Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o úvěru podle § 2395 NOZ - bezúčelový úvěr, nezajištěný Garance

15.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.42.2
Vzor s výkladem – Smlouva o úvěru podle § 2395 NOZ – bezúčelový úvěr, nezajištěný

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Alfa, s.r.o.

IČO 12345854

se sídlem Nepomukova 1832, Praha 5, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2552

číslo účtu 16537485/5500

zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Novákem

(dále jen „úvěrující”)

a

Beta, a. s.

IČO 45512457

se sídlem Na Větrném kopci 2456/12, Praha 3, PSČ 130 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2453

zastoupená předsedou představenstva Davidem Horským

(dále jen „úvěrovaný”)

(úvěrující a úvěrovaný společně dále jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřeli v souladu s § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o úvěru

(dále jen „smlouva”):

Článek I

Definice a výklad pojmů

1.1 Pokud není výslovně uvedeno jinak nebo z kontextu jednoznačně nevyplývá něco jiného, mají v této smlouvě níže uvedené pojmy následující význam:

„bankovní účet úvěrovaného”  bankovní účet č. 1234554/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.,  
„bankovní účet úvěrujícího”  bankovní účet č. 3746538/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., případně jiný účet, který úvěrující úvěrovanému písemně oznámí,  
„den splatnosti”  31. 12. 2022,  
„insolvenční zákon”  zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
„smlouva”  tato smlouva o úvěru,  
„smluvní strany” nebo „smluvní strana”  úvěrující a úvěrovaný společně nebo každý z nich samostatně,  
„úvěrová částka”  má význam uvedený v bodě 3.2 této smlouvy,  
„úvěrový rámec”  má význam uvedený v bodě 3.1 této smlouvy.  

1.2 Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být vůči druhé smluvní straně slabší nebo jakkoliv na druhé smluvní straně závislou.

1.3 Pokud jde o závazek z této smlouvy či závazky s touto smlouvou související, jsou smluvní strany vázány pouze zvyklostmi a obchodními zvyklostmi, na kterých se výslovně dohodly přímo v této smlouvě. Smluvní strany pak neváže žádná praxe, ať již zavedená mezi nimi před účinností této smlouvy či po ní.

1.4 Okolnosti, o nichž smluvní strany společně nebo samostatně činí prohlášení, jsou rozhodujícími okolnostmi ve smyslu § 583 a § 584 NOZ.

1.5 Odkazuje-li tato smlouva na určitý právní předpis, zahrnuje takový odkaz i právní předpis, který jej nahradí.

1.6 Nestanoví-li tato smlouva výslovně něco jiného, pak:

a) odkazuje-li tato smlouva na články, přílohy, ustanovení, preambuli nebo body, rozumějí se tím odkazy na články, přílohy, ustanovení, preambuli, nebo body této smlouvy,

b) názvy článků mají usnadnit orientaci v této smlouvě a nelze je použít jako výkladové vodítko.

Článek II

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je zejména závazek úvěrujícího poskytnout úvěrovanému úvěr za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zejména závazek úvěrovaného takto poskytnutý úvěr úvěrujícímu ve sjednané době vrátit, a to včetně úroků sjednaných v této smlouvě.

Článek III

Účel úvěru, čerpání úvěru

3.1 Úvěrující se touto smlouvou zavazuje, že poskytne úvěrovanému úvěr do výše 10.000.000 Kč (slovy deset milionů korun českých) (dále jen „úvěrový rámec”), a to jako bezúčelový.

3.2 Čerpání úvěru může být prováděno i po částech, a to vždy na základě písemné žádosti úvěrovaného o čerpání ve výši uvedené v žádosti o čerpání (dále jen „úvěrová částka”), která nesmí přesáhnout úvěrový rámec. Vzor žádosti o čerpání úvěru je přílohou č. 1 této smlouvy. Žádost o čerpání úvěru musí být doručena úvěrujícímu nejpozději do 31. 12. 2019.

3.3 Úvěrující poskytne úvěrovanému úvěr ve výši úvěrové částky, která nesmí přesáhnout úvěrový rámec, vždy nejpozději do 15 dnů ode dne splnění podmínek pro čerpání uvedených v bodě 3.2, na bankovní účet úvěrovaného.

Článek IV

Prohlášení úvěrovaného

4.1 Úvěrovaný se zavazuje, prohlašuje a ručí úvěrujícímu za to, že až do okamžiku řádného splnění veškerých závazků z této smlouvy neporuší přímo ani nepřímo níže uvedené záruky a prohlášení, které se budou považovat za zopakované úvěrovaným ke každému dni trvání této smlouvy až do úplného splacení úvěru, podle nichž úvěrovaný prohlašuje a úvěrujícímu zaručuje, že zejména:

a) úvěrovaný není v prodlení s plněním svých daňových ani jiných obdobných povinností vůči státu,

b) uzavření této smlouvy nebude mít za následek porušení jakékoliv smlouvy, jíž je úvěrovaný smluvní stranou, ani jakéhokoliv jiného závazku, povinnosti nebo omezení vztahujícího se na úvěrovaného a neporuší žádná majetková práva úvěrovaného nebo třetích osob,

c) neprobíhá a podle nejlepšího vědomí a znalostí úvěrovaného ani nehrozí žádné soudní, správní, rozhodčí ani jiné řízení či jednání před jakýmkoliv orgánem jakékoliv jurisdikce, které by mohlo, jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi, nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost úvěrovaného plnit řádně a včas jeho závazky podle této smlouvy,

d) závazky úvěrovaného přebírané touto smlouvou jsou a budou platné, závazné a vynutitelné v souladu s podmínkami této smlouvy a příslušnými právními předpisy,

e) vůči úvěrovanému nebyl podán žádný návrh na zahájení insolvenčního či konkursního řízení a úvěrovaný není v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

f) úvěrovaný je k podpisu této smlouvy, převzetí závazků podle této smlouvy a plnění této smlouvy oprávněn a jeho podpis této smlouvy, převzetí závazků podle této smlouvy a plnění této smlouvy nejsou v rozporu s žádnými právními předpisy či smlouvami závaznými pro úvěrovaného,

g) úvěrovaný prodlužuje promlčecí dobu každého práva úvěrovaného z této smlouvy na dobu 10 (deseti) let od doby, kdy promlčecí doba ve vztahu k tomuto právu počne běžet poprvé.

4.2 Nepravdivost nebo jiné porušení kteréhokoliv ze shora nebo kdekoliv jinde v této smlouvě uvedených prohlášení, záruk a závazků úvěrovaného se považuje za zvlášť závažné porušení této smlouvy. Porušení kteréhokoliv ze shora nebo kdekoliv jinde v této smlouvě uvedených prohlášení je ze strany úvěrovaného možné pouze v případech, kdy k tomuto porušení či skutečnosti zakládající nepravdivost některého z výše uvedených prohlášení udělí úvěrující svůj předchozí výslovný písemný souhlas.

Článek V

Splatnost úvěru, úroky, podřízenost

5.1 Smluvní strany se dohodly, že splatnost úvěru se sjednává do dne splatnosti, tj. do 31. 12. 2022. Spolu s úvěrem bude splatné i dosud neuhrazené příslušenství, tj. zejména smluvní úroky. Veškeré dlužné částky podle této smlouvy jsou splatné v korunách českých a budou hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet úvěrujícího.

5.2 Úvěrující bere na vědomí, že úvěr není zajištěn.

5.3 Úvěrovaný se zavazuje platit úvěrujícímu z poskytnutého úvěru úroky ve výši 8 % p. a., a to za dobu počínající dnem čerpání úvěru (včetně tohoto dne) a končící dnem uhrazení jistiny úvěru v plné výši. Výše úroků se vypočte podle metody 30/360, kdy se předpokládá, že měsíc má 30 dnů a rok má 360 dnů.

5.4 Úroky budou splatné vždy jednou ročně, k 31. 12. příslušného roku, bezhotovostním převodem na bankovní účet úvěrujícího.

5.5 V případě, že v průběhu trvání této Smlouvy dojde ke změně zákonné měny České republiky, např. k přechodu na EURO, tato skutečnost nebude zakládat žádný nárok kterékoliv smluvní strany na nedodržení anebo modifikaci závazků vyplývajících z této smlouvy anebo ze smluv uzavřených na jejím základě, nebude v žádném případě důvodem pro předčasné ukončení nebo změnu této smlouvy anebo předčasné splacení jakékoliv částky splatné podle této smlouvy, ani pro žádnou odpovědnost jedné smluvní strany vůči druhé smluvní straně, nebude-li mezi smluvními stranami písemně ujednáno něco jiného. Pro přepočet všech finančních plnění týkajících se této smlouvy bude použit oficiální kurs vyhlášený Českou národní bankou nebo jinou institucí, která ji případně nahradí.

5.6 Úvěrovaný je oprávněn, pokud to nebude v rozporu s jiným jeho závazkem, bez poplatku či jakékoliv sankce kdykoliv předčasně splatit úvěrujícímu úvěr včetně příslušenství nebo jakoukoliv jeho část přede dnem splatnosti, oznámí-li to úvěrujícímu alespoň 1 (jeden) pracovní den předem.

Článek VI

Závazky úvěrovaného

6.1 Úvěrovaný je povinen informovat úvěrujícího o jakékoliv situaci, události nebo skutečnosti, která zakládá nebo by mohla v průběhu času založit významnou negativní změnu ve finanční či podnikatelské situaci úvěrovaného nebo nepravdivost nebo zavádějící charakter jakéhokoliv prohlášení úvěrovaného podle této smlouvy či jeho nemožnost splatit úvěr ve sjednané výši a lhůtě včetně sjednaných úroků, a to okamžitě, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů, poté, co se o takové situaci, události nebo skutečnosti dozví.

6.2 Úvěrovaný je povinen informovat úvěrujícího o