Vzor s výkladem - Pracovní smlouva na dobu určitou podle § 33 ZPGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Pracovní smlouva na dobu určitou podle § 33 ZP

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.19
Vzor s výkladem – Pracovní smlouva na dobu určitou podle § 33 ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Smluvní strany:

Beta, s.r.o.

IČO 11223342

se sídlem Brněnská 12, Praha 3, PSČ 130 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1212

(dále jen „zaměstnavatel”)

a

David Nováček

narozen 12. 3. 1980

trvale bytem Prostějovská 12, Praha 2, PSČ 120 00

(dále jen „zaměstnanec”)

(zaměstnavatel a zaměstnanec dále také společně jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřeli v souladu s § 33 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

pracovní smlouvu

(dále jen „smlouva”):

Článek I

Druh práce, den nástupu do práce

1.1 Zaměstnanec bude u zaměstnavatele zaměstnán na pozici obchodní zástupce.

1.2 Dnem nástupu zaměstnance do práce je 1. červenec 2017. Tímto dnem vzniká mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovní poměr.

Článek II

Pracovní poměr

2.1 Pracovní poměr se sjednává na dobu 6 měsíců.

Článek III

Místo výkonu práce

3.1 Místem výkonu práce zaměstnance je Středočeský kraj. Pravidelným pracovištěm pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnanci je Praha.

3.2 Zaměstnanec souhlasí s tím, že jej zaměstnavatel může v případě provozní potřeby vysílat na tuzemské či zahraniční pracovní cesty. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů zaměstnavatele.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zaměstnanci při plnění pracovních úkolů na pracovních cestách budou zaměstnanci uhrazeny podle platných předpisů o náhradě cestovních nákladů a podle příslušných směrnic vydaných zaměstnavatelem.

Článek IV

Zkušební doba

4.1 Zkušební doba se nesjednává.

Článek V

Mzda

5.1 Za výkon práce podle této pracovní smlouvy přísluší zaměstnanci základní mzda ve výši stanovené v samostatném mzdovém výměru.

5.2 Mzdový výměr stanoví rovněž výši dalších (variabilních) složek mzdy, které mohou být zaměstnanci poskytovány vedle základní mzdy, a stanoví zároveň podmínky pro jejich poskytování.

5.3 Mzda je splatná měsíčně pozadu, a to v obvyklém termínu výplaty mzdy, jímž je u zaměstnavatele vždy 15. den následujícího kalendářního měsíce. Mzda se vyplácí podle dohody stran bezhotovostně převodem na účet zaměstnance.

Článek VI

Pracovní doba

6.1 Délka pracovní doby zaměstnance je sjednána na 40 hodin týdně. Zaměstnanec má nárok na přestávku na jídlo a oddech v délce 30 minut, která není součástí pracovní doby.

6.2 Začátek a konec pracovní doby, čerpání přestávek na jídlo a oddech a povinnosti týkající se evidence pracovní doby se řídí pracovním řádem a pokyny zaměstnavatele.

6.3 Zaměstnanec souhlasí s tím, že bude v případě provozní potřeby vykonávat práci přesčas až do limitu přípustného na základě § 93 zákoníku práce.

Článek VII

Dovolená

7.1 Zaměstnanec má nárok na dovolenou na zotavenou ve výměře 5 týdnů za kalendářní rok. Čerpání dovolené se řídí zákoníkem práce.

Článek VIII

Základní povinnosti smluvních stran

8.1Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci v rámci sjednaného druhu práce a popisu pracovního místa, platit mu za vykonanou práci mzdu a vytvářet mu podmínky potřebné pro řádné plnění pracovních úkolů.

8.2 Zaměstnanec je povinen vykonávat práci podle této pracovní smlouvy v pracovní době osobně, řádně, svědomitě a odborně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Při výkonu práce je zaměstnanec povinen řídit se pokyny svého nadřízeného, dodržovat pracovní kázeň a dodržovat vnitřní předpisy vydané zaměstnavatelem, jakož i předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, předpisy na úseku požární ochrany a ochrany životního prostředí příp. jiné předpisy vztahující se k jím vykonávanému druhu práce, s nimiž byl při nástupu do pracovního poměru zaměstnavatelem seznámen.

Článek IX

Povinnost mlčenlivosti

9.1 Zaměstnanec se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se zaměstnavatele, jeho podniku, obchodních partnerů, klientů či jeho jiných zaměstnanců, jakož i uzavřených či plánovaných smluv a obchodů, obchodních či marketingových strategií, kalkulacích, cenové politiky a dalších skutečností obchodní, výrobní či provozní povahy, se kterými se zaměstnanec seznámí (ať již v písemné, elektronické či ústní formě) během výkonu práce pro zaměstnavatele a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. Tyto informace a skutečnosti jsou důvěrné povahy nebo jsou součástí obchodního tajemství zaměstnavatele. Zaměstnanec se zavazuje nezpřístupnit tyto informace a skutečnosti třetím osobám, nezneužívat je pro sebe ani pro jiného a dbát na to, aby jich nemohlo být zneužito třetími osobami. V pochybnostech budou veškeré informace a skutečnosti týkající se zaměstnavatele považovány za důvěrné a chráněné ve smyslu tohoto ustanovení.

9.2 Zaměstnanec se zavazuje zachovávat mlčenlivost rovněž o výši své mzdy a dalších plnění poskytovaných mu zaměstnavatelem.

9.3 Povinnost mlčenlivosti podle bodů 1 a 2 tohoto článku neplatí v případě, že zaměstnavatel udělí zaměstnanci svůj předchozí písemný souhlas ke zpřístupnění tam uvedených chráněných informací či skutečností třetí osobě anebo pokud se tyto informace či skutečnosti stanou veřejně známými.

9.4 Povinnost mlčenlivosti podle bodů 1 a 2 tohoto článku platí po celou dobu trvání pracovního poměru zaměstnance k zaměstnavateli a dále i po dobu 3 let od jeho ukončení.

Článek X

Ukončení pracovního poměru

10.1 Pracovní poměr založený touto pracovní smlouvou může být ukončen pouze některým ze způsobů uvedených v § 48 a násl. zákoníku práce, a to při dodržení tam stanovených podmínek.

10.2 Výpovědní doby rozhodné pro skončení pracovního poměru výpovědí se řídí § 50 až § 54 zákoníku práce.

10.3 Nejpozději ke dni skončení pracovního poměru – a na výzvu zaměstnavatele i kdykoli předtím – je zaměstnanec povinen vrátit zaměstnavateli veškeré předměty a dokumenty, které mu byly zaměstnavatelem svěřeny za účelem výkonu práce nebo které má zaměstnanec ve svém držení, a to včetně případných kopií či nosičů informací.

Článek XI

Další ustanovení

11.1 Zaměstnanec podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl před uzavřením pracovního poměru seznámen s obsahem své pracovní náplně, jakož i s právy a povinnostmi, které pro něho z této pracovní smlouvy vyplývají, zejména s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má u zaměstnavatele vykonávat práci. Zaměstnanec dále podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl zaměstnavatelem před uzavřením pracovního poměru seznámen se svým mzdovým výměrem, s pracovním řádem, vnitřními předpisy vydanými zaměstnavatelem a s příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zavazuje se tyto předpisy řádně dodržovat.

Článek XII

Závěrečná ustanovení

12.1 V ostatním se tato smlouva řídí zákoníkem práce příp. dalšími pracovněprávními předpisy platnými na území ČR.

12.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu. To platí také pro dohodu o zrušení požadavku písemné formy podle tohoto ustanovení.

12.3 Tato pracovní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel.

12.4 Pokud se ustanovení této pracovní smlouvy nestanou zcela nebo částečně součástí smlouvy nebo pokud budou neplatná, zůstává tato smlouva obecně v platnosti. Pokud se ustanovení nestala součástí této smlouvy nebo pokud budou neplatná, bude se obsah této smlouvy řídit zákonnými předpisy. Pokud se přitom bude jednat o dispoziční právo, zavazují se obě strany, že se budou snažit najít ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu této pracovní smlouvy.

V Praze dne 2. 6. 2017

…………………………………. ………………………………….

Beta, s.r.o. David Nováček

Výklad:

Pracovní smlouva je dvoustranný právní úkon, kterým se zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. U zaměstnavatelů v podnikatelské sféře se zároveň jedná o jediný možný způsob založení pracovního poměru, neboť jmenování, které představuje druhý ze způsobů založení pracovního poměru, je určeno výhradně pro oblast veřejného sektoru (konkrétně pro zaměstnavatele vymezené v § 33 odst. 3 ZP).

Po obsahové stránce lze u pracovní smlouvy rozlišovat mezi podstatnými náležitostmi, jejichž uvedení do textu smlouvy je nezbytně nutné a jejichž absence činí pracovní

 
 Nahoru