „smlouva”):

Článek I

Nemovitosti

  1. 1.1. Na základě prohlášení vlastníka ze dne 1. 3. 2012 (dále jen prohlášení vlastníka”) došlo ke vzniku bytového spoluvlastnictví ve vztahu k budově č. p. 720, která stojí na pozemku p. č. 333 v katastrálním území Vršovice, obec Praha. Bytové spoluvlastnictví vzniklo podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).
  2. 1.2. Vlastníci prohlašují, že mají ve vlastnictví všechny jednotky č. 720/1 až č. 720/15 (společně dále jen „stávající jednotky”) umístěné v budově č. p. 720 (objekt k bydlení), která stojí na pozemku p. č. 333 (dále jen „pozemek”) a na něm stojící objekt k bydlení (dále jen „dům” nebo „budova”), to vše v k. ú. Vršovice, obec Praha, okres Hl. město Praha. Ke každé stávající jednotce náleží podíl na společných částech budovy a na pozemku uvedený v bodě 1.3 této smlouvy.
  3. 1.3. Vlastnické právo ke stávajícím jednotkám je mezi vlastníky rozděleno následovně:

Č. jednotky Vlastník Podíl

−720/1 Vlastník č. 1386/7405

−720/2 Vlastník č. 2 436/7405

−720/3 Vlastník č. 3 479/7405

−720/4 Vlastník č. 4 403/7405

−720/5 Vlastník č. 5 591/7405

−720/6 Vlastník č. 6 532/7405

−720/7 Vlastník č. 7 403/7405

−720/8 Vlastník č. 8 618/7405

−720/9 Vlastník č. 9 505/7405

−720/10 Vlastník č. 10 403/7405

−720/11 Vlastník č. 11 618/7405

−720/12 Vlastník č. 12 505/7405

−720/13 Vlastník č. 13 403/7405

−720/14 Vlastník č. 14 591/7405

−720/15 Vlastník č. 15 532/7405

Článek II

Předmět smlouvy

  1. 2.1. Předmětem této smlouvy je dohoda o výstavbě 3 ks nových bytových jednotek v 6. nadzemním podlaží budovy formou vestavby do stávajících půdních prostor domu, a to jednotek č. 720/16, 720/17 a 720/18 (nové jednotky, které budou na základě této smlouvy budovány stavebníkem, jsou dále označeny pouze jako „jednotky”) a s tím související:

2.1.1 vymezení jednotek v budově ve smyslu § 2 a násl. zákona o vlastnictví bytů,

2.1.2 dohodu o změně velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech budovy přináležející ke stávajícím jednotkám po vzniku jednotek a převod spoluvlastnického podílu na pozemku na stavebníka ve smyslu § 21 zákona o vlastnictví bytů,

2.1.3 určení práv a povinností vlastníků jako vlastníků stávajících jednotek a stavebníka při výstavbě jednotek, jakož i

2.1.4 závazek stavebníka provést dohodnuté úpravy na společných částech domu, a to jak úpravy nezbytné pro výstavbu jednotek, tak i dohodnutý rozsah prací na společných částech podle přílohy č. 2 v dohodnuté či obvyklé kvalitě (dále jen „dohodnutý rozsah prací na společných částech”),

2.1.5 jakož i další skutečnosti požadované občanským zákoníkem, zákonem o vlastnictví bytů nebo smluvními stranami.

2.2 Stavebník prohlašuje, že již nechal zpracovat stavební dokumentaci pro řízení před stavebním úřadem vedeným za účelem vydání stavebního povolení zpracované společností Projekty půd Praha, spol. s r. o. (dále jen „stavební dokumentace pro SP”). Ve stavební dokumentaci pro SP je zahrnut i dohodnutý rozsah prací na společných částech.

2.3 Dále stavebník prohlašuje, že:

−na základě této smlouvy požádá místně a věcně příslušný stavební úřad o vydání stavebního povolení, které stavebníkovi stanoví bližší podmínky pro stavbu nových jednotek a provedení dohodnutého rozsahu prací na společných částech (dále jen „stavební povolení”). Stavebník bude povinen předložit společenství vlastníků Hlavní 720/6, Praha 10 (dále jen „SVJ”) stavební povolení nejpozději do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Stavebním povolením se rozumí i certifikát autorizovaného inspektora,

−nechá na svůj náklad a nebezpečí zpracovat stavební dokumentaci, jíž budou určeny podrobnější podmínky pro výstavbu jednotek a pro provedení dohodnutého rozsahu prací na společných částech (dále jen „stavební dokumentace pro provedení stavby”). Stavební dokumentace pro provedení stavby musí respektovat pravidla a podmínky určené stavebním povolením.

2.4 Stavebník prohlašuje, že podle stavební dokumentace pro SP a podle stavební dokumentace pro provedení stavby chce uskutečnit formou půdní vestavby výstavbu jednotek a dohodnutý rozsah prací na společných částech. Veškeré použité materiály musejí odpovídat stavebním a technickým normám a všechny práce musejí být provedeny v přiměřené kvalitě, a to zejména z hlediska životnosti a spolehlivosti použitých materiálů a konstrukcí. Veškeré práce stavebník provede svým vlastním nákladem a na své nebezpečí. Jednotky budou ve výlučném vlastnictví stavebníka.

2.5 Vlastníci tímto prohlašují, že na stávajících jednotkách neváznou žádné právní povinnosti, zástavní práva, věcná břemena či jiné právní vady, které by bránily uzavření této smlouvy. Vlastníci dále prohlašují, že stávající jednotky nejsou zatíženy žádným věcným právem ve prospěch třetí osoby, které by následně mohlo zatížit jednotky, či přejít na stavebníka. Stavebník však bere na vědomí, že stávající jednotky č. 720/2, 720/3, 720/5, 720/6, 720/11, 720/12, 720/13 a 720/14 jsou zatíženy zástavními právy a některé z nich též věcným právem zákazu zcizení. Vlastníci těchto stávajících jednotek jsou povinni do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy předložit stavebníkovi souhlas osob oprávněných z věcných práv váznoucích na stávajících jednotkách s uzavřením této smlouvy v souladu s § 1169 občanského zákoníku.

2.6 Stavebník podpisem této smlouvy prohlašuje, že není ve stavu insolventnosti ani předlužení a že mu není známo, že by byl kterýmkoliv subjektem podán návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči stavebníkovi. Stavebník dále prohlašuje, že mu není známo, že by vůči němu probíhalo soudní či správní řízení, jež by mohlo vést k jakémukoliv ohrožení plnění podle této smlouvy.

Článek III

Vymezení jednotek, které do svého vlastnictví pořizuje stavebník

3.1 Pojmenování a označení jednotlivých bytů či nebytových prostor alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání

3.1.1 Bytovou jednotkou č. 720/16 (čp./č. jednotky) budovanou do vlastnictví stavebníka bude byt umístěný v 6. NP budovy.

Byt sestává z těchto jednotlivých místností:

−předsíň 5,8 m2

−obývací pokoj + kk 23,6 m2

−koupelna 3,9 m2

−WC 1,7 m2

−ložnice 13,2 m2

−galerie 5,0 m2

−pracovna 13,2 m2

Vybavení náležející k jednotce:

Bez vybavení.

Celkový rozměr bytové jednotky činí 66,4 m2. S jednotkou bude výhradně užívána terasa přiléhající k jednotce o výměře 4,3 m2.

3.1.2 Bytovou jednotkou č. 720/17 (čp./č. jednotky) budovanou do vlastnictví stavebníka bude byt umístěný v 6. NP budovy.

Byt sestává z těchto jednotlivých místností:

−předsíň 3,9 m2

−koupelna + WC 3,2 m2

−obývací pokoj + kk 22,4 m2

Vybavení náležející k jednotce:

Bez vybavení.

Celkový rozměr bytové jednotky činí 29,5 m2.

3.1.3 Bytovou jednotkou č. 720/18 (čp./č. jednotky) budovanou do vlastnictví stavebníka bude byt umístěný v 6. NP budovy.

Byt sestává z těchto jednotlivých místností:

−předsíň 12,8 m2

−obývací pokoj + kk 26,0 m2

−koupelna + WC 2,8 m2

−šatna 2,4 m2

−komora 1,6 m2

−schodiště 3,6 m2

−ložnice 13,1 m2

−předsíň 6,0 m

−šatna 12,4 m2

−pracovna 18,6 m2

−koupelna + WC 6,9 m2

Vybavení náležející k jednotce:

Bez vybavení.

Celkový rozměr bytové jednotky činí 106,2 m2. S jednotkou bude výhradně užívána terasa přiléhající k jednotce o výměře 7,9 m2.

K vlastnictví každé jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, bytové jádro, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény.

Každá jednotka je ohraničena vnější stranou vstupních dveří, vnitřní stranou jejích obvodových zdí a oken v jejích obvodových zdech.

3.2 Určení a popis společných částí domu se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určené jednotky

3.2.1 Společnými částmi domu budou po provedení výstavby zejména:

−základy, včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny,

−střecha,

−hlavní svislé a vodorovné konstrukce,

−vchody, schodiště, chodby, sklepní kóje, lodžie, terasy a balkóny přímo přístupné z bytů, výhradními uživateli těchto prostor jsou vlastníci jednotek, ke kterým lodžie, terasy a balkony přináležejí,

−okna a dveře, balkony, včetně vstupních dveří do bytů a do jejich příslušenství, přímo přístupných ze společných částí,

−rozvody studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny,

−hromosvody, společné antény, rozvody telekomunikací včetně rozvodů umístěných mimo dům, ostatní společná technická zařízení domu,

−výtah.

3.2.2 Z právních jednání týkajících se společných částí domu jsou vlastníci jednotek oprávněni a povinni v poměrech odpovídajících velikosti jejich spoluvlastnických podílů podle bodu 3.3.

3.2.3 Vlastníci všech jednotek mají právo tyto společné části domu, které jsou společné všem vlastníkům jednotek, užívat, mají však též povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě částkou odpovídající velikosti podílu na společných částech domu uvedeného v bodě 3.3 a jsou povinni umožnit rovněž jejich revize, opravy a údržbu.

3.3 Velikost podílů na společných částech po provedení výstavy jednotek

Níže uvedené podíly vyjádřené zlomkem se vztahují ke společným částem, které jsou uvedeny v bodě 3.2.1. Tyto podíly na společných částech jsou podle § 1161 občanského zákoníku stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy jednotlivé jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě po vzniku jednotek (tedy součtem podlahových ploch jednotek a stávajících jednotek):

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/1 činí 386/9426

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/2 činí 436/9426

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/3 činí 479/9426

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/4 činí 403/9426

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/5 činí 591/9426

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/6 činí 532/9426

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/7 činí 403/9426

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/8 činí 618/9426

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/9 činí 505/9426

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/10 činí 403/9426

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/11 činí 618/9426

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/12 činí 505/9426

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/13 činí 403/9426

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/14 činí 591/9426

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/15 činí 532/9426

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/16 činí 664/9426

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/17 činí 295/9426

−podíl na společných částech budovy u jednotky č. 720/18 činí 1062/9426

Článek IV

Převod spoluvlastnického podílu k pozemku

4.1 Součástí smlouvy o výstavbě musí být též převod spoluvlastnických podílů k pozemku, na kterém se nalézá budova, tak, aby spoluvlastnictví pozemku odpovídalo spoluvlastnictví společných částí domu.

4.2 Z tohoto důvodu vlastníci bezúplatně převádějí na stavebníka spoluvlastnické podíly na pozemku, a to v následující výši:

Č. jednotky: Vlastník: Převáděný podíl:

−720/1 Vlastník č. 1 780106/69799530

−720/2 Vlastník č. 2 881156/69799530

−720/3 Vlastník č. 3 968059/69799530

−720/4 Vlastník č. 4 814463/69799530

−720/5 Vlastník č. 5 1194411/69799530

−720/6 Vlastník č. 6 1075172/69799530

−720/7 Vlastník č. 7 814463/69799530

−720/8 Vlastník č. 8 1248978/69799530

−720/9 Vlastník č. 9 1020605/69799530

−720/10 Vlastník č. 10 814463/69799530

−720/11 Vlastník č. 11 1248978/69799530

−720/12 Vlastník č. 12 1020605/69799530

−720/13 Vlastník č. 13 814463/69799530

−720/14 Vlastník č. 14 1194411/69799530

−720/15 Vlastník č. 15 1075172/69799530

Celkový spoluvlastnický podíl stavebníka na pozemku po uskutečnění výše uvedených převodů tak bude činit 2021/9426.

4.3 Vlastníci a stavebník se tímto dohodli, že na základě výše uvedeného převodu bude výše ideálních spoluvlastnických podílů na pozemku připadající na jednotlivé jednotky v domě odpovídat výši spoluvlastnických podílů na společných částech domu po výstavbě jednotek. Tato výše ideálních spoluvlastnických podílů na pozemku připadající na jednotlivé jednotky v domě je tedy stanovena následovně:

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/1 činí 386/9426

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/2 činí 436/9426

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/3 činí 479/9426

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/4 činí 403/9426

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/5 činí 591/9426

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/6 činí 532/9426

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/7 činí 403/9426

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/8 činí 618/9426

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/9 činí 505/9426

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/10 činí 403/9426

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/11 činí 618/9426

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/12 činí 505/9426

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/13 činí 403/9426

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/14 činí 591/9426

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/15 činí 532/9426

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/16 činí 664/9426

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/17 činí 295/9426

−podíl na pozemku u jednotky č. 720/18 činí 1062/9426

Článek V

Způsob výstavby jednotek a financování nákladů

5.1 Povinnosti stavebníka

5.1.1 Veškerou stavební dokumentaci pro provedení stavby a stavební dokumentaci pro SP nezbytnou k vydání stavebního povolení a jeho projednání nechává či již nechal zpracovat na svůj náklad, svým jménem a ke své tíži stavebník. Stavebník dále zabezpečí na svůj náklad, svým jménem a ke své tíži inženýrink, jakož i další studie a projekty potřebné k provedení výstavby jednotek a k provedení dohodnutého rozsahu prací na společných částech domu. Stavebník také uhradí veškeré správní poplatky a náklady na zápis jednotek do katastru nemovitostí a provedení veškerých souvisejících změn zápisů u stávajících jednotek. Vlastníci mu k tomu poskytnou přiměřenou součinnost. Stavebník je také povinen na vlastní náklady zajistit kolaudaci celé stavby.

5.1.2 Stavebník mimo jiné dále zajistí či již zajistil na svůj náklad, svým jménem a ke své tíži všechna nezbytná povolení správních orgánů k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (např. souhlas odboru památkové péče, odboru životního prostředí, odboru dopravy, hasičů apod.) a dále souhlas dodavatelů médií (PRE, Pražská plynárenská, Pražské vodovody a kanalizace apod.). Stavebník je taktéž povinen na svůj náklad a nebezpečí povinen zajistit dostatečné množství parkovacích ploch pro budoucí uživatele jednotek, pokud budou správním řízením vyžadovány, zajistit statické, hygienické či jiné posudky.

5.1.3 V případě, že příslušný stavební úřad či autorizovaný inspektor budou požadovat navíc další dokumentaci či povolení a souhlasy, je stavebník povinen je na svůj náklad, svým jménem a ke své tíži a nebezpečí zajistit. Vlastníci mu poskytnou nezbytnou součinnost.

5.1.4 Stavebník se zavazuje, že výstavba jednotek se uskuteční v souladu se stavební dokumentací pro SP a v souladu s požadavky příslušných správních orgánů (např. útvar památkové péče, stavební úřad apod.). Stejné pravidlo platí pro dohodnutý rozsah prací na společných částech. Pokud některé práce nejsou ve stavební dokumentaci zahrnuty, uskuteční se v souladu s touto smlouvou dohodnutým rozsahem prací, přičemž jednotlivé detaily prací mohou být následně smluvními stranami upřesněny ve stavebním deníku. Vnitřní uspořádání jednotek je však plně v dispozici stavebníka.

5.1.5 Stavebník je povinen na svůj náklad a ke své tíži provést dohodnutý rozsah prací na společných částech v dohodnuté nebo obvyklé kvalitě podle přílohy č. 2. Práce na dohodnutém rozsahu prací na společných částech se zavazuje provádět současně s pracemi na výstavbě jednotek.

5.1.6 V případě, že se zjistí, že některé ze stávajících napojení médií (voda, kanalizace, plyn, elektřina, slaboproud apod.) nebude pro připojení stavebníka vyhovující, zavazuje se stavebník provést změnu na svůj vlastní náklad.

5.1.7 Stavebník se s vlastníky dohodl o úhradě nákladů a výdajů spojených s výstavbou jednotek a s dohodnutým rozsahem prací na společných částech tak, že tyto náklady a výdaje nebudou hrazeny v rozsahu podle podílů na společných částech, ale budou zcela hrazeny stavebníkem, kterému ani následně nevznikne právo na jejich refundaci ze strany vlastníků či jeho případných právních nástupců.

5.1.8 Pokud se ukáže jako nezbytné provést kvůli výstavbě jednotek či provedení dohodnutého rozsahu prací na společných částech nějaké úpravy, které nebyly původně smluvními stranami předpokládány (např. zesílení konstrukcí, posílení přípojek apod.), budou tyto práce provedeny stavebníkem na jeho náklady, bez nároku na jakoukoliv platbu či jinou kompenzaci ze strany vlastníků. Pokud se však bude jednat o stávající vadu domu, o které vlastníci stavebníka neinformovali, ačkoliv jim byla známa nebo známa být měla, budou odstranění těchto vad hradit vlastníci. To platí i pro práce nezbytné pro provedení výstavby jednotek. V současné chvíli nejsou vlastníkům známy žádné stávající vady domu, přičemž stavebník bere na vědomí, že jeho stav odpovídá podmínkám a stáří domu. O případně zjištěných vadách domu se stavebník s vlastníky dohodne, popřípadě bude k posouzení vady přizvána odborná osoba (znalec).

5.1.9 V případě, že stavebník, nedisponuje příslušným živnostenským oprávněním nezbytným pro provádění stavebních prací, zavazuje se k provádění stavebních prací používat pouze osoby tímto příslušným oprávněním disponující nebo disponující jiným oprávněním v rozsahu jimi prováděných prací. Za výkon prací těchto osob je stavebník plně odpovědný. Pokud se v této smlouvě hovoří o tom, že stavebník vykoná stavební práce nebo jiné činnosti, může je zajistit prostřednictvím svých dodavatelů (třetích osob). Stavebník je plně odpovědný za výkon prací prostřednictvím třetích osob tak, jako by stavební práce prováděl sám.

5.1.10 Při provádění stavebních prací podle této smlouvy bude stavebník dbát o to, aby bylo co nejméně narušeno užívání stávajících jednotek v domě. Užívání společných částí se stavebník zavazuje omezit pouze v rozsahu nezbytně nutném, tak, aby nebyl zamezen přístup do stávajících jednotek. Stavební práce, které by způsobovaly větší hluk, je stavebník oprávněn provádět pouze v průběhu běžné pracovní doby od 8.00 hod do 19.00 hodin, pouze výjimečně v jiných hodinách. V době od 20.00 hodin do 07.00 hodin nesmějí být prováděny takové práce vůbec, pokud se stavebník s vlastníky (SVJ) nedohodne jinak. V budově je stavebník povinen dodržovat zákaz kouření.

5.1.11 Stavebník se zavazuje, že případné škody nebo jiné závady, které při výstavbě případně vzniknou, ať již ve společných částech nebo ve stávajících jednotkách, po dohodě s vlastníky neprodleně na své náklady odstraní nebo nahradí.

5.1.12 Stavebník zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikace. Pokud dojde činností stavebníka nebo jeho subdodavatelů ke znečištění přilehlých komunikací, zavazuje se stavebník, že je bezodkladně vyčistí na své náklady.

5.1.13 Do stávajících půdních prostor, kde se výstavba jednotek bude provádět, bude materiál dopravován vnější částí budovy. Výjimečně lze materiál dopravovat vnitřním schodištěm budovy, a to jen v nezbytném rozsahu.

5.1.14 Stavebník se zavazuje na svůj náklad staveniště připravit a po skončení stavby zajistit jeho vyklizení a uvedení do původního stavu. Po dobu výstavby je stavebník oprávněn užívat bezplatně všechny společné prostory domu a dále společný dvůr. Zároveň se stavebník zavazuje, že zajistí na vlastní náklady pravidelný týdenní úklid společných prostor domu.

5.1.15 Výše uvedené prostory a dvůr je stavebník oprávněn užívat pouze za účelem provádění výstavby podle této smlouvy a za účelem přístupu na pracoviště. Stavební materiál není stavebník oprávněn skladovat v budově jinde než na společném dvoře a na půdě.

5.1.16 Zábor veřejného prostranství pro potřeby

 
 Nahoru