Input:

Vzor s výkladem - Směnná smlouva - movité věci podle § 2184 NOZ Garance

15.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.49.2
Vzor s výkladem – Směnná smlouva – movité věci podle § 2184 NOZ

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Alfa, s.r.o.

IČO 12345854

se sídlem Nepomukova 1832, Praha 5, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2552

číslo účtu 16537485/5500

zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Novákem

(dále jen „Alfa”)

a

Beta, a. s.

IČO 45512457

se sídlem Na Větrném kopci 2456/12, Praha 3, PSČ 130 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2453

číslo účtu 16537485/5500

zastoupená předsedou představenstva Davidem Horským

(dále jen „Beta”)

(Alfa a Beta společně dále jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřeli v souladu s § 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

směnnou smlouvu

(dále jen „smlouva”):

Článek I

Definice a výklad smlouvy

1.1 Není-li uvedeno v této smlouvě jinak, mají definovaná slova a spojení vyskytující se ve smlouvě dále uvedený význam:

 1. „osobní automobil Audi A6” znamená osobní automobil tovární značky Audi A6, barva zelená metal, RZ 9B8 7870, VIN 1093K5N3LKD8, datum výroby 13. 10. 2015, včetně veškerých součástí a příslušenství,
 2. „osobní automobil Mercedes” znamená osobní automobil tovární značky Mercedes Benz, třídy C sedan, barva červená metal, RZ 5A9 1876, VIN KIHF1876354JJ56, datum výroby 12. 1. 2015, včetně veškerých součástí a příslušenství,
 3. „osobní automobil” bude v této smlouvě používán pro obecné vyjádření převáděného osobního automobilu Audi A6 a/nebo osobního automobilu Mercedes, a to vždy podle povahy příslušného prohlášení či závazku příslušné smluvní strany obsaženého v této smlouvě,
 4. „občanský zákoník” znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 5. „smlouva” znamená tuto směnnou smlouvu.

1.2 Pro výklad smlouvy platí následující pravidla:

 1. odkazy na „články” (či zkráceně „čl.”) se vykládají jako odkazy na příslušné články smlouvy; odkazy na „osobu” nebo „smluvní stranu” se vykládají tak, že se vztahují na jakoukoliv fyzickou osobu, právnickou osobu, společnost, vládu, stát, organizační složku státu, společný podnik, spolek nebo sdružení (se samostatnou právní subjektivitou či nikoliv),
 2. pojmy definované ve smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak,
 3. nadpisy jsou ve smlouvě použity pouze pro přehlednost a pro výklad jejích ustanovení nemají žádný význam.

Článek II

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je zejména závazek společnosti Alfa převést vlastnické právo k osobnímu automobilu Audi A6 na společnost Beta, a to výměnou za závazek společnosti Beta převést vlastnické právo k osobnímu automobilu Mercedes na společnost Alfa.

Článek III

Předmět směny

3.1 Společnost Alfa touto smlouvou převádí vlastnické právo k osobnímu automobilu Audi A6 na společnost Beta, a to výměnou za převod vlastnického práva k osobnímu automobilu Mercedes ze společnosti Beta na společnost Alfa.

3.2 Společnost Beta touto smlouvou převádí vlastnické právo k osobnímu automobilu Mercedes na společnost Alfa, a to výměnou za převod vlastnického práva k osobnímu automobilu Audi A6 ze společnosti Alfa na společnost Beta.

3.3 Strany se pro potřeby účetní, daňové či jiné dohodly, že kupní cena, za kterou si vzájemně směňují osobní automobily, se sjednává dohodou smluvních stran následovně:

 1. kupní cena za osobní automobil Audi A6 ve výši 400.000 Kč plus DPH, tj. celkem 484.000 Kč včetně DPH,
 2. kupní cena za osobní automobil Mercedes ve výši 400.000 Kč včetně DPH.

Vzniklý rozdíl ve výši 84.000 Kč se společnost Beta zavazuje doplatit společnosti Alfa bezhotovostním převodem na účet uvedený v jejím označení v úvodu této smlouvy nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Článek IV

Prohlášení smluvních stran

4.1 Smluvní strany, každá samostatně, prohlašují, že:

 1. se seznámily se stavem osobního automobilu, který na základě této smlouvy nabývají do svého vlastnictví a že si osobní automobil před uzavřením této smlouvy dobře prohlédly,
 2. ke dni uzavření této smlouvy na osobním automobilu, který převádí druhé smluvní straně, neváznou žádné dluhy, nedoplatky, zástavní práva, zadržovací práva, předkupní práva či jiná práva třetích osob a že osobní automobil je prostý jakýchkoliv právních či faktických vad, kromě běžného opotřebení, a že žádná třetí osoba nemá právo osobní automobil užívat,
 3. nejsou ke dni uzavření této smlouvy v úpadku, nemají žádné daňové nedoplatky a osobní automobil nepřevádí s cílem zkrácení jakéhokoliv svého případného věřitele a že ve vztahu k osobnímu automobilu není vedeno žádné soudní řízení včetně rozhodčího řízení ani žádné správní řízení a že k osobnímu automobilu nebyly vzneseny žádné nároky třetích osob.

4.2 Smluvní strany se zavazují ode dne uzavření této smlouvy do okamžiku předání osobního automobilu druhé smluvní straně osobní automobil nezcizit, nevnést do základního kapitálu zakládaného či již existujícího subjektu, nezatížit jej zástavním právem, předkupním právem či jiným právem třetí osoby, nepřenechat osobní automobil k užívání třetí osobě a osobní automobil ani nijak úmyslně nepoškodit či neznehodnotit.

4.3 Pokud byla prodejcem či výrobcem poskytnuta na příslušný osobní automobil záruka, zavazuje se příslušná smluvní strana poskytnout druhé smluvní straně maximální součinnost při uplatňování práv ze záruk.

Článek V

Nabytí vlastnického práva k osobnímu automobilu a převzetí osobního automobilu

5.1 Vlastnické právo k osobnímu automobilu Audi A6 nabude společnost Beta jeho převzetím. Tímto okamžikem na společnost Beta přechází nebezpečí škody na osobním automobilu Audi A6. Společnost Alfa se zavazuje předat, resp. odevzdat osobní automobil Audi A6 společnosti Beta ve lhůtě 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy a společnost Beta se zavazuje osobní automobil Audi A6 převzít. O předání a převzetí osobního automobilu Audi A6 smluvní strany podepíší předávací protokol, jehož vzor je přílohou č. 1 této smlouvy.

5.2 Vlastnické právo k osobnímu automobilu Mercedes nabude společnost Alfa jeho převzetím. Tímto okamžikem na společnost Alfa přechází nebezpečí škody na osobním automobilu Mercedes. Společnost Beta se zavazuje předat, resp. odevzdat osobní automobil Mercedes společnosti Alfa ve lhůtě 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy a společnost Alfa se zavazuje osobní automobil Mercedes převzít. O předání a převzetí osobního automobilu Mercedes smluvní strany podepíší předávací protokol, jehož vzor je přílohou č. 1 této smlouvy.

5.3 Smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po převzetí osobního automobilu zajistí jeho