Vzor s výkladem - Smlouva o výkonu funkce člena výboru SVJ podle § 2430 NOZGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o výkonu funkce člena výboru SVJ podle § 2430 NOZ

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.6.2.5
Vzor s výkladem – Smlouva o výkonu funkce člena výboru SVJ podle § 2430 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

Společenství vlastníků jednotek Molnárova 158/5, Praha 5

IČO 78922456

se sídlem Molnárova 158/5, Praha 5, PSČ 155 00

zapsaná v rejstříku společenství vlastníků jednotek vložka S číslo 7316

zastoupená předsedou výboru Ivanem Klomínem

(dále jen „SVJ”)

a

Zdeněk Pokorný

narozen 15. 4. 1976

bytem Molnárova 158/5, Praha 5, PSČ 155 00

(dále jen „člen výboru”)

(SVJ a člen výboru dále také společně jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřeli v souladu s § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o výkonu funkce člena výboru SVJ

(dále jen „smlouva”):

Preambule

Rozhodnutím shromáždění vlastníků ze dne 15. 1. 2017 byl Jan Patočka zvolen s účinností od 15. 1. 2017 členem výboru SVJ. Jan Patočka funkci člena výboru SVJ přijal. Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi SVJ a Janem Patočkou jako členem výboru, a to po dobu výkonu jeho funkce.

Článek I

Obsah a podmínky výkonu funkce člena výboru

1.1 Člen výboru prohlašuje, že v souladu s § 1205 občanského zákoníku splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce člena výboru, jelikož:

a) je plně svéprávný ve smyslu § 1205 odst. 2 ve spojení s § 30 občanského zákoníku a nebyl ve svéprávnosti omezen ve smyslu § 55 a násl. občanského zákoníku;

b) je bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

c) nebyl osvědčen jeho úpadek ve smyslu § 153 občanského zákoníku.

1.2. Člen výboru prohlašuje, že je seznámen s právy a povinnostmi, které jsou s výkonem funkce člena výboru SVJ spojeny, jelikož funkce člena výboru SVJ zahrnuje výkon veškerých práv a povinností, které jsou s ní spjaty podle právních předpisů, usnesení shromáždění a dalších orgánů SVJ, stanov SVJ, dalších vnitřních předpisů SVJ a dále podle této smlouvy.

1.3 Člen výboru se zavazuje, že bude svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, tj. s využitím svých nejlepších znalostí a schopností. Při výkonu své funkce je člen výboru povinen spolupracovat s ostatními členy výboru a chránit v nejvyšší možné míře zájmy SVJ. Svou funkci je povinen vykonávat osobně.

1.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že člen výboru má v souvislosti s výkonem funkce člena výboru SVJ právo zejména právo na úhradu:

a) odměny za výkon funkce, a to za podmínek uvedených v čl. II,

b) nákladů spojených s užíváním soukromého telefonu člena výboru ve výši 300 Kč měsíčně,

c) dalších nákladů vynaložených členem výboru v souvislosti s výkonem funkce v rozsahu každoročně odsouhlaseném valnou hromadou,

d) nákladů na vzdělávací a jiné kurzy související s výkonem funkce člena výboru v rozsahu maximálně 8.000 Kč ročně.

1.5 Nastanou-li u člena výboru překážky bránící dočasně řádnému výkonu jeho funkce (nemoc, úraz apod.), a to v předpokládané délce vyšší než 30 dnů, je člen výboru povinen nahlásit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu některému z dalších členů výboru a oznámit mu předpokládanou délku trvání takové překážky.

Článek II

Odměna člena výboru

2.1 Za řádné plnění povinností člena výboru nálež členovi výboru měsíční fixní odměna ve výši 5.000 Kč (slovy pět tisíc korun českých). Odměna je splatná vždy do 15. dne každého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který je placena, a to na číslo účtu člena výboru, který člen výboru sdělí.

2.2 SVJ se zavazuje odvádět za člena výboru zálohy na daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, a to ve výši, termínech a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Za tímto účelem je SVJ oprávněno strhávat členovi výboru odpovídající částky z odměny podle této smlouvy.

2.3 Pokud člen výboru není pro nemoc dočasně schopen vykonávat činnosti spojené s funkcí člena výboru, zůstává mu nárok na měsíční

 
 Nahoru