Vzor s výkladem - Pracovní smlouva na dobu neurčitou podle § 33 ZPGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Pracovní smlouva na dobu neurčitou podle § 33 ZP

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.18
Vzor s výkladem – Pracovní smlouva na dobu neurčitou podle § 33 ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Smluvní strany:

Beta, s.r.o.

IČO 11223342

se sídlem Brněnská 12, Praha 3, PSČ 130 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1212

(dále jen „zaměstnavatel”)

a

David Nováček

narozen 12. 3. 1980

trvale bytem Prostějovská 12, Praha 2, PSČ 120 00

(dále jen „zaměstnanec“)

(zaměstnavatel a zaměstnanec dále také společně jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřeli v souladu s § 33 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

pracovní smlouvu

(dále jen „smlouva”):

Článek I

Druh práce, den nástupu do práce

1.1 Zaměstnanec je přijímán do pracovního poměru k zaměstnavateli na pozici sales manager.

1.2 Dnem nástupu zaměstnance do práce je 1. červen 2017. Tímto dnem vzniká mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovní poměr.

Článek II

Pracovní poměr

2.1 Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou.

Článek III

Místo výkonu práce

3.1 Zaměstnanec bude vykonávat práci podle této pracovní smlouvy v Praze. Toto místo výkonu práce se považuje zároveň za pravidelné pracoviště zaměstnance pro účely cestovních náhrad.

3.2 Zaměstnanec souhlasí s tím, že jej zaměstnavatel může v případě provozní potřeby vysílat na tuzemské či zahraniční pracovní cesty.

3.3 Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů zaměstnavatele.

3.4 Veškeré náklady vzniklé zaměstnanci při plnění pracovních úkolů na pracovních cestách budou zaměstnanci uhrazeny podle platných předpisů o náhradě cestovních nákladů, jakož i příslušných směrnic vydaných zaměstnavatelem.

Článek IV

Zkušební doba

4.1 Sjednává se zkušební doba v délce tří měsíců. Během této zkušební doby je každá ze smluvních stran oprávněna ukončit pracovní poměr i bez udání důvodu; zaměstnavatel však nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Článek V

Mzda

5.1 Za výkon práce podle této pracovní smlouvy přísluší zaměstnanci základní mzda ve výši 35.000 Kč (slovy třicet pět tisíc korun českých) brutto měsíčně.

5.2 Vedle základní mzdy podle bodu 5.1 tohoto článku může zaměstnavatel vyplatit zaměstnanci při řádném plnění pracovních povinností osobní ohodnocení až do výše 3.000 Kč (slovy tři tisíce korun českých) brutto měsíčně. Osobní ohodnocení podle tohoto ustanovení je nenárokovou složkou mzdy, tzn. nárok na vyplacení tohoto plnění vznikne zaměstnanci teprve v případě rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání.

5.3 Vedle základní mzdy podle bodu 1 tohoto článku a osobního ohodnocení podle bodu 2 tohoto článku může být zaměstnanci při řádném splnění stanovených kvalitativních a kvantitativních cílů stanovených zaměstnavatelem dále vyplacena mimořádná prémie až do výše 5.000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) brutto měsíčně. Mimořádné prémie podle tohoto ustanovení je nenárokovou složkou mzdy, tzn. nárok na vyplacení tohoto plnění vznikne zaměstnanci teprve v případě rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání.

5.4 Mzda podle bodů 1 až 3 tohoto článku je splatná měsíčně pozadu, a to v obvyklém termínu výplaty mzdy, jímž je u zaměstnavatele vždy 15. den následujícího kalendářního měsíce. Mzda se vyplácí podle dohody stran bezhotovostně převodem na účet zaměstnance.

5.5 Mzda podle bodu 1 tohoto článku byla sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas, a to v rozsahu do 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok. Za tuto dobu nepřísluší zaměstnanci nárok na dosaženou mzdu, příplatek za práci přesčas ani náhradní volno.

Článek VI

Pracovní doba

6.1 Pracovní doba zaměstnance činí 40 hodin týdně bez přestávek v práci na jídlo a oddech. Pracovní doba je rozvržena rovnoměrně do pěti pracovních dnů (pondělí–pátek). Začátek a konec pracovní doby, čerpání přestávek na jídlo a oddech a povinnosti týkající se evidence pracovní doby se řídí pracovním řádem a pokyny zaměstnavatele.

6.2 Zaměstnanec souhlasí s tím, že bude v případě provozní potřeby vykonávat práci přesčas až do limitu přípustného na základě § 93 zákoníku práce.

Článek VII

Dovolená

7.1 Zaměstnanec má nárok na dovolenou na zotavenou ve výměře 20 dnů za kalendářní rok. Termín čerpání dovolené určuje zaměstnavatel.

Článek VIII

Základní povinnosti smluvních stran

8.1 Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci v rámci sjednaného druhu práce a popisu pracovního místa, platit mu za vykonanou práci mzdu a vytvářet mu podmínky potřebné pro řádné plnění pracovních úkolů.

8.2 Zaměstnanec je povinen vykonávat práci podle této pracovní smlouvy v pracovní době osobně, řádně, svědomitě a odborně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Při výkonu práce je zaměstnanec povinen řídit se pokyny svého nadřízeného, dodržovat pracovní kázeň a dodržovat vnitřní předpisy vydané zaměstnavatelem, jakož i předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, předpisy na úseku požární ochrany a ochrany životního prostředí příp. jiné předpisy vztahující se k jím vykonávanému druhu práce, s nimiž byl při nástupu do pracovního poměru zaměstnavatelem seznámen.

8.3 Zaměstnanec je oprávněn vykonávat během trvání pracovního poměru u zaměstnavatele výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, pouze s jeho předchozím písemným souhlasem. Zaměstnavatel je oprávněn udělený souhlas písemně odvolat.

Článek IX

Povinnost mlčenlivosti

9.1 Zaměstnanec se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se zaměstnavatele, jeho podniku, obchodních partnerů, klientů či jeho jiných zaměstnanců, jakož i uzavřených či plánovaných smluv a obchodů, obchodních či marketingových strategií, kalkulací, cenové politiky a dalších skutečností obchodní, výrobní či provozní povahy, se kterými se zaměstnanec seznámí (ať již v písemné, elektronické či ústní formě) během výkonu práce pro zaměstnavatele a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. Tyto informace a skutečnosti jsou důvěrné povahy nebo jsou součástí obchodního tajemství zaměstnavatele. Zaměstnanec se zavazuje nezpřístupnit tyto informace a skutečnosti třetím osobám, nezneužívat je pro sebe ani pro jiného a dbát na to, aby jich nemohlo být zneužito třetími osobami. V pochybnostech budou veškeré informace a skutečnosti týkající se zaměstnavatele považovány za důvěrné a chráněné ve smyslu tohoto ustanovení.

9.2 Zaměstnanec se zavazuje zachovávat mlčenlivost rovněž o výši své mzdy a dalších plněních poskytovaných mu zaměstnavatelem.

9.3 Povinnost mlčenlivosti podle bodů 1 a 2 tohoto článku neplatí v případě, že zaměstnavatel udělí zaměstnanci svůj předchozí písemný souhlas ke zpřístupnění tam uvedených chráněných informací či skutečností třetí osobě anebo pokud se tyto informace či skutečnosti stanou veřejně známými.

9.4 Povinnost mlčenlivosti podle bodů 1 a 2 tohoto článku platí po celou dobu trvání pracovního poměru zaměstnance k zaměstnavateli, jakož i po dobu 5 let od jeho ukončení.

Článek X

Ukončení pracovního poměru

10.1 Pracovní poměr založený touto pracovní smlouvou může být ukončen pouze některým ze způsobů uvedených v § 48 a násl. zákoníku práce, a to při dodržení tam stanovených podmínek.

10.2 V případě ukončení pracovního poměru výpovědí skončí pracovní poměr uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

10.3 Nejpozději ke dni skončení pracovního poměru – a na výzvu zaměstnavatele i kdykoli předtím – je zaměstnanec povinen vrátit zaměstnavateli veškeré předměty a dokumenty, které mu byly zaměstnavatelem svěřeny za účelem výkonu práce nebo které má zaměstnanec ve svém držení, a to včetně případných kopií či nosičů informací.

Článek XI

Další ustanovení

11.1 Zaměstnanec prokázal zaměstnavateli zdravotní způsobilost k výkonu sjednané práce předložením potvrzení o absolvování pracovnělékařské prohlídky ze dne 25. 5. 2017.

10.2 Zaměstnanec podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl před uzavřením pracovního poměru seznámen s obsahem své pracovní náplně, jakož i s právy a povinnostmi, které pro něho z této pracovní smlouvy vyplývají, zejména s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má u zaměstnavatele vykonávat práci. Zaměstnanec dále podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl zaměstnavatelem před uzavřením pracovního poměru seznámen s pracovním řádem, vnitřními předpisy vydanými zaměstnavatelem a s příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zavazuje se tyto předpisy řádně dodržovat.

Článek XII

Závěrečná ustanovení

12.1 V ostatním se tato smlouva řídí zákoníkem práce příp. dalšími pracovněprávními předpisy platnými na území ČR.

12.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu. To platí také pro dohodu o zrušení požadavku písemné formy podle tohoto ustanovení.

12.3 Tato pracovní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel.

12.4 Pokud se ustanovení této pracovní smlouvy nestanou zcela nebo částečně součástí smlouvy nebo pokud budou neplatná, zůstává tato smlouva obecně v platnosti. Pokud se

 
 Nahoru