Vzor s výkladem - Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy k nemovitostemGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy k nemovitostem

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.47.1
Vzor s výkladem – Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy k nemovitostem

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

LATA s.r.o.

IČO 4411115

se sídlem Klapnerova 1131/1a, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8855

zastoupená jednatelem Jaroslavem Houdkem

(dále jen „budoucí prodávající”)

a

ALFA s.r.o.

IČO 6674447

sídlem Růžovcova 555/1b, Praha 4 – Chodov, PSČ 148 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 2882 zastoupená jednatelem Janem Kovaříkem

(dále jen „budoucí kupující”)

(prodávající a kupující dále také společně jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní

(dále jen „smlouva”):

Preambule

(A) Budoucí prodávající je vlastníkem předmětu převodu specifikovaného v článku I níže a nositelem práv a povinností vyplývajících z vlastnického práva k předmětu převodu, který je v jeho vlastnictví.

(B) Budoucí prodávající má zájem v budoucnu prodat, odevzdat a umožnit budoucímu kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu převodu a budoucí kupující má zájem v budoucnu nabýt vlastnické právo k předmětu převodu, předmět převodu převzít a zaplatit za něj budoucímu prodávajícímu kupní cenu, jak je níže specifikována, a to podle podmínek stanovených touto smlouvou.

(C) Budoucí kupující si přeje nabýt vlastnictví k předmětu převodu pro účely podnikání.

Článek I

Specifikace předmětu budoucího převodu

1.1 Budoucí prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:

  • pozemku parc. č. 555/1, o výměře 73 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha,

  • pozemku parc. č. 555/2, o výměře 404 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Libeň, č. p. 1131, jiná stavba,

vše zapsané v katastru nemovitosti na listu vlastnictví č. 16541 pro k. ú. Libeň, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, katastrální pracoviště Praha (dále jen „předmět převodu” nebo „nemovitosti”).

1.2 Na předmětu převodu vázne ke dni podpisu této smlouvy zástavní právo smluvní zřízené na základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle občanského zákoníku ze dne 8. 1. 2012, právní účinky vkladu práva ke dni 16. 1. 2012, V 1333/2013-101, zřízené k zajištění pohledávky ve výši 19.000.000 Kč ve prospěch IPPE a.s., IČO 55466677 (dále jen „zástavní právo” a „zástavní věřitel”).

1.3 Budoucí prodávající prohlašuje, že podle jeho vědomí (i) jsou právní tituly k předmětu převodu platné, účinné a vymahatelné, (ii) že na těchto právních titulech neváznou jakékoliv vady, které by mohly zapříčinit jakékoliv zpochybnění vlastnického práva budoucího prodávajícího nebo případně budoucího kupujícího, a (iii) že je oprávněn s předmětem převodu nakládat bez jakýchkoliv omezení.

1.4 Budoucí prodávající dále prohlašuje, že:

−není v úpadku a ani mu úpadek nehrozí, nejsou na jeho majetek nařízeny žádné exekuce a ani jiný výkon rozhodnutí a ani nemá žádné věřitele s výjimkou zástavního věřitele, kteří by mohli odporovat uzavření této smlouvy a budoucímu převodu předmětu převodu na budoucího kupujícího,

−neexistují žádné smlouvy, které zakládají práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, ani nejsou u katastrálního úřadu ohledně Předmětu převodu podány návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto,

−žádná třetí osoba nevznesla ve vztahu k nemovitostem jakýkoliv nárok, v jehož důsledku by mohlo dojít k omezení práva budoucího prodávajícího nemovitosti prodat budoucímu kupujícímu,

−vlastnické právo k předmětu převodu není podle vědomosti budoucího prodávajícího předmětem sporu, soudního ani správního řízení,

−stavba domu na pozemku parc. č. 555/2 fakticky nepřesahuje na cizí pozemek,

−předmět převodu má podle vědomosti budoucího prodávajícího bezprostřední neomezený přístup a příjezd k veřejně přístupné a uživatelné pozemní komunikaci,

−podle jeho vědomí jsou nemovitosti prosty podstatných vad (jak právních, tak i faktických), které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými vadami bránily užívání nemovitosti jako bytového domu,

−nemovitosti nejsou ke dni podpisu této smlouvy pronajaty,

−u žádného soudu nebo orgánu státní správy nebyla proti budoucímu prodávajícímu podle vědomosti budoucího prodávajícího podána žaloba či jiný návrh, který by mohl v případě nepříznivého rozhodnutí ovlivnit převod předmětu převodu do vlastnictví budoucího kupujícího či omezit vlastnické právo k předmětu převodu nabyté budoucím kupující (zejména vznikem soudcovského zástavního práva či návrh na exekuci, výkon rozhodnutí či zahájení insolvenčního řízení),

−na předmětu převodu či v něm se podle vědomosti budoucího prodávajícího nenacházejí žádná archeologická naleziště nebo archeologický objev. Jiné omezení, které by mohlo negativně ovlivnit užívání předmětu převodu, podle vědomosti budoucího prodávajícího neexistuje,

−předmět převodu ani jeho jakákoliv část není ani se nestane předmětem nedořešených restitučních nároků,

−předmět převodu není podle aplikovatelných ustanovení práva životního prostředí podle vědomosti budoucího prodávajícího v podstatném ohledu znečištěn. Likvidace kontaminace související s předmětem převodu nebo sanace předmětu převodu nebyla nařízena ani orgány veřejné správy, ani jinými oprávněnými úřady či orgány. Předmět převodu je podle vědomosti budoucího prodávajícího prost všech podstatných ekologických zátěží, především půda, horniny a voda jsou podle vědomosti budoucího prodávajícího prosty veškerých podstatných nečistot a znečištění způsobených látkami poškozujícími nebo zatěžujícími životní prostředí,

−podle vědomosti budoucího prodávajícího neexistují žádné spory s vlastníky nebo držiteli sousedních nemovitostí v souvislosti s hranicemi pozemků, emisemi, věcnými břemeny, právy přístupu nebo ostatními právy týkajícími se předmětu převodu,

−je oprávněn uzavřít s budoucím kupujícím tuto smlouvu a následně převést vlastnické právo k nemovitosti budoucímu kupujícímu a k převodu má všechny potřebné souhlasy,

−podle jeho vědomí s vlastnictvím nemovitosti se nespojují žádné dluhy, o kterých by nebyl budoucí kupující informován.

1.5 Prohlášení budoucího prodávajícího uvedená v bodech 1.3 a 1.4 tohoto článku jsou dále označena jen jako „prohlášení budoucí prodávajícího”.

Článek II

Předmět smlouvy

2.1 Strany se zavazují uzavřít kupní smlouvu na nemovitosti uvedené v čl. I bodě 1.1 této smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím (dále jen „kupní smlouva”), a to nejpozději do 60 (slovy šedesát) dnů ode dne podpisu smlouvy. Uvedený termín může být prodloužen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným smluvními stranami. Vyzvat k uzavření kupní smlouvy v takto stanoveném termínu může kterákoliv ze smluvních stran; pro tento účel se vylučuje aplikace § 1788 odst. 1 občanského zákoníku.

2.2 Budoucí prodávající souhlasí s tím, že po podpisu této smlouvy uzavře s příslušným peněžním ústavem budoucího kupujícího (dále jen „úvěrující banka”) zástavní smlouvu zřizující ve prospěch úvěrující banky zástavní právo v 1. pořadí k nemovitostem (dále jen „zástavní smlouva II” a „zástavní právo II”), to vše ale za podmínky, že úvěrující banka před podpisem zástavní smlouvy II uzavře s budoucím kupujícím úvěrovou smlouvu na zaplacení alespoň části doplatku kupní ceny, jak je specifikován v čl. III této smlouvy. Předmětem zástavní smlouvy II bude zajištění všech závazků budoucího kupujícího z úvěrové smlouvy sjednané budoucím kupujícím za účelem úhrady alespoň části doplatku kupní ceny (dále jen „úvěrová smlouva”). Před podpisem zástavní smlouvy II je budoucí kupující povinen předat budoucímu prodávajícímu kopii platně uzavřené úvěrové smlouvy nebo potvrzení úvěrující banky o tom, že byla uzavřena úvěrová smlouva. Budoucí kupující potvrzuje, že byl vyrozuměn o specifikované povinnosti budoucího prodávajícího k uzavření zástavní smlouvy II a že v případě vzniku zástavního práva II se zřízením takového zástavního práva v plném rozsahu souhlasí a zavazuje se nemovitosti se zástavním právem II koupit.

2.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že v době uzavření kupní smlouvy musejí být všechna prohlášení budoucího prodávajícího stále pravdivá a aktuální, přičemž mimo jiné nesmějí na předmětu převodu váznout žádné dluhy, nájemní práva, věcná práva ani jiná práva ve prospěch třetích osob či ve prospěch budoucího prodávajícího s výjimkou zástavního práva II.

2.4 Za účelem doložení právního stavu nemovitostí předloží před podpisem kupní smlouvy budoucí prodávající budoucímu kupujícímu LV, z něhož bude vyplývat:

−v části A musí být jako výhradní vlastník uveden budoucí prodávající,

−v části B musí být uveden předmět převodu,

−v části B1 a C musí být uvedeno „Bez zápisu”; v části C však může být uvedeno „Zástavní právo II”,

−v části D může být zapsána pouze stávající změna výměr obnovou operátu a ve vztahu k plombám a upozorněním musí být zapsáno „Bez zápisu”; může však zde být uvedena plomba svědčící o zahájení vkladu zástavního práva II,

(dále jen „čisté LV”).

2.5 V případě, že by se některé z prohlášení budoucího prodávajícího ukázalo nepravdivé nebo budoucí prodávající by nepředložil (nebyl schopen předložit) budoucímu kupujícímu čisté LV, není budoucí kupující povinen uzavřít kupní smlouvu a je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.6 V případě, že nedojde k uzavření kupní smlouvy nejpozději v termínu uvedeném v  čl. II bodě 2.1, vzniká kterékoliv smluvní straně právo od této smlouvy odstoupit. To nemá vliv na případné právo na úhradu smluvních pokut vzniklé před odstoupením.

2.7 Strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě kryjí veškeré případné škody smluvních stran vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek III

Kupní cena

3.1 Strany se dohodly, že celková výše kupní ceny za předmět převodu s veškerými součástmi a příslušenstvím a s veškerými právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy činí 46.000.000 Kč (slovy čtyřicet šest milionů korun českých) (dále jen „kupní cena”). Strany se dohodly, že první část kupní ceny ve výši 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých) bude uhrazena budoucím kupujícím na základě této smlouvy jako záloha, a to nejpozději do 7 (slovy sedmi) dnů ode dne uzavření této smlouvy (dále jen „první část kupní ceny”), přičemž na první část kupní ceny se okamžikem podpisu této smlouvy započítává rezervační poplatek ve výši 200.000 Kč uhrazený budoucím kupujícím na základě smlouvy o rezervaci nemovitosti ze dne 10. 2. 2017. Nebude-li budoucím kupujícím řádně a včas splněna povinnost k úhradě první části kupní ceny, smlouva se od počátku ruší. Způsob úhrady doplatku kupní ceny ve výši 44.000.000 Kč (dále jen „doplatek kupní ceny”) pak bude přizpůsoben zdroji budoucího kupujícího, ze kterého budou finanční prostředky určené k úhradě doplatku kupní ceny pocházet. V případě, že se bude jednat o vlastní zdroje budoucího kupujícího, budou před podpisem kupní smlouvy složeny do úchovy advokáta Mgr. Kamila Procházky, ev. č. ČAK 9687, se sídlem Kamínkova 2565, Praha 4 – Chodov. V případě, že se bude jednat o bankovní financování, bude úhrada zbývající části kupní ceny přizpůsobena podmínkám úvěrující banky, které budou uvedeny v úvěrové smlouvě.

3.2 Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy v termínu podle článku II této smlouvy z důvodů na straně budoucího kupujícího, vzniká budoucímu prodávajícímu právo na smluvní pokutu ve výši 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých), splatnou 5 (slovy pátým) dnem ode dne, kdy budoucí kupující nesplnil svou povinnost uzavřít kupní smlouvu. Strany se výslovně dohodly, že budoucí prodávající je oprávněn započíst smluvní pokutu vzniklou podle předchozí věty oproti nároku budoucího kupujícího na vrácení první části kupní ceny.

3.3 Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy v termínu podle článku II této smlouvy z důvodů na straně budoucího prodávajícího (např. proto, že se prohlášení budoucího prodávajícího ukážou jako neaktuální či nepravdivá, budoucí prodávající nebude schopen předložit čisté LV, bezdůvodně odmítne uzavřít kupní smlouvu či zástavní smlouvu II atd.), zavazuje se budoucí prodávající uhradit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých) splatnou 5 (slovy pátým) dnem ode dne, kdy budoucí kupující budoucího prodávajícího k úhradě této smluvní pokuty vyzve.

3.4 Doplatek kupní ceny ve výši 44.000.000 Kč (slovy čtyřicet čtyři miliony korun českých) (dále jen „doplatek kupní ceny”) bude budoucím kupujícím uhrazen podle podmínek stanovených v kupní smlouvě na nemovitosti, jejíž text je pro vyloučení veškerých pochybností uveden v článku IV této smlouvy. Znění kupní smlouvy bude upraveno v závislosti na způsobu financování kupní ceny, přičemž bude přizpůsobeno zdroji budoucího kupujícího, ze kterého budou finanční prostředky určené k úhradě doplatku kupní ceny pocházet.

3.5 První část kupní ceny bude vrácena budoucímu kupujícímu v případě, že nebude uzavřena kupní smlouva v termínu uvedeném v článku II této smlouvy a budoucímu prodávajícímu nevznikne právo na smluvní pokutu podle článku III bodu 3.2. První část kupní ceny musí být vrácena nejdéle do 14 dnů od marného uplynutí lhůty k uzavření kupní smlouvy uvedené v článku II této smlouvy. Pro případ prodlení s vrácením první části kupní ceny je budoucí prodávající povinen uhradit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IV

Text kupní smlouvy

4.1 Smluvní strany se dohodly, že v budoucnu uzavřou kupní smlouvu následujícího znění, na jejímž základě dojde k převodu vlastnického práva k předmětu převodu, přičemž ke změně textu kupní smlouvy může dojít na základě skutečností předvídaných v této smlouvě (např. úprava způsobu financování kupní ceny v případě, že bude financována úvěrující bankou):

KUPNÍ SMLOUVA NA NEMOVITOSTI

Smluvní strany:

LATA s.r.o.

IČO 4411115

se sídlem Klapnerova 1131/1a, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8855

zastoupená jednatelem Jaroslavem Houdkem

(dále jen „prodávající”)

a

ALFA s.r.o.

IČO 6674447

sídlem Růžovcova 555/1b, Praha 4 – Chodov, PSČ 148 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 2882

zastoupená jednatelem Janem Kovaříkem

(dále jen „kupující”)

(prodávající a kupující dále také společně jako „smluvní strany”, a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

kupní smlouvu

(dále jen „smlouva”):

Preambule

  • Prodávající je vlastníkem předmětu převodu specifikovaného v článku I níže a nositelem práv a povinností vyplývajících z vlastnického práva k tomuto předmětu převodu, který je v jeho vlastnictví.

  • Prodávající má zájem prodat, odevzdat a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu převodu a kupující má zájem nabýt vlastnické právo k předmětu převodu, předmět převodu převzít a zaplatit za něj prodávajícím kupní cenu podle podmínek stanovených touto smlouvou.

  • Kupující si přeje nabýt vlastnictví k předmětu převodu pro účely podnikání.

Článek I

Specifikace předmětu převodu

1.1 Prodávající prohlašuje a dokládá výpisem z katastru nemovitostí tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, že je výlučným vlastníkem:

  1. pozemku parc. č. 555/1, o výměře 73 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha,
  2. pozemku parc. č. 555/2, o výměře 404 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Libeň, č.p. 1131, jiná stavba,

vše zapsané v katastru nemovitosti na listu vlastnictví č. 16541 pro k. ú. Libeň, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Praha, katastrální pracoviště Praha (dále jen „předmět převodu” nebo „nemovitosti”).

1.2 Prodávající prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy neváznou na nemovitostech žádné dluhy, věcná břemena, předkupní práva, nájemní práva, zástavní práva, služebnosti, práva stavby ani jiné právní vady vyjma:

−zástavní právo smluvní zřízené na základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle občanského zákoníku ze dne 8. 1. 2012, právní účinky vkladu práva ke dni 16. 1. 2012, V 1333/2013-101, zřízené k zajištění pohledávky ve výši 19.000.000 Kč ve prospěch společnosti IPPE a.s., IČO 55466677 (dále jen „zástavní právo” a „zástavní věřitel”),

−zástavního práva a práv souvisejících (zejména zákaz zcizení a zatížení), které prodávající zřídí ve prospěch ……………. (dále jen ,,úvěrující banka”), sloužícího k zajištění pohledávek úvěrující banky vůči kupujícímu plynoucích z úvěrové smlouvy sjednané za účelem úhrady doplatku kupní ceny podle čl. III této smlouvy (dále jen ,,zástavní právo II”).

Článek II

Předmět smlouvy

2.1 Prodávající touto smlouvou prodává, odevzdává předmět převodu kupujícímu a zavazuje se, že mu umožní nabýt vlastnické právo k předmětu převodu včetně všech jeho součástí a příslušenství a s veškerými k němu příslušejícími právy a povinnostmi za kupní cenu uvedenou v článku III níže a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Kupující touto smlouvou předmět převodu od prodávajícího kupuje a přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se předmět převodu od prodávajícího převzít a zaplatit prodávajícímu za předmět převodu včetně všech jeho součástí a příslušenství a k němu příslušejících práv a povinností kupní cenu uvedenou v článku III níže, a to v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

Článek III

Kupní cena

3.1 Strany se dohodly, že celková výše kupní ceny za předmět převodu s veškerými součástmi a příslušenstvím a s veškerými právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy činí 46.000.000 Kč (slovy čtyřicet šest milionů korun českých) (dále jen „kupní cena”). Kupní cena bude hrazena následovně:

  • první část kupní ceny ve výši 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých) byla uhrazena kupujícímu na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne ………… jako záloha (dále jen „první část kupní ceny”). Okamžikem podpisu této smlouvy se tato záloha započítá na kupní cenu.

  • doplatek kupní ceny ve výši 44.000.000 Kč (slovy čtyřicet čtyři miliony korun českých) (dále jen „doplatek”) je kupujícím uhrazen následovně:

−před podpisem kupní smlouvy byla do úchovy advokáta Mgr. Kamila Procházky, ev. č. ČAK 9687, se sídlem Kamínkova 2565, Praha 4 – Chodov (dále jen ,,schovatel”) složena první část doplatku kupní ceny ve výši …………….. Kč (slovy ……………) hrazená z vlastních prostředků kupujícího (dále jen „první část doplatku”). Podrobnosti úschovy stanoví zvláštní smlouva o úschově a výplata této částky z úschovy se dále řídí především pravidly uvedenými ve smlouvě o úschově,

−druhá část doplatku kupní ceny ve výši ………………. Kč (dále jen „druhá část doplatku”) bude hrazena prostřednictvím úvěru sjednaného s úvěrující bankou na základě úvěrové smlouvy, přičemž je kupující povinen zajistit zaslání druhé části doplatku do úschovy schovatele do ………………

(Pozn. Bude doplněno podle podmínek úvěrující banky v úvěrové smlouvě.)

3.2 Výplatu doplatku kupní ceny z úschovy si smluvní strany sjednaly tak, že celá částka doplatku kupní ceny bude schovatelem vyplacena prodávajícímu po předložení originálu listu vlastnictví pro vlastnictví nemovitostí, v němž mimo jiné.:

−v části A

 
 Nahoru