Vzor s výkladem - Smlouva o úschověGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o úschově

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.26.2
Vzor s výkladem – Smlouva o úschově

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

1. Mgr. Jana Vlachová, advokátka

č. ev. ČAK 9555

se sídlem v Praze 1 – Malá Strana, Újezd 46, PSČ 118 00

(dále jen „schovatel”)

a

2. LAKO Real s.r.o.

IČO 22573333

se sídlem U Mostu 284/11, Praha 4 – Kamýk, PSČ 142 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 5564

zastoupená členem představenstva Alešem Kubínem

(dále jen „uložitel”)

a

3. AP Consulting s.r.o.

IČO 55722755

se sídlem Slánská 108/51, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57887

zastoupená jednatelkou Pavlou Tomanovou

(dále jen „oprávněný”)

(schovatel, uložitel a oprávněný společně dále jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o úschově

(dále jen „smlouva”):

Preambule

  • Uložitel a oprávněný výslovně prohlašují, že jsou plně způsobilí ke všem zde učiněným právním jednáním. Totožnost účastníků byla zjištěna z platných průkazů totožnosti.

(B) Uložitel v souladu s ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou, že je skutečným majitelem finančních prostředků, které budou složeny do úschovy a že tyto finanční prostředky nepochází z výnosů z trestné činnosti a ani z financování terorismu.

(C) Účastníci dále prohlašují, že na jejich majetek nebyl prohlášen konkurz, nejsou v úpadku, nebylo proti nim zahájeno insolvenční ani exekuční řízení, nejsou jim známy žádné okolnosti, které by zahájení takového řízení odůvodňovaly a že mohou bez omezení nakládat se svým majetkem.

(D) Účastníci berou na vědomí, že úschova bude v souladu se stavovskými předpisy zanesena do Elektronické knihy úschov vedené Českou advokátní komorou.

Článek I

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je úschova peněžní částky v celkové výši 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) u schovatele za účelem jejího vydání touto smlouvou určené oprávněné osobě při splnění podmínek uvedených v čl. III této smlouvy o úschově.

1.2 Tato částka bude do advokátní úschovy složena po podpisu této smlouvy v souvislosti s uzavřením zprostředkovatelské smlouvy o koupi nemovitosti uzavřené dne 15. 9. 2016 mezi uložitelem jakožto zájemcem a zároveň kupujícím nemovitostí a oprávněným jakožto zprostředkovatelem (dále jen „zprostředkovatelská smlouva”). Zprostředkovatelská smlouva se vztahuje k nemovitostem uvedeným v čl. III této smlouvy (dále jen „nemovitosti”). Kopie zprostředkovatelské smlouvy je předkládána schovateli při uzavírání této smlouvy. Částka skládaná do úschovy představuje budoucí zprostředkovatelskou odměnu oprávněného.

Článek II

Složení částky advokátní úschovy

2.1 Uložitel složí z vlastních zdrojů do tří dnů po podpisu této smlouvy o úschově částku ve výši 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých), a to na účet schovatele vedený pro advokátní úschovy, č. 43211234/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka Praha 1, Jungmannova 31.

2.2 Uložitel prohlašuje, že finanční prostředky skládané do úschovy budou hrazeny z jeho účtu a pocházejí z jeho podnikatelské činnosti.

Článek III

Podmínky vydání úschovy

3.1 Celá částka advokátní úschovy ve výši 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) bude oprávněnému uvolněna na základě předložení následujících dokumentů:

  • originálu listu vlastnictví pro vlastnictví nemovitostí, kde bude v části A uveden jako vlastník uložitel, a dále, že nemovitosti jsou bez jakýchkoliv zatížení a právních vad a plomb, vyjma těch, které existovaly (a byly zapsány na výpise z KN) ke dni uzavření této smlouvy a vyjma případně těch, vzniklých na straně zájemce, a to do pěti pracovních dnů ode dne předložení na bankovní účet oprávněného číslo 4443344/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

3.2 Výše uvedené dokumenty se budou týkat následujících nemovitostí:

−pozemku p. č. 555 v k. ú. Malá Strana, obec Praha, okres Hl. město Praha, jehož součástí je dům č . p. 222.

3.3 Nebudou-li podmínky pro vydání advokátní úschovy splněny nejpozději do 31. 12. 2016, je schovatel povinen na základě výzvy uložitele vydat, tj. vyplatit celou zbývající částku úschovy, bez zbytečného odkladu uložiteli zpět.

3.4 V případě, že v takto stanoveném termínu uložitel předloží schovateli pravomocné rozhodnutí, že došlo k zastavení řízení o vkladu vlastnického práva v jeho prospěch k výše uvedeným nemovitostem nebo pravomocné rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva v jeho prospěch k výše uvedeným nemovitostem, je schovatel povinen na základě výzvy uložitele vydat, tj. vyplatit částku úschovy bez zbytečného odkladu uložiteli zpět.

3.5 V případě, že však oprávněný předloží schovateli doklad o tom, že nebylo dosud s konečnou platností ukončeno řízení o vkladu vlastnického práva k výše uvedeným nemovitostem, respektive že je vedeno řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí katastrálního úřadu (např. žaloba podle části páté zákona č. 99/1963 S., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů), končí lhůta uvedená výše uplynutím čtrnáctého dne od nabytí právní moci posledního rozhodnutí ve věci.

3.6 Oprávněný a uložitel sjednávají, že do okamžiku splnění podmínek pro výplatu z advokátní úschovy jsou svěřené finanční prostředky vlastnictvím uložitele.

3.7 Účastníci byli schovatelem poučeni, že k pojištění pohledávky z vkladu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, je po připsání peněz třeba provést pro banku identifikaci skutečného vlastníka peněz.

Článek IV

4.1 O vydání předmětu advokátní úschovy bude schovatel požádán nejméně pět pracovních dnů předem. Peníze budou

 
 Nahoru